Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1996/1: - Begrip vervangingsinkomens: voordeel gebaseerd op collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Het is niet uitzonderlijk dat (brug-)gepensioneerde werknemers en invaliden van hun (voormalige) werkgever bijkomende vergoedingen ontvangen die hun basis vinden in een collectieve arbeidsovereenkomst.

  Aangezien art. 3 van KB van 12 april 1984 in zijn definitie van het begrip "vervangingsinkomens" zich steunt op het wettelijke of reglementaire karakter van bepaalde sociale voordelen, is het van belang om na te gaan in welke mate inkomsten die voortvloeien uit collectieve arbeidsovereenkomsten een reglementair karakter hebben.

  Na een onderzoek van het standpunt ingenomen door het Hof van Cassatie aangaande de dwingende kracht van collectieve arbeidsovereenkomsten, zelfs de niet gedeponeerde, evenals van de interpretatie van de Raad van State die stelt dat C.A.O.'s automatisch een reglementair karakter krijgen, zelfs indien de dwingende kracht ervan niet door een koninklijk besluit werd uitgebreid, nam de Rijksdienst het volgende standpunt in.

  Alle collectieve arbeidsovereenkomsten worden voortaan beschouwd als "reglementaire bepalingen", ongeacht of ze al dan niet neergelegd werden bij het Ministerie van Arbeid en TewerksteIling en of de dwingende kracht ervan al dan niet door een koninklijk besluit is uitgebreid.

  De voordelen die eruit voortvloeien moeten voortaan worden meegeteld bij de berekening van de vervangingsinkomens bedoeld in art. 3 van KB van 12 april 1984.

  Deze interpretatie geldt voor de rechten met betrekking tot alle periodes na 30 april 1996. Alle rechten die reeds zijn uitgeoefend of die men nog moet laten gelden voor periodes voor 1 mei 1996 vallen echter nog onder de vorige interpretatie.

  Ik wens uw aandacht te vestigen op het feit dat onderhavige interpretatie geen afbreuk doet aan het in CO 1130 van 22 juni 1984 gestelde. Zelfs indien ze uit een collectieve arbeidsovereenkomst voortvloeien, zijn "pensioenen" verworven op grond van individuele of groepsverzekering, niet als vervangingsinkomens te beschouwen.

  Verder worden de informatienota's nr. 1991/31 van 3 december 1991 en nr. 1988/17 van 28 september 1988 opgeheven.

  Top