Vlaanderen

Artikel 34 BVR Zorgtoeslagen

Als wordt vastgesteld dat een evaluerende arts de erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorschriften, vermeld in artikel 22 tot en met 24, niet naleeft, of het onmogelijk of moeilijk maakt die naleving op te volgen, wordt, behalve bij dringende noodzakelijkheid, de evaluerende arts uitgenodigd voor een gesprek met het agentschap Opgroeien regie.

Het agentschap Opgroeien regie geeft de evaluerende arts informatie over de bepalingen en voorschriften die de arts niet heeft nageleefd.

Het agentschap Opgroeien regie waarschuwt de evaluerende arts voor de mogelijke schorsing of opheffing van zijn erkenning bij blijvende niet-naleving.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 496 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;

2° in het tweede en derde lid worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top