Vlaanderen

Artikel 29 BVR Zorgtoeslagen

§1. Nadat het agentschap Opgroeien regie de aanvraag heeft ontvangen, stuurt het een elektronische ontvangstmelding naar de aanvrager.

§2. Binnen dertig dagen na de dag van ontvangst van de aanvraag deelt het agentschap Opgroeien regie aan de aanvrager mee of de aanvraag ontvankelijk is.

Als de aanvraag niet ontvankelijk is omdat een of meer van de gegevens, vermeld in artikel 28, ontbreken, vraagt het agentschap Opgroeien regie de ontbrekende gegevens op. De termijn voor de indiening van de gegevens of stukken bedraagt vijftien dagen. Tijdens die periode wordt de beslissingstermijn voor de ontvankelijkheid geschorst. Als er binnen die termijn geen gegevens of stukken elektronisch aan het agentschap Opgroeien regie worden bezorgd, is de aanvraag onontvankelijk.

§3. Het agentschap Opgroeien regie behandelt de ontvankelijke aanvraag binnen drie maanden nadat aan de aanvrager is meegedeeld dat de aanvraag ontvankelijk is.

Het agentschap Opgroeien regie kan aanvullende informatie vragen aan de aanvrager. De aanvrager bezorgt de gevraagde aanvullende informatie aan het agentschap Opgroeien regie binnen dertig dagen. De beslissingstermijn wordt niet geschorst.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 492 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;

3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”;

4° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden “Kind en Gezin kan” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie kan” en worden de woorden “aan Kind en Gezin” vervangen door de woorden “aan het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top