Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 473 van 27 juli 1989 - Gezinsbijslag voor het personeel dat onder het stelsel van gesubsidieerde contractuelen werkt

   

  De Programmawet van 30 december 1988 zet een stelsel van gesubsidieerde contractuelen bij sommige openbare besturen op.

  Ingevolge artikel 100 van deze wet wordt de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers belast met het uitkeren van de gezinsbijslag uit hoofde van de tewerkstelling van deze contractuelen die rechtgevend op kinderbijslag zijn.

  Ik verzoek de bij artikel 93 van de Programmawet bedoelde werkgevers om van zodra zij gesubsidieerde contractuelen (GeCo's) in dienst nemen die kinderbijslag aanvragen, hen een formulier model A - "Aanvraag tot het bekomen van kinderbijslag uit hoofde van arbeidsprestaties" en in voorkomend geval, een formulier model E - "Aanvraag om kraamgeld", te overhandigen.

  Deze volledig ingevulde en ondertekende formulieren moeten naar de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Trierstraat 70 te 1000 BRUSSEL worden gezonden, zodat die op grond daarvan de rechten van de betrokkenen zou kunnen vaststellen. Een voorraad van deze formulieren kan bij genoemde Rijksdienst worden aangevraagd.

  Ik vestig de aandacht van de werkgevers erop dat de vermelding "GeCo's", gevolgd door het nummer van de overeenkomst op alle stukken met betrekking tot deze dossiers moet voorkomen.

  Top