Vlaanderen

10 juli 2020 - Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de selectieve participatietoeslagen betreft (B.S. 27.07.2020)

Toelichting

1. Algemene toelichting

Het groeipakket omvat een selectieve participatietoeslag (de schooltoeslag) voor kinderen die onderwijs volgen in een onderwijsinstelling die door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend, gefinancierd of gesubsidieerd, en die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de opleiding van de leerling en de gezinssamenstelling.

De schooltoeslag wordt automatisch per jaar toegekend en wordt uitbetaald bij het begin van het schooljaar. In de regelgeving van het beleidsdomein Onderwijs ligt het ijkmoment, dat is het tijdstip waarop de gezinssamenstelling wordt gecontroleerd, op 31 december van het lopende schooljaar. Die datum werd overgenomen in het groeipakket.

In de periode tussen het begin van het schooljaar waarop de schooltoeslag betrekking heeft en 31 december van dat schooljaar, kan er echter een wijziging van de gezinssamenstelling optreden die een impact heeft op het bedrag van de schooltoeslag:

  • sommige gezinnen hebben initieel een te laag bedrag ontvangen en er wordt nadien (na 31 december) een bepaald bedrag bijgepast; 
  • andere gezinnen hebben initieel een te hoog bedrag ontvangen en er wordt nadien (na 31 december) een deel van het bedrag teruggevorderd.

​Om dat te vermijden is het vanuit het oogpunt van de automatische rechtentoekenning logischer om rekening te houden met de toestand op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie. Op die manier kan meteen het correcte bedrag worden uitbetaald en hoeft er geen geld worden teruggevorderd. Bovendien wordt vermeden dat de meest kwetsbare gezinnen met kinderen die de toeslag snel nodig hebben, op basis van gedateerde informatie over hun gezinssamenstelling eerst een te laag bedrag ontvangen. Dat is nooit wenselijk, maar zeker niet tijdens (de nasleep van) de COVID-19-pandemie, die hoe dan ook al een negatief effect heeft op de financiële situatie van vooral gezinnen met een laag inkomen.

Ook voor de beoordeling van de sociale toeslag wordt gekeken naar de meest recente gezinssamenstelling en wordt de toekenning daarop gebaseerd. Bovendien is het begrip ‘inkomsten’ dat voor de selectieve participatietoeslagen wordt gehanteerd, afgestemd op het begrip ‘inkomsten’ dat voor de sociale toeslagen binnen de gezinsbijslagen van toepassing is. Ook om de nationaliteit en de woonplaats te bepalen van de rechthebbende leerling die niet als een rechtgevend kind wordt gekwalificeerd (en dus niet in Vlaanderen woont), wordt overigens rekening gehouden met de toestand op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie. 

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Artikel 2

Artikel 25, 38 en 70, §1, van het decreet van 27 april 2018 worden gewijzigd zodat er rekening kan worden gehouden met de toestand van 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar. Door de wijziging van dit artikel bepalen paragraaf 1 en 2 van artikel 70 van het decreet van 27 april 2018 dat: – de selectieve participatietoeslag wordt uitbetaald op een bankrekening van de ouder of ouders, of van de werkelijke opvoeder of de twee werkelijke opvoeders, bij wie de leerling op 31 augustus (en dus niet langer op 31 december) voorafgaand aan het schooljaar in kwestie zijn woonplaats heeft; – de andere toelagen worden uitbetaald op een bankrekening van de ouder of ouders, of van de werkelijke opvoeder of de twee werkelijke opvoeders, bij wie het rechthebbende kind of de rechthebbende leerling zijn woonplaats heeft. Als het recht op een selectieve participatietoeslag na 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie vaststaat, wordt die uitbetaald aan de ouder of ouders of aan de werkelijke opvoeder of opvoeders, bij wie de leerling op 31 augustus voorafgaand aan het betrokken schooljaar zijn of haar woonplaats heeft.

Artikel 3

Dit decreet treedt in werking op 1 augustus 2020 en zal pas toegepast kunnen worden voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2020-2021. 

Decreet 

Artikel 1. (01.08.2020 - ...)

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Artikel 2. (01.08.2020 - ...)

In artikel 25, eerste en tweede lid, artikel 38, §1, 2°, en artikel 70, §1 en §2, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden “31 december van het schooljaar in kwestie” telkens vervangen door de woorden “31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie”.

Artikel 3. (01.08.2020 - ...)

Dit decreet treedt in werking op 1 augustus 2020 voor de toekenning van selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2020-2021. 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top