Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1386 van 19 februari 2016 - Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatie met elektronische en papieren dragers: Actualisering van de richtlijnen in verband met controle door formulieren

  1. Informatiegaring met formulieren en elektronische dragers

  2. Algemene uitgangspunten voor de gegevensinwinning

  2.1. Unieke gegevensgaring: de onontbeerlijke gegevens maar één keer opvragen
  2.2. Gevolgen van de unieke gegevensinwinning
  2.3. Bewijskracht van elektronische informatiegegevens
  2.4. Afschaffing van de eensluidende verklaring
  2.5. Andere (elektronische) communicatie met de burger
  2.6. Tegenstelbaarheid van telefonisch verkregen inlichtingen
  2.7. De digitale stempel

  3. De gegevensinwinning met formulieren per thema

  Topic 1 – De overschrijving op een zichtrekening in het binnen- en buitenland
  Topic 2 –  Het bewijs van geboorte / leven en adoptie
  Topic 3 – De toekenning van een toeslag aan werklozen, zieken, gepensioneerden – verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen
  Topic 4 – De toekenning van kinderbijslag of van een toeslag
  Topic 5 – De toekenning van het recht op wezenbijslag
  Topic 6 – De controle met formulieren op de rechtgevende kinderen
  Topic 7 – De schoolverlater tijdens de beroepsinschakelingstijd
  Topic 8 – De geplaatste kinderen
  Topic 9 – De ontbrekende of onvolledige formulieren - de ambtshalve beslissing
  Topic 10 – De procedure alvorens de terugvordering van onverschuldigd betaalde kinderbijslag in te zetten
  Topic 11 – Het Rijksregister
  Topic 12 – De gegevensuitwisseling met het buitenland

  4. Varia 

  4.1. Standpunt van de arbeidsrechtbanken in verband met de informatieplicht
  4.2. Bewijswaarde van de gescande documenten
  4.3. Verklaring voor de verzekeringsinstellingen ten behoeve van de volle wezen
  4.4. De termijn voor de verzending van de ontvangstmelding van het brevet (nieuwe procedure)
  4.5. De behandelingstermijn van informatie in geval van gegevensuitwisseling met model Y ter
  4.6. De vermelding van de begindatum van de gelijkstelling op het brevet van rechthebbende
  (Mod. Y)

  4.7. Aanrekening van de betaalde gezinsbijslag aan de deelentiteiten
  4.8. De opvang van kinderen uit Tsjernobyl in Belgische gezinnen
  4.9. Het brevet aan de gewaarborgde gezinsbijslag – Herinnering aan de regel
  4.10. De einddatum arbeidsongeschiktheid in de flux D046 (A020)
  4.11. Regularisatie met de dienst Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap
  4.12. De verdeling in afdelingen van de hoven en rechtbanken
  4.13. Overdracht van de bevoegdheid aan de dienst Gewaarborgde Gezinsbijslag

  Bijlagen

  1. Informatiegaring met formulieren en elektronische dragers

  Sedert enkele jaren houdt FAMIFED op een permanente wijze een inventaris bij van alle onontbeerlijke gegevens om de kinderbijslag te betalen. Elk jaar worden overeenkomstig de bepalingen van de bestuursovereenkomst, de voorschriften in verband met de methoden en de werkwijzen om die gegevens te verkrijgen opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd.

  Daarom vinden de kinderbijslagfondsen hierna de nieuwe regels die van toepassing zijn vanaf 1 maart 2016.

  2. Algemene uitgangspunten voor de gegevensinwinning

  De contacten met de sociaal verzekerde staan in het teken van gegevensinwinning en het geven van juiste en volledige informatie. De algemene doelstelling van de gegevensinwinning bestaat erin in overeenstemming met het Handvest de kinderbijslag snel en correct te betalen:

  (a) door elektronische fluxgegevens te verwerken en zo weinig mogelijk vragen te stellen aan de sociaal verzekerde via een aanpassing en een vervanging van formulieren door elektronische gegevens; door de consultatie van de databanken1 .

  De kinderbijslagfondsen moeten alles in het werk stellen om de betalingen "in real-time" af te stemmen op de ontvangen elektronische gegevensstromen in verband met de wettelijke en professionele persoonsgegevens.

