Vlaanderen

Nota aan de Vlaamse Regering - definitieve goedkeuring

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft:      Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Definitieve goedkeuring

Bijlagen:

  • het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
  • het advies van de Raad van State d.d. 7 juni 2018.

1. INHOUDELIJK

1.1. Situering

Dit ontwerp van besluit werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 maart 2018 (VR 2018 0903 DOC.0205/1BIS en DOC.0205/2BIS).

1.2 Context

Op 27 april 2018 werd het nieuwe decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid aangenomen in het Vlaams parlement. Op 27 april 2018 werd het bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering.

Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake de kinderbijslagen overgeheveld naar de gemeenschappen en gewesten. Vlaanderen wil het bestaande systeem vereenvoudigen. Zo wordt de koppeling met het socio-professioneel statuut als voorwaarde voor het toekennen van de gezinsbijslagen verlaten en geldt voortaan als uitgangspunt dat de gezinsbijslagen worden toegekend aan gezinnen van kinderen die in Vlaanderen wonen en die hun uitbetalingsactor vrij hebben gekozen.

Vanuit deze visie bepaalt het decreet de voorwaarden voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, evenals voor de vrije keuze van een uitbetalingsactor door de begunstigden. Deze voorwaarden worden in het voorliggend ontwerp van besluit verder uitgewerkt, overeenkomstig de delegaties die daartoe aan de Vlaamse Regering werden gegeven.

1.3 Gevolggeving Advies Raad van State

De Raad van State verleende haar advies nr.63.479/1 op 7 juni 2018.

Het ontwerp van besluit is aangepast aan het advies van de Raad van State

De rechtsgronden in de aanhef en in de tekst van het besluit werden overeenkomstig het advies aangepast en vervolledigd, ook de technische opmerkingen werden gevolgd.

Hoewel de Raad van State vragen stelt bij de rechtsgrond inzake artikel 14 (na wijziging ingevolge het advies van de Raad van State artikel 13), betreft dit artikel de keuze van de bankrekening door de begunstigde. Daartoe heeft de Vlaamse Regering wel degelijk een gedelegeerde bevoegdheid, meer bepaald in de artikelen 64, §6, 65, §6, 69, §3, 70, §4, 71, §6, 72, §6, en 73, §7 van het decreet van 27 april 2018.

De Raad van State geeft aan dat “Uit deze bepaling (artikel 64,§2 en artikel 65, §2 van het decreet van 27 april 2018) zou kunnen worden afgeleid dat er tijdens de minimale aansluitingsperiode van één jaar bij de actieve uitbetalingsactor geen ontvankelijk verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor kan worden ingediend”. De stellers van het ontwerp kunnen bevestigen dat dergelijke afleiding tegen het decreet ingaat. Het is wel degelijk de bedoeling van het decreet om een punt van ontvankelijkheid in te voegen, daaraan doet dit besluit niets af. Maar het decreet spreekt zich niet uit over het feit hoe het indienen van verschillende aanvragen, die leiden tot de vaststelling van de ontvankelijkheid na de verplichte aansluitingsperiode van één jaar, dienen te worden behandeld. De Vlaamse Regering vult de bevoegdheid die haar daartoe werd gedelegeerd in.

De zorg die de Raad van State uitspreekt met betrekking tot artikel 7, derde lid van het ontwerp kan worden weggenomen, door te bevestigen dat de betrokken bepaling wel degelijk pas binnen de contouren van artikel 64, §5, tweede lid en 65, §5, eerste lid van het decreet.

Na het advies van de Raad van State werd nog voorzien in een technische verfijning van artikel 3 in de toepassing van de bijkomende begunstigde in het geval van pleegzorg, waarbij een aantal noodzakelijke termijnen werden ingevoegd.

Aangezien de controle van de titularis van de bankrekening op elektronische wijze zal gebeuren en vervat zal zitten in een overeenkomst die Kind en Gezin daartoe afsluit met de financiële instellingen, worden hiermee de nodige garanties geboden inzake privacy. De toestemming van de begunstigde vervalt hierdoor en wordt vervangen in artikel 4 van voorliggend ontwerp van besluit.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

2.1 Financiële weerslag van het voorstel

Dit besluit betreft enkel de procedures en werkwijzen betreffende de aanwijzing van begunstigden en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en gaat niet over de toelagen zelf.

De personeels- en werkingsuitgaven gerelateerd aan de uitvoering van voorliggend besluit kunnen worden opgevangen binnen de voorziene beschikbare enveloppe voor betalings- en administratiekosten.

2.2 Inspectie van Financiën

Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën met referentie JVE/AVP/18/0066 werd verleend op 13 februari 2018. Het akkoord van de minister bevoegd voor begroting is niet vereist.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

Dit voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN

Dit voorstel heeft geen weerslag op het personeelsbestand of de personeelsbudgetten.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING

Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2018/43 van 2 februari 2018.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

                                                                            De Vlaamse minister van Onderwijs

Hilde CREVITS

 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

a

Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top