Vlaanderen

E/1 van 16 december 2019 - Omrekeningskoersen van de munteenheden

 

Mededeling van het VUTG van 16 december 2019 - Europese verordening - 1

Betreft: Omrekeningskoersen van de munteenheden

 

Bijgevoegd vindt u de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (E.M.U.), voor de periode januari, februari en maart 2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. C 405 van 2 december 2019, door de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van migrerende werknemers.

De regels voorzien in artikel 107 van Verordening (EEG) 574/72 blijven van toepassing voor de omrekening van munteenheden tussen twee lidstaten waarvan er één niet tot de E.M.U. is toegetreden.

 

Meegedeeld via mail van 17 december 2019 - gericht aan de uitbetalingsactoren - officiële publicatie

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top