Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Kan een kind dat in het buitenland wordt geboren ook recht hebben op het startbedrag geboorte?

  Ook een kind dat in het buitenland wordt geboren, kan recht hebben op het startbedrag geboorte. Voor kinderen die in het buitenland geboren zijn, bestaan er immers algemene vrijstellingen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

  Er dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang het kind al dan niet geboren is in een land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie van toepassing is:

  Voor kinderen geboren in een land waarop hogergenoemde Verordening van toepassing is, dienen volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn:

  a) één van de ouders, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont, of de echtgenoot of echtgenote van de ouder is een zelfstandige;

  b) de gezinsbijslagen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand van de geboorte;

  c) het kind heeft binnen de twee maanden na de geboorte zijn woonplaats in het Nederlandse taalgebied;

  d) en er bestaat geen recht op het startbedrag geboorte krachtens de regelgeving van een andere deelentiteit.

  Voor kinderen geboren in een land waarop hogergenoemde Verordening niet van toepassing is, dienen volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn:

  a) Er wordt een recht op gezinsbijslagen toegekend in één van volgende gevallen:

  • het betreffen kinderen die buiten België geboren worden, terwijl één van de ouders zijn woonplaats in het Nederlandse taalgebied heeft, op voorwaarde dat het verblijf van de moeder en van het kind buiten België niet langer dan twee maanden na de geboorte duurt.
  • het betreffen kinderen die in het buitenland geboren worden in het gezin van een werknemer tijdens diens periode van detachering in het buitenland. De algemene vrijstelling geldt gedurende maximaal één jaar.
  • het betreffen kinderen die in het buitenland geboren worden in het gezin van overheidspersoneel tijdens de periode waarin zij hun ambt gedurende meer dan 6 maanden buiten België uitoefenen. Nadat die overheidspersoneelsleden teruggekeerd zijn naar België, blijft de algemene vrijstelling behouden voor hun kinderen die buiten België verder studeren. De minister bepaalt op welke overheidspersoneelsleden de algemene vrijstelling betrekking heeft.

  b) EN indien er cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • de gezinsbijslagen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand van de geboorte;
  • er bestaat geen recht op het startbedrag geboorte krachtens de regelgeving van een andere deelentiteit, krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens regels die van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. De minister kan bepalen wat wordt verstaan onder recht op een startbedrag geboorte krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens regels die van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling;
  • noch één van de ouders, noch de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad van één van de ouders en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont, noch de echtgenoot of echtgenote van één van de ouders, oefent een winstgevende activiteit uit in het raam van een arbeidsovereenkomst of van een zelfstandige activiteit of in opdracht van een openbare dienst in het land waar de kinderen verblijven.

  Art. 47 BVR Rechtgevend kind
  Art. 48 BVR Rechtgevend kind
  Art. 49 BVR Rechtgevend kind
  Art. 50 BVR Rechtgevend kind

   

  Datum laatste bijwerking
  Top