Vlaanderen

Artikel 5 BVR Sociale Toeslagen

Het KI van het gezin, vermeld in artikel 2 van dit besluit, wordt gewogen conform het tweede lid, om te bepalen of de begunstigde in aanmerking komt voor een sociale toeslag.

Als het geïndexeerde KI vreemd gebruik van de personen van wie de inkomsten van het gezin conform artikel 18 van het decreet van 27 april 2018 als uitgangspunt worden genomen voor de berekening van de gezinsinkomsten hoger is dan 1250 euro, heeft de begunstigde geen recht op een sociale toeslag als het verdrievoudigde geïndexeerde KI vreemd gebruik van de personen van wie inkomsten van het gezin conform artikel 18 van het voormelde decreet als uitgangspunt worden genomen voor de berekening van de gezinsinkomsten, hoger is dan 20% van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 4 van dit besluit, verminderd met driemaal het geïndexeerde KI vreemd gebruik en eenmaal het geïndexeerde KI dat voor eigen beroepsdoeleinden wordt aangewend als vermeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van dit besluit.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als de inkomsten van het feitelijk gezin geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld uit leefloon of het equivalent van leefloon, of voor minstens 70% bestaan uit alimentatiegelden, vervangingsinkomsten, een overlevingspensioen of een inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend in het raam van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top