Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Waaruit bestaan de gezinsinkomsten?

  De inkomsten bestaan uit de som van al de volgende elementen:

  Welke inkomsten

  1

  de bruto belastbare inkomsten, voor de aftrek van de aftrekbare bestedingen

  a) de beroepsinkomsten

  • voor de beroepsinkomsten in loonverband, vóór de aftrek van de beroepskosten = bruto belastbaar inkomen
  • voor de beroepsinkomsten als zelfstandige: na aftrek van de beroepskosten, vermenigvuldigd met een factor 100/80.         

  b) de uitkeringen in het kader van ziekteverzekeringen

  c) de werkloosheidsuitkeringen

  d) de pensioenen

  2

  80% van de onderhoudsgelden die uitbetaald zijn aan de persoon of personen van wie de inkomsten voor de berekening van de schooltoeslag in aanmerking zijn genomen.

  Dus enkel 80% van de onderhoudsgelden, uitbetaald aan de ouder en/of partner, zoals vermeld op het aanslagbiljet.

  De “betaalde” onderhoudsgelden worden afgetrokken van het belastbare inkomen;
   

  3

  3 x het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik

  1 x het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden

  Zoals vermeld op het AB (code …105)

  4

  De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

  5

  het leefloon betreffende het recht op maatschappelijke integratie

  6

  het equivalent leefloon

  7

  Alle inkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit, toegekend aan de personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de verzekering die de instelling organiseert om sociale zekerheidsrisico’s te dekken.

  De inkomsten die in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling verworven worden moet geattesteerd worden met attesten die de buitenlandse belastingdienst uitgereikt heeft, of, als die ontbreken, op basis van attesten die de werkgevers, diensten of instellingen uitgereikt hebben.

  De inkomsten uit het buitenland verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de verzekering die de instelling organiseert om sociale zekerheidsrisico’s te dekken.

         
  Datum laatste bijwerking
  Top