Vlaanderen

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering : correctie materiële vergissing

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

 

Betreft:    Correctie materiële vergissing besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen

 

Bijlagen:

  • BVR sociale toeslagen
  • BVR rechtgevend kind

 

  1. Situering

Op 21 september 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag (verder BVR sociale toeslagen) definitief goed (VR 2018 2109 DOC.1062/1 en DOC.1062/2). Op 5 oktober 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen (verder BVR rechtgevend kind) definitief goed (VR 2018 0510 DOC.1101/1 en DOC. 1101/2).

Bij het opstellen van beide besluiten werden materiële vergissingen begaan die met deze mededeling worden rechtgezet voorafgaand aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

BVR sociale toeslagen

In artikel 14 van voormeld besluit wordt in punt 1° verwezen naar “de artikelen 210,§1, 214, §2 en 215, §1”, waar ook in punt 2° naar dezelfde artikelen moet worden verwezen. Onterecht wordt nu in punt 2° verwezen naar “artikel 208”. Bij het opstellen van dit besluit is deze verwijzing per vergissing niet aangepast, conform de aanpassing in punt 1°.

In het aangepaste besluit in bijlage 1 aan deze mededeling wordt deze materiële vergissing gecorrigeerd.

 

BVR rechtgevend kind

Nadat het ontwerpbesluit werd voorgelegd aan de Inspectie van Financiën werden nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in het voormeld besluit.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, §2, lid 2, in fine, van het besluit werd een gelijkaardige bepaling ingevoegd in artikel 29, §1, lid 2, in fine en artikel 36, §1, lid 2, in fine van het besluit, meer bepaald:

“Als het een sociale uitkering ontvangt die voortvloeit uit een tewerkstelling tijdens een systeem van alternerend leren of een bezoldigde stageovereenkomst, wordt de maandelijkse zorgtoeslag niet geschorst.”

Waar het in artikel 14 van het besluit wel degelijk de zorgtoeslag betreft, hebben artikel 29 en 36 van het besluit wel degelijk betrekking op de gezinsbijslagen. De woorden “wordt de maandelijkse zorgtoeslag” worden dan ook vervangen door de woorden “worden de maandelijkse gezinsbijslagen”.

In het aangepaste besluit in bijlage 2 aan deze mededeling wordt deze materiële vergissing gecorrigeerd.

 

  1. Voorstel van beslissing

De Vlaamse Regering gaat akkoord met deze materiële rechtzettingen en gelast de minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het nodige hiertoe te doen met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

 

 

Jo VANDEURZEN

Datum van afkondiging
Top