Vlaanderen

Artikel 28 BVR Zorgtoeslagen

De betrokkene dient de aanvraag tot erkenning elektronisch in bij het agentschap Opgroeien regie met het aanvraagformulier dat bij het agentschap Opgroeien regie ter beschikking stelt en vermeldt op straffe van niet-ontvankelijkheid de volgende gegevens:

1° de voor- en achternaam, het e-mailadres, het correspondentieadres en het telefoonnummer van de aanvrager;

2° het rijksregisternummer en het RIZIV-nummer van de aanvrager;

3° alle nodige gegevens over de accreditering bij het RIZIV;

4° een ondernemingsnummer en de daaraan gekoppelde rechtsvorm waaronder de aanvrager zijn activiteiten zal uitoefenen;

5° het rekeningnummer dat gekoppeld is aan het opgegeven ondernemingsnummer;

6° de nodige gegevens om te beoordelen of aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 491 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top