Vlaanderen

27/11/2020 | Recente beslissingen Vlaamse Regering - COVID-19 toeslag; opzegging samenwerkingsakkoord ORINT; vrijstelling uurnorm studenten

Vlaamse Regering: Agenda van 27 november 2020 - eenmalige toeslag - coronacrisis

Bekrachtiging en afkondiging van het decreet tot toekenning van een eenmalige toeslag in het kader van het gezinsbeleid naar aanleiding van de coronacrisis, aangenomen door het Vlaams Parlement op 25 november 2020 (VR 2020 2711 DEC.0066)

"Concreet omvat dit voorstel van decreet een eenmalige toeslag die zal worden toegekend aan gezinnen met rechtgevende kinderen waarvan het inkomen de grens van 31.605,89 euro per jaar niet overschrijdt. In november 2020 komen naar schatting 341.202 kinderen in aanmerking voor een dergelijke toeslag."

27 november 2020 - Decreet tot toekenning van een eenmalige toeslag in het kader van het gezinsbeleid van naar aanleiding van de coronacrisis (nog niet gepubliceerd)

Principieel akkoord VR  - Opzegging samenwerkingsakkoord Orint

20 november 2020 - Principieel akkoord Vlaamse Regering - Opzegging van het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen (VR 2020 2011 DOC.1268/1)

Nota: 

"Opzegging samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen

Na de evaluatie van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) over de werkzaamheden van de vzw Orint, beslist de Vlaamse Regering om de deelname aan het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen (vzw Orint) stop te zetten en om het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de oprichting van een interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen op te zeggen tegen uiterlijk 31 december 2020. Ze nodigt de andere betrokken deelentiteiten uit voor overleg over de continuering van de taken die vzw Orint momenteel opneemt.”

 

Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State

20 november 2020 - ​Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor studenten ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VR 2020 2011 DOC. 1272/2) 

Nota:

“COVID-19: vrijstelling uurnorm arbeidsovereenkomst voor studenten in de zorgsector en in het onderwijs

De regelgeving over de gezinsbijslagen voorziet dat de gezinsbijslagen kunnen geschorst worden indien een kind een winstgevende activiteit verricht.

Hierop bestaan uitzonderingen, zoals wanneer het kind via een arbeidsovereenkomst voor studenten werkt, en dat maximaal 475 uur.

Een van de maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het Covid-19-virus, was om met dit maximum van 475 uur geen rekening te houden voor studenten die werkten in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020. Dit kaderde in de federale maatregel om de uren gepresteerd door studenten tijdens het tweede kwartaal te neutraliseren voor de 475 uren van het jaarlijkse contingent, waardoor deze uren niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werken.

De maatregel moet een extra stimulans zijn voor studenten om zich tijdens deze crisisperiode in te zetten en de noodzakelijke hulp te bieden in de zorgsector of het onderwijs, zonder hun recht op gezinsbijslagen te verliezen.

De Vlaamse Regering beslist nu om deze maatregel in het kader van de gezinsbijslagen te verlengen vanaf 1 oktober 2020, voor het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021.

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.”

 

Top