Vlaanderen

20 mei 1936 - Koninklijk besluit genomen in uitvoering der artikelen 11, 13, 18octies, 25, 44, 44bis en 52bis van de wet van 4 augustus 1930 houdende veralgemening der gezinsvergoedingen (BS 27.5.1936)

Tabs

Top