Vlaanderen

Artikel 41 BVR Zorgtoeslagen

Het bezwaar is schorsend.

In afwijking van het eerste lid, kan het agentschap Opgroeien regie bij een bezwaar tegen het voornemen tot opheffing van de erkenning binnen tien dagen na de dag van de ontvangst van het bezwaarschrift beslissen dat het bezwaar geen schorsend karakter heeft. Die mogelijkheid wordt beperkt tot de gevallen waarbij een ernstig gevaar dreigt voor de veiligheid en de gezondheid van de rechtgevende kinderen en de begunstigde of begunstigden.

Als besloten wordt dat het bezwaar niet schorsend is, stuurt het agentschap Opgroeien regie de beslissing onmiddellijk met een aangetekende brief naar de aanvrager of de evaluerende arts.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 40 - artikel 501 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 41, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top