30 april 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, wat betreft de datum van het ontstaan van het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat vluchteling is (B.S. 25.05.2020)

Nota's

Adviezen

 

(... - ...)

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
- het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 8, § 1, eerste lid, 1°, en vierde lid.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 10 februari 2020.
- De Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen, heeft zijn akkoord gegeven op 12 februari 2020.
- De Raad van State heeft advies 67.060/1 gegeven op 9 april 2020 met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- Vluchtelingen zijn tijdens hun asielprocedure ten laste van de overheid. Als ze erkend vluchteling zijn, ontvangen ze momenteel retroactief het Groeipakket vanaf het moment dat ze het hebben aangevraagd. Het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024 bepaalt dat asielzoekers tijdens hun asielprocedure, die gemiddeld twaalf maanden in beslag neemt, geen recht meer hebben op het Groeipakket. Het regeerakkoord legt ook vast dat die maatregel zo snel mogelijk moet worden ingevoerd. De voormelde dubbele financiering wordt weggewerkt door de wijziging in dit besluit.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. (04/06/2020- ...)

In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
"Met behoud van de toepassing van de in het vierde lid vermelde bevoegdheid van de minister, ontstaat het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat erkend vluchteling is, vanaf de datum waarop de beslissing van erkenning van de vluchtelingenstatus, overeenkomstig artikel 48/3 van de voormelde wet, wordt genomen.".

Artikel 2. (04/06/2020- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top