  2.1. De unieke gegevensvergaring: de onontbeerlijke gegevens maar één keer opvragen

  2.1.1. Algemene principes

  1. Enkel de persoonsgegevens die onontbeerlijk zijn voor de correcte en tijdige behandeling van het dossier mogen opgevraagd worden. De gegevensinwinning via elektronische weg of door consultatie van databanken moet verantwoord zijn en stroken met de verwachtingen van de burger. Enkel de persoonsgegevens dienstig voor de vaststelling van het recht en de betaling van de kinderbijslag (bijv. de gezinssamenstelling) mogen worden geconsulteerd.
   Het misbruiken van gegevens voor andere doelstellingen kan worden vervolgd.
  2. De gegevensinzameling mag niet overmatig zijn: er mogen niet te veel en te vaak gegevens worden opgevraagd.
  3. De opvraging van de gegevens (de unieke inzameling), bij voorkeur via elektronische kanalen, gebeurt zo veel mogelijk direct bij de "authentieke bron"; de opvraging bij de sociaal verzekerde via een formulier is enkel toegelaten voor zover deze gegevens niet elektronisch verkregen kunnen worden. Een authentieke bron is een database die door een wet of reglementering ertoe verplicht is om betrouwbare gegevens in te zamelen, te beheren en ter beschikking te stellen van derden die deze gegevens verplicht moeten gebruiken.
  Voorbeeld
  Voorbeeld van opvraging van gegevens
  Gegevenstype Authentieke bron
  Identificatiegegevens van de ondernemingen Kruispuntbank v/d Ondernemingen
  (cf. Werkgeversrepertorium)
  Identificatiegegevens van de burgers Rijksregister v/d Natuurlijke Personen
  Register van de Kruispuntbank v/d Sociale Zekerheid
  Sociale persoonsgegevens Databases beheerd door de instellingen van de sociale zekerheid (waaronder RSZ)
  Uitzonderingen

  Bepaalde informaties waarop de betaling van de kinderbijslag is gesteund en waarvan nog geen elektronische "authentieke" gegevensbron beschikbaar is, zijn nog te bewijzen aan de hand van een formulier, een attest of een verklaring.

  Een overzicht
   
  Aard van de informatie Bewijsmiddel
  1 De pensionering van de rechthebbende / het overlevingspensioen Attest (o.a. pensioenbrevet) van de pensioendienst
  2 De detinering Attest van de FOD Justitie (adres in de tabellen in bijlage)
  3 De plaatsing in een instelling / gezin Attest / formulier / P3a2 / P3b3 / beschikking van de rechter
  (zie: Topic 8)

  Navragen of het kind na de meerderjarigheid verder in het gezin verblijft. Als er geen mailbox van afschrijving op het adres van het pleeggezin wordt ontvangen, mag dat worden verondersteld.

  4 Een "feitelijk gezin" vormen

  Positieve gevolgen (zie Topic 11)
  o.a. rangbepaling4

  Negatieve gevolgen (zie Topic 11)
  Een "feitelijk gezin - geen feitelijk gezin" vormen (weerlegging van het vermoeden5 )

  Rijksregister of officieel document6
  + Verklaring op het formulier J van de partners

  Rijksregister of officieel document/andere bewijsmiddelen7
  + Verklaring op het formulier J van de partners/sociaal onderzoek (controle aan huis)

  5 De verlating van het weeskind door de overlevende ouder Formulier P16com
  (zie: de tabellen in bijlage)
  6 De verdwijning of de ontvoering van het kind; de rechthebbende heeft zijn gezin "verlaten" Verklaring van gerechtelijke of administratieve of politionele diensten
  7 De regeling in verband met het ouderlijke gezag (beurtouderschap en co-ouderschapsregeling) Het vonnis / arrest / een beschikking (zie: Topic 9)
  8 De gelijk verdeelde huisvesting voor meerderjarigen
  (vervolg van de co-ouderschapsregeling)
  Verklaring van de beide ouders (formulier Mod. L)8
  9 OCMW-steun (leefloon + andere steun) Attest / verklaring, indien geen flux
  10 Vraag om op een rekening te storten Formulier Mod.WFeb.9 In geval van sommendelegatie of bankinstelling niet tot conventie toegetreden: oude Mod. W blijft dienstig.
  11 In de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap:
  Het volwassenenonderwijs, het avondonderwijs, het onderwijs voor sociale promotie, het privaat onderwijs, de leerovereenkomst, de stages (opleiding tot ondernemingshoofd of om in een ambt te worden benoemd), datum indiening van de eindverhandeling, de stage om in een ambt benoemd te worden (notaris, gerechtsdeurwaarder,...)

