Vlaanderen

Artikel 25 BVR Zorgtoeslagen

De evaluerende arts krijgt maandelijks een vergoeding van het agentschap Opgroeien regie voor:

1° de opdrachten die hij in de afgelopen maand in het kader van dit besluit heeft uitgevoerd;

2° de opleidingen die hij heeft gevolgd en waarvan het agentschap Opgroeien regie heeft bepaald dat het die vergoedt.

De evaluerende arts beheert zijn opdrachten, opleidingen en vergoedingen in het elektronische portaal, vermeld in artikel 24. De evaluerende arts kan tot tien dagen na het einde van elke maand rechtzettingen doorgeven op de opdrachten en opleidingen van de afgelopen maand die in het portaal geregistreerd zijn.

De minister stelt de vergoedingen vast voor de opdrachten die de evaluerende arts heeft uitgevoerd en de opleidingen die hij heeft gevolgd. De minister kan ook een vergoeding bepalen voor de tegenwerpelijke medische expertise als de evaluerende arts gevorderd wordt door de arbeidsrechtbank.

De minister kan het agentschap Opgroeien regie belasten met de evaluatie van de regels inzake de vergoedingen van de evaluerende artsen.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 488 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;

2° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:

“De minister kan het agentschap Opgroeien regie belasten met de evaluatie van de regels inzake de vergoedingen van de evaluerende artsen.”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top