Vlaanderen

Algemene kinderbijslagwet

Inhoudstafel   HOOFDSTUK I: Definities

 

HOOFDSTUK I BIS: De onder de wet vallende personen

 

HOOFDSTUK II: Verplichting voor de onder de wet vallende personen om zich aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds of bij het Federaal agentschap voor de Kinderbijslag

 

HOOFDSTUK III: Kinderbijslagfondsen

Sectie I - Vrije Kinderbijslagfondsen

 

Sectie II - De bijzondere kinderbijslagfondsen en het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

 

HOOFDSTUK IV: Voorwaarden van aansluiting bij de kinderbijslagfondsen of bij het federaal agentschap voor kinderbijslag

 

HOOFDSTUK V: Bijslagen

Sectie I - Kinderbijslag - Bedrag en berekeningswijze

 

Sectie II - Personen die op kinderbijslag aanspraak kunnen maken en rechtgevende kinderen

 

Sectie III - Geval waarin de teksten de toekenning voorzien van de kinderbijslag aan meer dan een persoon wegens dezelfde kinderen

 

Sectie IV - Personen aan wie vergoedingen werkelijk uitbetaald worden en voorwaarden waaronder de uitkering geschiedt

 

Sectie IVbis - Het kraamgeld

 

Sectie IVter - De adoptiepremie

 

[Section IVquater - De sociaal-pedagogische bijslag] Opgeheven

 

Sectie V - Andere bepalingen betreffende de vergoedingen

 

HOOFDSTUK VI: Bijdragen

Sectie I - Verplichting bijdragen te storten; voet en wijze van berekening der bijdragen

 

Sectie II - Werknemers waarvoor geen bijdrage moet gestort worden

 

Sectie III - Van het reservefonds

 

Sectie IV - Thesauriefonds voor de betaling van de gezinsbijslag en fonds voor dekking van de administratiekosten van de kinderbijslagfondsen

 

Sectie V - Storting der bijdragen

 

Sectie VI - Andere bepalingen betreffende de bijdragen

 

HOOFDSTUK VII: Het federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED)

 

HOOFDSTUK VIII: Financiële verdeling waarmee FAMIFED is belast

 

HOOFDSTUK VIIIBIS: Toelage van de staat

 

HOOFDSTUK IX: Bijslagen door het rijk of de provincies terug te betalen aan FAMIFED

 

HOOFDSTUK X: Te volgen voorschriften in geval van gemis van evenwicht tussen de ontvangsten van FAMIFED en de globale som waarover hij moet beschikken om het wettelijke bijslagminimum aan de rechthebbende kinderen te verzekeren

 

HOOFDSTUK XI: Beoordeling en bijlegging van geschillen

 

HOOFDSTUK XII: De verjaring

 

HOOFDSTUK XIII: (Opgeheven)   HOOFDSTUK XIV: Afhouding op de koopprijs van zekere uit het buitenland ingevoerde koopwaren

 

HOOFDSTUK XV: Bepalingen betreffende het toezicht

 

Sectie I - Toezicht uitgeoefend door de minister bevoegd voor Sociale zaken, door het Federaal agentschap voor de kinderbijslag en door de kinderbijslagfondsen

 

Sectie II - De door de minister bevoegd voor Sociale Zaken aangewezen of gemachtigde controleurs en de toezichtsdiensten van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag en van de vrije kinderbijslagfondsen

 

Sectie III - Andere bepalingen betreffende het toezicht

 

HOOFDSTUK XVI: Strafbepalingen] Opgeheven

 

HOOFDSTUK XVII: Verschillende bepalingen

 

HOOFDSTUK XVIII: Wijzigings-, opheffings- en overgangsbepalingen

(Overgangsbepalingen) Opgeheven vanaf 30.06.2014

[Overgangsbepalingen ingevoerd bij koninklijk besluit van 30 maart 1936] Opgeheven vanaf 30.06.2014

[Bijkomend artikel door hetzelfde besluit ingevoegd] Opgeheven vanaf 30.06.2014

[Overgangsbepaling ingevoerd bij koninklijk besluit van 22 december 1938] Opgeheven vanaf 30.06.2014

[Aanvullende bepaling] Opgeheven vanaf 30.06.2014

 

Top