Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Subsidiaire beschermingsstatus

De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan een vreemdeling die niet kan beschouwd worden als een vluchteling en wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen, dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert een reëel risico zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet, wegens dat risico, onder de bescherming van dat land kan of wil stellen, en dit in zoverre hij niet valt onder een uitsluitingsgrond.

Top