Vlaanderen

Artikel 19 BVR Zorgtoeslagen

§1. De vaststelling van de gevolgen van de aandoening waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit, door een evaluerende arts of een MDT-arts geldt tot de leeftijd van zes jaar, twaalf jaar of achttien jaar. Op dat moment worden de gevolgen ambtshalve herzien. In afwijking van wat voorafgaat, geldt een vaststelling die wordt gedaan in het jaar voor het kind zes, twaalf of achttien jaar wordt, tot de leeftijd van respectievelijk twaalf, achttien of eenentwintig jaar.

Van de tijdstippen, vermeld in het eerste lid, kan op gemotiveerde wijze worden afgeweken door de evaluerende arts of de MDT-arts. Die geeft dan het tijdstip op van de ambtshalve herziening.

Het agentschap Opgroeien regie stuurt zes maanden voor de tijdstippen, vermeld in het eerste of het tweede lid, bereikt zijn, een brief met informatie over de ambtshalve herziening naar de begunstigde of begunstigden. De ambtshalve herziening vermeld in het eerste en tweede lid, verloopt conform artikel 12 tot en met 16.

De beslissing tot toekenning of weigering van de zorgtoeslag voor een kind met een specifieke ondersteuning, die voortvloeit uit de ambtshalve herziening, heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand na de einddatum van de geldigheid van de vorige beslissing.

Als op de einddatum van de geldigheid van de vorige beslissing geen ambtshalve herziening plaatsvindt en de begunstigden een ingevuld inlichtingenformulier hebben bezorgd aan het agentschap Opgroeien regie, wordt de vorige beslissing verlengd tot de datum waarop de beslissing die voortvloeit uit de ambtshalve herziening wordt genomen.

In het vijfde lid wordt verstaan onder agentschap Opgroeien regie: het agentschap, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie.

Als met toepassing van de beslissing die voortvloeit uit de ambtshalve herziening die plaatsvindt na een verlenging als vermeld in het vijfde lid, een hoger bedrag kan worden toegekend voor de periode vóór de ambtshalve herziening na een verlenging als vermeld in het vijfde lid, betaalt de uitbetalingsactor het verschil. Als de beslissing die voortvloeit uit de voormelde ambtshalve herziening tot een lager bedrag leidt, heeft die beslissing pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin die beslissing is genomen.

§2. Als wordt vastgesteld dat er een materiële fout is begaan in de verwerking van de beslissing, wordt die rechtgezet door de evaluerende arts of de MDT-arts. De evaluerende arts of de MDT-arts bezorgt de vaststelling aan het agentschap Opgroeien regie. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt die vaststelling aan de uitbetalingsactor.

Als door de rechtzetting, vermeld in het eerste lid, een hoger bedrag kan worden toegekend, betaalt de uitbetalingsactor het verschil, voor de periode die de evaluerende arts of de MDT-arts bepaalt. Als de nieuwe beslissing tot een lager bedrag leidt, heeft die beslissing pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de evaluerende arts of de MDT-arts de vaststelling heeft meegedeeld aan Het agentschap Opgroeien regie.

gearchiveerde versie (01/01/2019-28/02/2021)

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 474 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”;

2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “aan Kind en Gezin” vervangen door de woorden “aan het agentschap Opgroeien regie” en worden de woorden “Kind en Gezin bezorgt” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie bezorgt”;

3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2021 tot wijziging van artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag (B.S. 25.03.2021) - artikel 1 en 2 Inwerkingtreding 01.03.2021

Art. 1.  Aan artikel 19, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag worden een vijfde tot en met een zevende lid toegevoegd, die luiden als volgt: “Als op de einddatum van de geldigheid van de vorige beslissing geen ambtshalve herziening plaatsvindt en de begunstigden een ingevuld inlichtingenformulier hebben bezorgd aan het agentschap Opgroeien regie, wordt de vorige beslissing verlengd tot de datum waarop de beslissing die voortvloeit uit de ambtshalve herziening wordt genomen. In het vijfde lid wordt verstaan onder agentschap Opgroeien regie: het agentschap, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie. Als met toepassing van de beslissing die voortvloeit uit de ambtshalve herziening die plaatsvindt na een verlenging als vermeld in het vijfde lid, een hoger bedrag kan worden toegekend voor de periode vóór de ambtshalve herziening na een verlenging als vermeld in het vijfde lid, betaalt de uitbetalingsactor het verschil. Als de beslissing die voortvloeit uit de voormelde ambtshalve herziening tot een lager bedrag leidt, heeft die beslissing pas uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin die beslissing is genomen.”.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2021. Artikel 19, §1, vijfde tot zevende lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, zoals ingevoegd bij dit besluit, geldt ook voor de gevallen waarin de geldigheid van de vorige beslissing verstreek voor 1 maart 2021 en er op die datum nog geen beslissing na ambtshalve herziening is genomen.

gearchiveerde versie (01.01.2019 - 28.02.2021)

 

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top