A/12 van 19 februari 2020 - Akte aangifte levenloos kind

  Mededeling van het VUTG van 19 februari 2020 - Algemeen - 12

  Betreft: Akte aangifte levensloos kind

   

  Ook voor een levenloos geboren kind kan een startbedrag geboorte toegekend worden.  “Toelichtingsnota 4 van 4 januari 2019 - Startbedrag geboorte” geeft onder punt 4.1 verdere verduidelijking.  Ondertussen heeft er zich echter een wetswijziging voorgedaan in het Burgerlijk Wetboek.

  Artikel 9, § 2 Groeipakketdecreet stelt: “Ook een kind voor wie een akte van aangifte van levenloos kind overeenkomstig artikel 80bis van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, geeft recht op het startbedrag geboorte.” 

  Artikel 4 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing (BS 2 juli 2018 - inwerkingtreding 31 maart 2019) heeft echter de artikelen 34 tot 101 van het Burgerlijk Wetboek vervangen.

  Daardoor wordt de akte van een levenloos kind nu geregeld  in de artikelen 58 en 59 van het Burgerlijk Wetboek,  die tevens het toepassingsgebied hebben verruimd.   

  Vóór 31 maart 2019 werd een akte van een levenloos kind afgeleverd voor kinderen geboren na minstens 180 dagen zwangerschap. 

  Vanaf 31 maart 2019 wordt een akte van een levenloos kind afgeleverd voor kinderen geboren na minstens 180 dagen zwangerschap (verplicht).  Tevens kan een akte van een levenloos kind afgeleverd worden voor kinderen geboren na 140 tot 179 dagen zwangerschap (facultatief/op verzoek). 

  De nieuwe regeling rond de naam en de registratie van levenloos geboren kinderen houdt rekening met de evoluties binnen de neonatologie,  waardoor de grens van de levensvatbaarheid lager ligt dan de grens die gehanteerd werd in het Burgerlijk wetboek.   

  Voor het Groeipakket werd echter beslist de huidige praktijk te behouden en het startbedrag geboorte enkel toe te kennen voor levenloos geboren kinderen na minstens 180 dagen zwangerschap. 

  In afwachting van de wijzigingsbepaling die opgenomen zal worden om de woorden "artikel 80bis" te vervangen door de woorden "de artikelen 58, § 1, en 59", geven wij U reeds de nodige verduidelijking mee.

  Bij een aanvraag startbedrag geboorte kan de consulent op de akte van een levenloos kind de zwangerschapsduur controleren. Enkel aktes die een aanduiding geven dat de zwangerschap minstens 180 dagen heeft geduurd, kunnen hierbij recht geven op een startbedrag geboorte.

   

  Meegedeeld via mail van 19 februari 2020 - gericht aan de uitbetalingsactoren - officiële publicatie
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top