Vlaanderen

Artikel 35 BVR Zorgtoeslagen

Het agentschap Opgroeien regie kan in de volgende gevallen beslissen om de erkenning te schorsen:

1° als een inbreuk op de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften op korte termijn weggewerkt kan worden;

2° uit voorzorg, als er ernstige indicaties zijn dat er een inbreuk is op de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften en dat daardoor de veiligheid en gezondheid van de begunstigde of begunstigden of rechtgevende kinderen in het gedrang komen, of bij dringende noodzakelijkheid;

3° als de evaluerende arts de opvolging van de naleving van de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften bemoeilijkt of verhindert.

Het agentschap Opgroeien regie brengt de evaluerende arts op de hoogte van de beslissing, vermeld in het eerste lid. 

Het agentschap Opgroeien regie hoort zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vijf werkdagen de evaluerende arts en neemt op basis daarvan een beslissing over de erkenning. De beslissing heeft betrekking op:

1° de opheffing van de schorsing, in voorkomend geval met naleving van de gemaakte afspraken met het oog op de naleving van de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften;

2° het voornemen tot opheffing van de erkenning, vermeld in artikel 36.

Het agentschap Opgroeien regie brengt de evaluerende arts met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing, vermeld in het tweede lid.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 497 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” telkens vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top