  In de Franse Gemeenschap:
  Het gevolgde onderwijs, de leerovereenkomst, de stages (opleiding tot ondernemingshoofd of om in een ambt te worden benoemd), datum indiening van de eindverhandeling, stage om in een ambt benoemd te worden (notaris, gerechtsdeurwaarder,...)

  Atest D062 / formulier P7 / verklaring op Thesismodule_1 / _2

  Formulier P7

  12 Bewijs van een handicap of van een aandoening Attest / Handichild10
  13 Rechtsfeiten in het buitenland (geboorte, overlijden, adoptie,...) Attesten / verklaringen / buitenlandse akten + vonnissen
  14 De wettelijke samenwoning Verklaring
  15 Het inkomen van de bijslagtrekkende of partner die in het buitenland of voor een internationale organisatie werkt Formulieren P19fisc - A en B11 )
  16 Het inkomen van de student-stagiair, alternerend leren, het werkplekleren, de leerjongen, de ondernemingsopleiding Verklaring op het formulier (o.a. als zelfstandige, zie: Topic 4)
  17 Het kraamgeld Kraamgeldattest / inschrijving in de bevolkingsregisters
  18 De adoptiepremie Het model Eter, verzoekschrift/adoptieakte
  19 De illegale bijslagtrekkende Verklaring12
  20 IBO-contracten13 (activering van de werklozen) Gewestelijke arbeidsdiensten
  21 De rang van het kind Formulier Y-ter
  22 De verlenging van de beroepsinschakeltijd Het formulier P20com, de (negatieve) beslissing van RVA, de oproepingsbrief
  23 Ontslagcompensatievergoeding Bewijs RVA - flux niet noodzakelijk wegens uitzonderlijk14

  2.1.2. Debiteuren

  Aan de kinderbijslagfondsen die het debet hebben opgemaakt wordt gevraagd om de integratie in het Kadaster nooit stop te zetten voor de debiteuren van onverschuldigd betaalde kinderbijslag, zolang de schuld niet volledig is aangezuiverd (cf. CO 1363 van 9 november 2006). De bijslagtrekkende, maar ook de rechthebbende moeten geïntegreerd blijven (996/52bis van 13 mei 2011) in functie van de heropening van het recht, de intersectoriële inhoudingen en de stuiting van de verjaring (rolcode 103 voor de bijslagtrekkende).

  2.1.3. Eenmalige inzameling en het hergebruik van informatie

  De (sociale persoons-)gegevens worden slechts eenmaal opgevraagd.  Eens ze in het bezit zijn van een kinderbijslaginstelling worden ze opgeslagen, beheerd en geactualiseerd en binnen de sector worden ze via het Kadaster of met het brevet van rechthebbende ter beschikking gesteld van de andere gebruikers binnen het netwerk.
  Ze hoeven ook niet langer actief beschikbaar te zijn dan noodzakelijk voor de toepassing van de kinderbijslagwetgeving, rekening houdende met de wettelijke verjaringstermijnen. 

  Only once-wet

  Belangrijk principe in de Only Once-wet van 5 mei 2014 is dat alle overheidsdiensten in hun contacten met de burger of met andere overheidsdiensten verplicht worden het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer te gebruiken ter identificatie van natuurlijke en rechtspersonen (ondernemingen) (artikel 4 van de Only Once-wet). Het gebruik van een apart dossiernummer is dus in principe niet meer mogelijk tenzij voor interne (back-office) toepassingen.
  Aan de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) wordt de opdracht gegeven alle nieuwe (ook herwerkte) formulieren te screenen op de naleving van de unieke gegevensinzameling. Burgers en bedrijven zullen elektronisch kunnen nagaan of een formulier is getoetst en desgevallend via het Kafkameldpunt een vraag of klacht kunnen formuleren over een bepaald formulier (papieren of elektronisch).

