Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Motiveringsplicht

  Alle door een kinderbijslaginstelling getroffen beslissingen moeten gemotiveerd worden.

  Een beslissing die niet of onvolledig gemotiveerd is, kan door de rechtbank vernietigd worden.

  Beslissingen tot toekenning van een recht of van een aanvullend recht, tot regularisatie of tot weigering van een recht.
  Anders gezegd rationeel verantwoord.

  Art. 13, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

  De motivering bestaat in de schriftelijke mededeling van

  • de feiten waarop de beslissing gebaseerd is;
  • de juridische grondslag (wet of koninklijk besluit) van toepassing op de feiten;
  • de berekening van het te betalen bedrag, voor een beslissing over de betaling van gezinsbijslag.

  Er is geen motiveringsplicht als de motivering de staatsveiligheid, de openbare orde, de privacy of het beroepsgeheim in het gedrang kan brengen.

  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

  FAMIFED heeft motiveringsmodules opgesteld waarmee de kinderbijslaginstellingen hun beslissingen passend tegenover de gezinnen kunnen motiveren. Die modules worden regelmatig geactualiseerd.

  Datum laatste bijwerking
  Top