19 juli 2019 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels voor de verwerking, de bewaring en de bewijskracht van de elektronische gegevens betreffende de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 08.10.2019)

Datum van inwerkingtreding: 01/01/2019

Datum van afkondiging: 19/07/2019

Datum van publicatie: 08/10/2019

Inhoudstafel

HOOFDSTUK 1. Definities

HOOFDSTUK 2. Gegevensdeling en -verwerking met het oog op de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

 

HOOFDSTUK 3. De bewijskracht van de gegevens verwerkt door het agentschap, door het agentschap Opgroeien regie en de private uitbetalingsactoren

HOOFDSTUK 4. De bewijswaarde van elektronische formulieren

HOOFDSTUK 5. Algemene bepalingen over de transparantie van de informatie, de communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene

HOOFDSTUK 6 Algemene bepalingen over de beveiliging van de verwerking

HOOFDSTUK 7. Mededeling van gegevens door andere diensten van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de provincies, de federaties van gemeenten, de gemeenten, verenigingen waarvan ze deel uitmaken, de openbare instellingen die ervan afhangen, en alle openbare en meewerkende instellingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen

HOOFDSTUK 8. Slotbepalingen

Officiële publicatie

 

Metadata

Datum van inwerkingtreding: 01-01-2019
Datum van afkondiging: 19-07-2019
Datum van publicatie: 08-10-2019

Wijzigingsbesluiten

 

Voorbereidende documenten

  • Bisnota aan de Vlaamse Regering - Principiële goedkeuring - VR 
  • Nota aan de Vlaamse Regering - Definitieve goedkeuring - VR 
  • BVR tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een zorgtoeslag - VR
  • Advies Raad van State - 
Top