  De DAV gaat ermee akkoord dat op alle communicatie (formulieren, brieven,…)  het dossiernummer nog wordt vermeld voor zover ook telkens het rijksregisternummer vermeld wordt van de sociaal verzekerde aan wie de communicatie gericht is.  Het dient wel duidelijk te zijn dat het rijksregisternummer voor de sociaal verzekerde volstaat om zich te identificeren bij elke schriftelijke of telefonische contactname met zijn kinderbijslagfonds. Het dossiernummer mag door het kinderbijslagfonds enkel aangewend worden voor intern gebruik. De deadline voor het veralgemeend gebruik van het rijksregisternummer op alle brieven en formulieren werd gesteld op 31 december 2016.

  De aanvraagformulieren voor de kinderbijslag wezen/kraamgeld/adoptie/toeslag zullen in de loop van 2016 worden onderzocht of ze beantwoorden aan de principes van de unieke gegevensinzameling. Later worden alle controleformulieren getoetst.
  De aangepaste versies zullen met een dienstbrief worden meegedeeld.

  2.1.4. Bewaring van gegevens die niet langer actueel zijn

  Gegevens die niet meer worden gebruikt voor de toekenning van de kinderbijslag, moeten worden gearchiveerd. Ze dienen niet beschikbaar te blijven voor directe consultatie, maar worden opgeslagen in het archief of gestockeerd op elektronische dragers bij FAMIFED (cf. omzendbrief van FAMIFED, CO 1380 van 23 december 2009). In de dienstbrieven 997/52bis van 13 mei 2011 en 997/75 van 14 april 2011 werden verdere preciseringen gegeven.

  2.2. Gevolgen van de unieke gegevensinwinning

  2.2.1. Ambtshalve het recht onderzoeken of op een aanvraag wachten?

  Als algemeen principe stelt FAMIFED dat rechten op kinderbijslag maximaal op eigen initiatief van het kinderbijslagfonds worden onderzocht en vastgesteld in het kader van het automatisch onderzoek van het recht. Bij de vaststelling van rechten waarvoor nog een beroep wordt gedaan op de sociaal verzekerde is het van belang dat de beschikbare elektronische informatie niettemin maximaal wordt benut (bijv. de DMFA-gegevens over het arbeidsvolume kunnen indicatief zijn voor het inkomen van bepaalde categorieën van rechtgevende kinderen (bijv. toepassing van vijfdagenregel15 voor werkzoekende schoolverlaters).

  Het kinderbijslagfonds moet het nodige doen om automatisch informatie te bekomen over potentiële rechten die nog niet automatisch kunnen worden uitgeoefend. Om dit te bereiken moeten de juiste actoren in het kinderbijslagkadaster worden geïntegreerd met de passende rolcode en moeten de daaruit voortkomende informatiestromen effectief en efficiënt worden verwerkt.

  Wat betreft de integratie van de (huwelijks)partners met het oog op de toekenning van de sociale toeslagen wordt verwezen naar de omzendbrief van FAMIFED, CO 1400 van 14 december 2014.

   
  Statuut "vierde actor": overzicht van de integraties in het Kadaster
  Altijd met code 106 integreren (bijslagtrekkende = code 103) Alle potentiële voorrangsgerechtigde rechthebbenden (" vierde" actoren cf. de schema's in bijlage).
  Situatie Actoren met 103/106
  Afstand van recht aan een rechthebbende die tot de hoofdgroep van de rechthebbenden behoort De voorrangsgerechtigde in de zin van art. 64 AKBW die het recht heeft afgestaan
  Toepassing van de algemene afwijking op grond van de MO 599 De voorrangsgerechtigde in de zin van art. 64 AKBW
  Afstand van recht aan een rechthebbende die niet tot de hoofdgroep van de rechthebbenden behoort De voorrangsgerechtigde in de zin van art. 64 AKBW die het recht heeft afgestaan en de potentiële voorrangsgerechtigden in het gezin van het kind
  Doel Actoren met code 105
  Historiek toeslagactoren Integratie van de toeslagpartners die nog niet om andere redenen zijn geïntegreerd om later de fiscale gegevens te bekomen.
  Automatisch onderzoek naar het recht op wezenbijslag De andere ouder (adoptant) van het kind, die nog niet met een andere code is geïntegreerd. Dit geldt eveneens voor het weeskind dat niet door de overlevende ouder wordt opgevoed, ook als het is verlaten16 (belangrijk voor de verzending van het formulier P16com17 ).
  Opvolgen van alle wijzigingen in de gezinssamenstelling Gezinshoofden (referentiepersonen) in het gezin van de bijslagtrekkende rond wie de kinderen worden gegroepeerd en die nog niet met een andere code zijn geïntegreerd.
  Uitzondering: de referentiepersoon (gezinshoofd) van het gezin waar de rechthebbende inwoont, maar niet de bijslagtrekkende (bv. het gezinshoofd van de rechthebbende vader in co-ouderschap) en het kind evenmin op dat adres gedomicilieerd is.
  Opvolgen betaling op basis van een individuele afwijking Voorrangsgerechtigde ouder die de voorrang verloor ingevolge een individuele afwijking door FOD.
  Aanvraag controlebezoek na afsluiting betaalperiode De aanvraag van een controle ter plaatse vereist een integratie in het Kadaster. Bij de aanvraag mag de actor geïntegreerd worden als vierde actor, code 105. Dit wordt niet als een overmatige integratie gekwalificeerd. De integratie dient afgesloten te worden bij ontvangst van het controleverslag, voor zover de gegevens niet meer pertinent zijn voor het dossierbeheer18

