4 september 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 13.10.2020)

[... - ...]

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 103, § 2.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 24 juni 2020.
- De Raad van State heeft advies 67.756/1/V/gegeven op 6 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1. (01/01/2020- ...)

In artikel 13, vijfde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018, wordt de zin "Het bedrag wordt vergeleken met de minimumgrens, vermeld in artikel 1409, § 1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en een maximumgrens die gelijk is aan de minimumgrens, vermeld in artikel 1409, § 1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vermenigvuldigd met 1,5." vervangen door de zin "Het bedrag wordt vergeleken met de minimumgrens van 1128 euro en een maximumgrens die gelijk is aan de minimumgrens van 1128 euro vermenigvuldigd met 1,5.".

Artikel 2. (01/01/2020- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 3. (01/01/2020- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top