26 februari 2021 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag (B.S. 25.03.2021)

Nota's

Nota aan de Vlaamse Regering - definitieve goedkeuring 26 februari 2021

Adviezen

Advies 68.880/1 van 22 februari 2021 van de Raad van State

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 16, §1, derde lid.

Vormvereisten 
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 11 februari 2021.
- Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit voorziet in een dringende maatregel ten aanzien van de rechten op zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte die onderbroken zijn of zullen worden door een vertraging in de procedure van de ambtshalve herziening. Door die maatregel zal het recht op de zorgtoeslag niet worden onderbroken of de al onderbroken rechten hervat worden als de administratie er niet in slaagt haar opdracht inzake de ambtshalve herziening tijdig af te ronden en de betrokkenen alle nodige documenten hebben bezorgd. De technische ontwikkelingen om de doorbetaling en hervatting te garanderen, zullen afgerond zijn eind februari 2021. Een adviestermijn van dertig dagen kan de effectieve uitvoering in het gedrang brengen. De urgente omstandigheden maken het niet mogelijk om langer dan vijf dagen te wachten op een (hoogdringend) advies van de Raad van State. De betrokkenen zouden immers nog langer in onzekerheid verkeren over de verdere uitbetaling van de zorgtoeslag. Gelet op de nood aan rechtszekerheid voor de begunstigden is het belangrijk om een doorbetaling van de zorgtoeslag te garanderen om te vermijden dat de nodige medische ondersteuning voor het kind wordt onderbroken.
De Raad van State heeft advies 68.880/1 gegeven op 22 februari 2021, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

 

Artikel 1. Aan artikel 19, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag worden een vijfde tot en met een zevende lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“Als op de einddatum van de geldigheid van de vorige beslissing geen ambtshalve herziening plaatsvindt en de begunstigden een ingevuld inlichtingenformulier hebben bezorgd aan het agentschap Opgroeien regie, wordt de vorige beslissing verlengd tot de datum waarop de beslissing die voortvloeit uit de ambtshalve herziening wordt genomen.

In het vijfde lid wordt verstaan onder agentschap Opgroeien regie: het agentschap, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie.

Als met toepassing van de beslissing die voortvloeit uit de ambtshalve herziening die plaatsvindt na een verlenging als vermeld in het vijfde lid, een hoger bedrag kan worden toegekend voor de periode vóór de ambtshalve herziening na een verlenging als vermeld in het vijfde lid, betaalt de uitbetalingsactor het verschil. Als de beslissing die voortvloeit uit de voormelde ambtshalve herziening tot een lager bedrag leidt, heeft die beslissing pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin die beslissing is genomen.”.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2021.

 Artikel 19, §1, vijfde tot zevende lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, zoals ingevoegd bij dit besluit, geldt ook voor de gevallen waarin de geldigheid van de vorige beslissing verstreek voor 1 maart 2021 en er op die datum nog geen beslissing na ambtshalve herziening is genomen.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor Opgroeien, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top