Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 50septies van de Algemene kinderbijslagwet

    Onverminderd de bestaande bijzondere regelingen voor sommige categorieën van werknemers of zelfstandigen mag over een bepaalde maand niet meer worden uitbetaald dan het bedrag van de maandelijkse bijslagen voorzien in de artikelen 40 en 50bis, eventueel verhoogd met de bijslagen bedoeld in de artikelen 41, 42bis, 44, 44bis, 44ter, 47 of 50ter.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 45 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 50septies het woord "werknemers" vervangen door de woorden "werknemers of zelfstandigen".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top