Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 15/1 BVR Zorgtoeslag

  § 1. In afwijking van artikel 13 evalueert het agentschap Opgroeien regie de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit alleen op grond van de bezorgde informatie als uit die informatie blijkt dat de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, een van de diagnoses betreft die worden vastgesteld, na onderzoek door expert-deskundigen, op voorwaarde dat de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, geen onderdeel vormt van meervoudige aandoeningen die niet op de voormelde lijst met diagnoses voorkomen.

  § 2. De evaluatie, vermeld in paragraaf 1, kan worden toegepast als de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, een van de diagnoses, vermeld in het tweede lid, betreft, op voorwaarde dat die informatie de minimale gegevens bevat die toelaten om de ondersteuningsbehoefte vast te stellen, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd.

  De diagnoses, vermeld in het eerste lid, zijn:

  1. autismespectrumstoornis (ASS) of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD);
  2. licht mentale retardatie (IQ tussen 55 en 70);
  3. matig mentale retardatie (IQ tussen 40 en 55);
  4. ernstig mentale retardatie (IQ lager dan 40);
  5. diabetes type 1;
  6. gehoorbeperking ondanks afdoend gebruik van hulpmiddelen;
  7. totaal gehoorverlies zonder restgehoor (Cophose);
  8. beperking ondanks afdoend gebruik van hulpmiddelen;
  9. blindheid.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen vast te stellen van de aandoening waaruit een specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, die uitgevoerd wordt door het agentschap Opgroeien regie op basis van de bezorgde informatie (B.S. 08.07.2022) - artikel 2 - inwerkingtreding 08.07.2022

  In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021, 12 maart 2021, 7 mei 2021 en 28 januari 2022, wordt een artikel 15/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 15/1. § 1. In afwijking van artikel 13 evalueert het agentschap Opgroeien regie de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit alleen op grond van de bezorgde informatie als uit die informatie blijkt dat de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, een van de diagnoses betreft die worden vastgesteld, na onderzoek door expert-deskundigen, op voorwaarde dat de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, geen onderdeel vormt van meervoudige aandoeningen die niet op de voormelde lijst met diagnoses voorkomen.
  § 2. De evaluatie, vermeld in paragraaf 1, kan worden toegepast als de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, een van de diagnoses, vermeld in het tweede lid, betreft, op voorwaarde dat die informatie de minimale gegevens bevat die toelaten om de ondersteuningsbehoefte vast te stellen, die zijn opgenomen in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd.
  De diagnoses, vermeld in het eerste lid, zijn:
  1° autismespectrumstoornis (ASS) of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD);
  2° licht mentale retardatie (IQ tussen 55 en 70);
  3° matig mentale retardatie (IQ tussen 40 en 55);
  4° ernstig mentale retardatie (IQ lager dan 40);
  5° diabetes type 1;
  6° gehoorbeperking ondanks afdoend gebruik van hulpmiddelen;
  7° totaal gehoorverlies zonder restgehoor (Cophose);
  8° beperking ondanks afdoend gebruik van hulpmiddelen;
  9° blindheid.".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top