Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1384 van 8 juni 2010 - Herziening van de timing voor de verzending van de formulieren voor de eenoudertoeslag en de sociale toeslagen (formulier P19 en P19ter)

  Als het controleformulier P19 niet teruggestuurd wordt gaan de fondsen zoals voorheen de socio-professionele gegevens van de echtgenoten/partners na. In de praktijk consulteren ze de externe databanken die beschikbaar zijn via TRIVIA, voor de bijslagtrekkenden en vierde actoren van het dossier. De werkwijze is in detail weergegeven in de circulaire over de gegevensinwinning (cfr. CO 1381 van 8 februari 20101 ).

  3.4. Het beheer van de formulieren P19 en P19ter

  Als bijlage gaat een aangepast schema met een overzicht van de procedures. De tussentijdse verzendingen van het formulier P19 zijn gericht op gebeurtenissen met een weerslag op het recht. Voor deze gevallen wordt de bestaande regeling behouden.

  Onder voorbehoud van wat hier is vermeld voor de jaarlijkse verzending op 15 januari, blijft de CO 1377 van 8 december 2008 verder van kracht vanaf het punt 2., onderaan op pagina 2.

  4. Toepassing

  Deze omzendbrief is van toepassing vanaf 1 juli 2010. Hij vervangt in de circulaire CO 1377 van 8 december 2008 de semestriële seriële zending van het formulier P19 op 15 januari en 15 juli door een jaarlijkse seriële verzending op 15 januari.

  Bijlage I : Beheer van de formulieren

  Biljage II : Toeslag op de kinderbijslag

  1. Inleiding

  Met de CO 1377 van 8 december 2008 werden u voor de toekenning van het recht en de controle op de sociale toeslagen en de éénoudertoeslag vereenvoudigde formulieren toegezonden. Bovendien werden gestroomlijnde en gerationaliseerde werkprocedures meegedeeld.

  Kenmerkend voor de nieuwe procedure was de zesmaandelijkse controle op de inkomsten van de gezinnen die in aanmerking komen voor de sociale toeslag voor zieken, werklozen, gepensioneerden, invaliden en éénoudergezinnen.

  In 2009 had een zending in januari en juli plaats.

  2. Herziening van de timing voor de seriële zendingen

  Gelet op de ervaring, heeft de Rijksdienst de effectiviteit van de opvraging van de inkomens met het formulier P19 in juli opnieuw aan een onderzoek onderworpen.

  Er is gebleken dat naast het minder gunstige tijdstip voor de verzending van het formulier, het resultaat van de opvraging (voorkomen van debetten) niet opweegt tegen de inzet van de middelen. De verzending van het formulier P19 naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis in het gezin of beroep die een inkomenseffect kunnen sorteren is in grote mate efficiënt om debetten te ondervangen. De stipte opvolging van deze via elektronische flux bekomen informatie draagt in een veel grotere mate bij tot de correctheid van de betalingen van de sociale toeslagen dan de seriële verzending van formulieren voor alle gevallen.

  De Rijksdienst weerhoudt bijgevolg slechts een enkele zending van het formulier P19 op 15 januari van elk jaar. Voor de gevallen waarin geen wijzigingen worden gesignaleerd, worden de inkomsten opnieuw om de 12 maanden gecontroleerd.

  3. De aanpassing van de formulieren

  3.1. Het formulier P19

  De lay-out van het formulier P19 werd aangepast aan de jaarlijkse inwinning van de inkomensgegevens. Deze worden voor 12 maanden opgevraagd, zodat het recht op de toeslag correct vastgesteld kan worden en geen bijkomende bevraging nodig is bij wisselende inkomsten. Op grond van de regelgeving kan namelijk elke maand als referentiemaand dienen voor het kwartaalrecht.

  Omwille van het invulgemak werden slechts twee generieke inkomstencategorieën weergegeven, nl. de "beroepsinkomsten" en "uitkeringen", in plaats van de opsomming van alle mogelijke inkomsten zoals lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, etc... Zodoende wordt het formulier klantvriendelijk er ("look en feel") wat de responsratio ten goede komt. Om de volledigheid van de verkregen informatie te garanderen, is ook een rubriek 'geen inkomsten' opgenomen.

  Op de laatste pagina van het formulier wordt nog meer informatie gegeven over de sociale toeslag.

  Het aangepaste formulier P19 gaat als bijlage. Het dient zowel voor de eerste vaststelling van het recht als voor de jaarlijkse opvolging.

  3.2. Het formulier P19ter

  Het formulier P19ter wordt eveneens herwerkt. Het uitzicht van het formulier P19ter wordt in dezelfde zin opgevat als het formulier P19. Dit formulier P19ter werd al jaarlijks verstuurd en verstrekt informatie aan de eenoudergezinnen en de gezinnen die mogelijk recht hebben op een sociale toeslag maar die niet of niet meer ontvangen (afgewezen gevallen). Het biedt de mogelijkheid aan de gezinnen die menen recht te hebben op een toeslag om de inkomsten van de laatste twaalf maanden mee te delen zodat ze desgevallend onmiddellijk de toeslag kunnen ontvangen zonder bijkomende bevraging.

  Dat aangepaste formulier P19ter zal tijdig voor de volgende verzending op 15 januari 2011 worden bezorgd.

  De beide formulieren P19 en P19ter hebben dezelfde doelgroep: daarin zijn ook de eenoudergezinnen begrepen.

  3.3. Het formulier wordt niet teruggestuurd

  Op de eerste pagina van het formulier P19 wordt daarover aan de sociaal verzekerde informatie gegeven.

  • 1Zie pag. 22: Topic 9 - De ontbrekende of onvolledige formulieren - de ambtshalve beslissing.
  Top