Vlaanderen

Artikel 21 BVR Zorgtoeslagen

Een arts kan een erkenning als evaluerende arts aanvragen bij het agentschap Opgroeien regie. Het agentschap Opgroeien regie beslist over de toekenning van een erkenning aan een arts om als evaluerende arts in het kader van dit besluit te mogen optreden.

De erkenning is drie jaar geldig.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 485 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “bij Kind en Gezin” vervangen door de woorden “bij het agentschap Opgroeien regie” en worden de woorden “Kind en Gezin beslist” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie beslist”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top