Vlaanderen

Artikel 23 BVR Zorgtoeslagen

Bij de uitvoering van de opdrachten in het kader van dit besluit voldoet de evaluerende arts aan de volgende vereisten. De evaluerende arts:

1° verricht zijn opdrachten voor het agentschap Opgroeien regie op zelfstandige basis;

2° voert de opdrachten uit zonder te discrimineren op basis van geslacht, nationaliteit, taal, vermogen, geloofs-, ideologische, filosofische en politieke overtuiging, culturele, maatschappelijk of sociale afkomst;

3° maakt gebruik van het geïntegreerd elektronisch dossier waarin het agentschap Opgroeien regie voorziet;

4° communiceert correct, volledig en gericht op de behoeften van de begunstigde of begunstigden;

5° werkt voor de uitvoering van zijn opdrachten samen met de medewerkers van het agentschap Opgroeien regie;

6° schoolt zich bij in relevante onderwerpen in het kader van dit besluit;

7° werkt alleen mee aan wetenschappelijk onderzoek bij de uitvoering van zijn opdracht in het kader van dit besluit na toestemming van het agentschap Opgroeien regie.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 487 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 23, 1°, 3°, 5° en 7°, en artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top