Vlaanderen

Artikel 6 BVR Sociale Toeslagen

De gezinsgrootte wordt bepaald door het aantal kinderen dat rechtgevend is op gezinsbijslagen conform boek 2, deel 1 van het decreet van 27 april 2018 of een andere Belgische, of een buitenlandse of internationale reglementering, en dat deel uitmaakt van het gezin van de begunstigde. Als de uitbetaling van de gezinsbijslagen geschorst is, telt het kind mee voor het bepalen van de gezinsgrootte gedurende de maand van schorsing.

Het feit dat een kind als vermeld in het eerste lid, deel uitmaakt van hetzelfde gezin als de begunstigde als vermeld in het eerste lid, blijkt uit een gemeenschappelijke woonplaats als vermeld in artikel 3, §1, 49°, van het voormelde decreet, en kan bewezen worden met de bewijsmiddelen, vermeld in artikel 3, §2, 1° tot en met 4°, artikel 3, §3, 1° tot en met 3°, van dit besluit, en een verklaring van de begunstigde die door de gezinsinspecteur gestaafd wordt door een controle ter plaatse.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top