JUR/19/A00002 - Kind verblijvend in Belgische ambassade te Bangkok

  Situatie

  Voor een kind werd er kinderbijslag betaald tot 31/08/2014 omdat het tot het in België verbleef totdat het op 26-08-2014 werd afgeschreven naar het buitenland.

  Zowel het kind als zijn ouders verbleven in Thailand vanaf 26/08/2014. Op 31/01/2015 zijn de ouders opnieuw ingeschreven in België. Het kind werd op 29/08/2014 ingeschreven in de Belgische ambassade van Bangkok, waar hij tot heden zou verblijven (bewijs van inschrijving in bijlage).

  Heden doen de ouders een aanvraag om kinderbijslag vanaf 01/09/2014, voor hun kind dat nog steeds in Thailand verblijft.

  • Wordt het verblijf in een Belgische ambassade gelijkgesteld met een verblijf op het Belgisch grondgebied, waardoor er een recht bestaat op kinderbijslag of dient er een ministeriële afwijking aangevraagd te worden ?
    
  • Bij een recht, kan de kinderbijslag uitbetaald worden aan de moeder in België of moet er eerst nagegaan worden (een verklaring gevraagd worden) wie het kind opvoedt, eventueel een opvoeder in Thailand ?
    
  • Hoe lang is het bewijs/attest dat het kind in de ambassade verblijft geldig ? Moet er jaarlijks een nieuw bewijs gevraagd worden, naar analogie met het formulier E401 ?
  Advies

  Een Belgische ambassade in het buitenland wordt, in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, niet beschouwd als Belgisch grondgebied. De gebouwen van de diplomatieke zending zijn wel onschendbaar.

  Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961 bepaalt hieromtrent :

  • Artikel 20 :
   • De zending en het hoofd der zending hebben het recht de vlag en het embleem van de zendstaat te voeren op het terrein van de zending, waaronder begrepen de ambtswoning van het hoofd der zending en zijn vervoermiddelen.
  • Artikel 21 :
   • De ontvangende staat is de zendstaat behulpzaam bij het op zijn grondgebied, in overeenstemming met zijn wettelijke voorschriften, verwerven van gebouwen voor de zending, of helpt de zendstaat op andere wijze bij het verkrijgen van woon- en kantoorruimte.
   • De ontvangende staat is, in voorkomende gevallen, de zendingen eveneens behulpzaam bij het verkrijgen van geschikte woonruimte voor de personeelsleden der zendingen.
  • Artikel 22 :
   • De gebouwen van de zending zijn onschendbaar. Vertegenwoordigers van de ontvangende staat mogen deze alleen betreden met toestemming van het hoofd van de zending
   • Op de ontvangende staat rust de bijzondere verplichting alle geëigende maatregelen te nemen om de gebouwen van de zending tegen indringers en tegen het toebrengen van schade te beschermen en te verhinderen dat de rust van de zending op enigerlei wijze wordt verstoord of aan haar waardigheid afbreuk wordt gedaan.
   • De gebouwen van de zending, het meubilair en andere daar aanwezige voorwerpen, alsmede de vervoermiddelen van de zending, zijn gevrijwaard tegen onderzoek, vordering, beslaglegging of executoriale maatregelen.

  Het kind dat verblijft in de Belgische ambassade in Thailand kan niet beschouwd worden als zijnde te verblijven op Belgisch grondgebied. Bijgevolg is er niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 52 AKBW , noch aan deze van artikel 8, §3 Groeipakketdecreet en kan er geen recht op kinderbijslag/gezinsbijslagen toegekend worden vanaf 01/09/2014.

  Top