Vlaanderen

Artikel 8 BVR Zorgtoeslagen

Voor het kind bij wie de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, in aanmerking kunnen worden genomen conform artikel 6, § 6, wordt het basisbedrag, vermeld in artikel 13 van het decreet van 27 april 2018, verhoogd met een van de bedragen, vermeld in artikel 16, §1, tweede lid van het decreet van 27 april 2018, onder de volgende voorwaarden:

1° het kind voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 16, §1, van het decreet van 27 april 2018 ;

2° de specifieke ondersteuningsbehoefte, vermeld in artikel 16, §1 van decreet van 27 april 2018, is begonnen toen het kind nog rechtgevend was op gezinsbijslagen als vermeld in artikel 8, §2, van het decreet van 27 april 2018;

3° het kind oefent geen winstgevende activiteit uit met uitzondering van de winstgevende activiteit die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevende kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen en de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen.

4° het kind ontvangt geen sociale uitkering of een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming als vermeld in artikel 14, § 2, tweede lid van het voormelde besluit.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, artikel 237 en 238 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag (B.S. 19.07.2021) - artikel 4 - inwerkingtreding 01.06.2021

In artikel 8, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag worden de woorden "als vermeld in artikel 14" vervangen door de zinsnede "of een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming als vermeld in artikel 14, § 2, tweede lid,".

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top