Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat indien niet voldaan is aan de pedagogische voorwaarden voor het secundair onderwijs?

  Wanneer een leerling na controle niet (meer) voldoet aan de pedagogische voorwaarden, zal de schooltoeslag moeten terug betaald worden.

  Niet meer ingeschreven zijn op de laatste dag

  Op het einde van ieder schooljaar wordt nagegaan of aan de inschrijvingsvoorwaarde voldaan werd. Als de leerling op de laatste dag van het schooljaar niet meer ingeschreven blijkt te zijn dan wordt de schooltoeslag het betrokken jaar teruggevorderd. (Art. 34, §1, 1° Groeipakketdecret)

  Voorbeeld

  Schooljaar 2019-2020: een leerling komt in aanmerking voor een schooltoeslag. Bij de controle in juli 2020 blijkt de leerling niet ingeschreven te zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling. De schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020 die in september 2019 betaald werd, zal worden teruggevorderd.

  Er is een uitzondering voor het niet langer ingeschreven zijn op de laatste schooldag. De rechthebbende leerling in het secundair onderwijs die op de laatste dag van het schooljaar in kwestie niet langer ingeschreven op voorwaarde dat hij in de loop van dat schooljaar zijn opleiding voltooid heeft. (Art. 34, §1, tweede alinea Groeipakketdecreet)

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Schooljaar 2019-2020: een leerling komt in aanmerking voor een schooltoeslag voor het volgen van de richting HBO5 verpleegkunde. Deze richting is modulair en men kan de opleiding zowel in september als in januari aanvangen. Dit maakt het mogelijk dat een leerling zijn kwalificatie Niveau 5: gegradueerde (HBO5) behaalt in januari en hierdoor niet meer ingeschreven is. De schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020 die in september 2019 betaald  werd zal niet worden teruggevorderd.

  Voorbeeld 2
  Schooljaar 2019-2020 een leerling komt in aanmerking voor een schooltoeslag voor het volgen van buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 1 (BuSO OV1). De leerling is 20 en in februari komt een plaats vrij in een aangepaste instelling. De leerling kan een attest  maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning voorleggen. De schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020 die in september 2019 betaald  werd zal niet worden teruggevorderd.

  Problematisch afwezig zijn

  Op het einde van ieder schooljaar wordt ook nagegaan of de leerling niet te vaak onwettig afwezig was.  Wanneer de leerling per schooljaar 30 of meer halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig is geweest tijdens 2 opeenvolgende schooljaren, dan wordt de schooltoeslag van het laatst gevolgde schooljaar teruggevorderd (niet de schooltoeslag van het daaraan voorafgaande schooljaar).  (Art. 34, §1, 2° Groeipakketdecreet)

  Een leerling die meer dan 29 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig is geweest tijdens het schooljaar en tijdens het daaraan voorafgaande schooljaar in het lager onderwijs eveneens meer dan 29 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig was, zal ook de schooltoeslag (ontvangen voor het 1ste leerjaar secundair onderwijs) moeten terugbetalen.

  Deze "sanctie" van het niet voldoende aanwezig zijn/ongewettigd afwezig zijn, geldt dus over de grenzen van de niveaus lager-secundair onderwijs heen.

  De problematische afwezigheid bij een leerplichtige leerling kan enkel weerlegd worden bij de betrokken school. De controle op de afwezigheid kadert namelijk in het spijbelactieplan.

  Meer dan 15 kalenderdagen tussen uit- en herinschrijving

  Een leerling die zich gedurende het schooljaar uitschrijft in het secundair onderwijs, zal de uitgekeerde schooltoeslag integraal moeten terugbetalen als deze leerling uiterlijk 15 kalenderdagen (ook vakantiedagen tellen als kalenderdagen) na de datum van uitschrijving, niet opnieuw is ingeschreven in het secundair onderwijs. (Art. 34, §1, 3° Groeipakketdecreet)

  Datum laatste bijwerking
  Top