Algemene regelgeving - privacy

Europese Regelgeving

Federale Regelgeving

Wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (B.S. 10.09.2018) - artikelen 95 en 97
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 05.09.2018) 
Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit  (B.S. 10.01.2018) - artikel 114
Wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator (B.S. 29.08.2012) - artikel 35/1;
Wet van 26 februari 2003 tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden (B.S. 26.06.2003)
Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen - artikel 5, artikel 8
Koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Regelgeving Vlaamse Gemeenschap

 

 
Top