Vlaanderen

Artikel 32 BVR Zorgtoeslagen

§1. Het agentschap Opgroeien regie kan een oproep doen bij de erkende evaluerende artsen, om op te treden als mentorarts. De oproep bevat minstens de volgende gegevens:

1° de periode waarin de aanvraag kan ingediend worden;

2° de vergelijkende procedure en het beslissingskader dat in de vergelijkende procedure wordt toegepast om de rangorde tussen de verschillende kandidaten vast te stellen;

3° de vereiste criteria en de competenties waaraan de evaluerende arts moet voldoen om te kunnen optreden als mentorarts;

4° de beslissingstermijn;

5° een aanvraagformulier.

De oproep vermeld in het eerste lid, wordt via de elektronische communicatiekanalen van het agentschap Opgroeien regie kenbaar gemaakt.

§2. De geïnteresseerde evaluerende artsen dienen de aanvraag elektronisch in bij het agentschap Opgroeien regie binnen de indieningstermijn, vermeld in de oproep, met het aanvraagformulier dat het agentschap Opgroeien regie ter beschikking stelt.

Het agentschap Opgroeien regie neemt binnen de termijn, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 4°, een beslissing conform de vergelijkende procedure en het beslissingskader, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°. Het agentschap Opgroeien regie bezorgt elke aanvrager elektronisch de beslissing over zijn aanvraag.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 494 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”;

2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;

3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;

4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top