Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/39 van 8 december 2022- Vlaamse jobbonus - opgeheven

  Gearchiveerde versie - deze versie werd vervangen door A/39 van 16 februari 2022

   

   

  1. Wat is de jobbonus?

  Met de jobbonus wil de Vlaamse Regering werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven. Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers kunnen in aanmerking komen.  
  Wie een bescheiden inkomen heeft, kan sinds 1 juli 2022 per jaar tot 600 euro netto extra verdienen onder de volgende voorwaarden: 

  • voltijds of deeltijds werken als werknemer, statutair ambtenaar, vastbenoemd onderwijspersoneel of een doctoraatsbeurs bij private onderwijs- of onderzoeksinstellingen hebben. Ookgrensarbeidersdie minstens 1 keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen komen in aanmerking. 
  • gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest en depensioenleeftijdnog niet bereikt hebben. 
  • minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen. 

  Als aan de voorwaarden voldaan is, dan is er recht op een jobbonus die jaarlijks tot maximaal 600 euro kan bedragen. Het bedrag wordt berekend op hetbrutoloon van minder dan 2.500 euro per maand: hoe lager het loon, hoe hoger de jobbonus.  
  Als het brutoloon lager is dan 1.800 euro bruto per maand, heeft men recht op de volle 600 euro. Het bedrag neemt stelselmatig af al naargelang het brutoloon stijgt (tot het maximumbedrag van 2.500 euro). 
   
  In 2022 wordt er 100 euro bij het bedrag van de jobbonus geteld. Dit is een eenmalige verhoging die zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers geldt. 
   
  In 2023 wordt de doelgroep van de jobbonus uitgebreid. Voor de eerste twee kwartalen gaat de loongrens van 2.500 naar 2.700 euro bruto per maand, in de tweede helft van het jaar stijgt dit naar 2.900 euro bruto per maand. Ook de ondergrens wordt verhoogd: in 2022 hebben werknemers met lonen tot 1.800 euro bruto per maand recht op de hoogste bonus van 600 euro, volgend jaar wordt dit uitgebreid naar werknemers die tot 1.950 euro bruto verdienen. Tot slot wijzigt het minimumbedrag van de bonus: in 2022 wordt de jobbonus uitbetaald vanaf 20 euro voor wie voltijds werkt, in 2023 pas vanaf 50 euro. 

  2. Impact op het Groeipakket

  2.1. De jobbonus maakt geen deel uit van de beroeps- of andere inkomsten

  De jobbonus dient niet in rekening te worden gebracht bij het bepalen van het gezinsinkomen voor de evaluatie van het recht op sociale toeslag/schooltoeslag1 .
  Bovendien is de jobbonus belastingvrij waardoor hij onder een andere IPCAL-code zal worden ondergebracht en op deze manier geïdentificeerd zal worden in GPA.

  • In de automatische procedure zal GPA de jobbonus niet mee in rekening brengen. 
  • In de manuele procedure dient er geen rekening te worden gehouden met de jobbonus, ook niet wanneer het bedrag door betrokkene(n) wordt meegedeeld.

  2.2. De jobbonus is geen sociale uitkering

  De jobbonus wordt niet aanzien als een sociale uitkering die een mogelijk beletsel vormt voor de toekenning van de gezinsbijslagen, bij voorbeeld wanneer het kind de hoedanigheid heeft van leerling/student of schoolverlater.

  3. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  • 1Artikel 7 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus bepaalt dit: De jobbonus die conform dit decreet wordt toegekend, wordt niet in aanmerking genomen om inkomensgrenzen binnen het kader van een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest te berekenen, ongeacht of die inkomensgrenzen worden opgelegd door een decreet van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest of een besluit van de Vlaamse Regering. De jobbonus maakt geen deel uit van beroepsinkomsten noch van een andere vorm van inkomsten, zoals die worden vastgesteld binnen het kader van een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top