Vlaanderen

Artikel 27 BVR Zorgtoeslagen

De erkenning als evaluerende arts door het agentschap Opgroeien regie kan alleen worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° er is een ontvankelijke aanvraag ingediend;

2° er is voldaan aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 22.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 490 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top