Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 25 BVR Zorgtoeslag

  De evaluerend arts krijgt maandelijks een vergoeding van het agentschap Opgroeien regie voor:

  1. de opdrachten die hij in de afgelopen maand in het kader van dit besluit heeft uitgevoerd;
  2. de opleidingen die hij heeft gevolgd en waarvan het agentschap Opgroeien regie heeft bepaald dat het die vergoedt.

  De evaluerend arts beheert zijn opdrachten, opleidingen en vergoedingen in de digitale toepassing, vermeld in artikel 14, eerste lid,”. De evaluerend arts kan tot tien dagen na het einde van elke maand rechtzettingen doorgeven op de opdrachten en opleidingen van de afgelopen maand die in de voormelde digitale toepassing geregistreerd zijn.

  De minister stelt de vergoedingen vast voor de opdrachten die de evaluerend arts heeft uitgevoerd en de opleidingen die hij heeft gevolgd. De minister kan ook een vergoeding bepalen voor de tegenwerpelijke medische expertise als de evaluerend arts gevorderd wordt door de arbeidsrechtbank.

  De minister kan het agentschap Opgroeien regie belasten met de evaluatie van de regels inzake de vergoedingen van de evaluerend artsen.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 25 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid worden de woorden “evaluerende arts” vervangen door de woorden “evaluerend arts”;
  2. in het tweede en het derde lid worden de woorden “evaluerende arts” telkens vervangen door de woorden “evaluerend arts”;
  3. in het tweede lid wordt de zinsnede “het elektronische portaal, vermeld in artikel 24” vervangen door de zinsnede “de digitale toepassing, vermeld in artikel 14, eerste lid,” en worden de woorden “in het portaal” vervangen door de woorden “in de voormelde digitale toepassing”.
  4. in het derde lid worden de woorden “evaluerende artsen” vervangen door de woorden “evaluerend artsen.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 - 31.12.2021)

  ___________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 488 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;
  2. aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:

   “De minister kan het agentschap Opgroeien regie belasten met de evaluatie van de regels inzake de vergoedingen van de evaluerende artsen.”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top