Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 39 BVR Zorgtoeslag

  Het bezwaarschrift, vermeld in artikel 38, bevat op straffe van niet-ontvankelijkheid al de volgende elementen:

  1. de naam en het adres van de aanvrager of de evaluerend arts;
  2. het dossiernummer van het betwiste voornemen;
  3. een motivering van het bezwaar;
  4. de datum van het bezwaar.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 39 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 39 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in punt 1° worden de woorden “evaluerende arts” vervangen door de woorden “evaluerend arts”;
  2. punt 5° wordt vervangen door wat volgt:

   “4° de datum van het bezwaar.”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 31.12.2021)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top