  Aangezien vanaf de datum van inproductiestelling van de flux D027 de wijziging in de gezinssamenstelling voor elk gezinslid wordt meegedeeld, is de integratie van het gezinshoofs in het gezin van de bijslagtrekkende wiens situatie geen impact heeft op het recht op kinderbijslag niet langer nodig. Wanneer bij het dossierbeheer wordt geconstateerd dat vierde actoren ingevolge de huidige informatiestroom met flux D027 onnodig geïntegreerd staan, dienen deze te worden afgesloten.

  Conform de bepalingen van het Handvest van de Sociaal Verzekerde kunnen de kinderbijslagfondsen - wanneer de sociaal verzekerde binnen de maand geen gevolg geeft aan de vraag om inlichtingen (bijv. door het niet-terugzenden van het formulier) - ambtshalve inlichtingen inwinnen en op basis daarvan beslissingen treffen, die rechtsgeldig zijn tot bewijs van het tegendeel (zieTopic 9: De ontbrekende of onvolledige formulieren - de ambtshalve beslissing).

  2.2.2. Algemene bewijskracht van de elektronische informatie en de voorrang op de formulieren

  De gegevens waarop de betaling van de kinderbijslag is gesteund, worden bij voorrang bewezen met elektronische bewijsmiddelen (gegevensfluxen of de consultatie van databanken via TRIVIA).

  Uit een bewijs dat op die manier verkregen werd, vloeien alle gekende rechtsgevolgen voort: de betaling van de basisbijslag of de validatie van de betaling van een toeslag (zie Topic 9: De onvolledige of ontbrekende formulieren - de ambtshalve beslissing), de provisionele betaling of de weigering van het recht of de gebeurlijke terugvordering. Dit geldt zowel in het kader van de aanvraag als bij de voortzetting van de betaling.

  2.2.3. Unieke gegevensinzameling op basis van het uniek nummer (bijv. ondernemingsnummer of INSZ-nummer)

  Als blijkt dat alle gegevens uit de authentieke bron kunnen worden verkregen, dan mogen dezelfde gegevens geen tweede keer meer met formulieren worden opgevraagd.

  Elke instelling moet maximaal gebruik maken van de gegevens die al bij andere diensten beschikbaar zijn (art. 12 van het Charter van de klantvriendelijke overheid)19

  De formulieren worden vanaf 2016 herzien in functie van het only-once principe. Ter identificatie van de sociaal verzekerde zal telkens het rijksregisternummer vermeld worden.

  2.3. De bewijskracht van elektronische informatiegegevens

  De elektronische informatiegegevens (bijv. van het Rijksregister) gelden tot bewijs van het tegendeel en kunnen geldig gebruikt worden ter vervanging van de gegevens uit de bevolkings- en vreemdelingenregisters.

  Verschillen tussen de gegevens in het Rijksregister en andere officiële documenten

  Bij koninklijk besluit20 is bepaald dat wie verschillen vaststelt tussen de gegevens in het Rijksregister en andere officiële gegevens, verplicht is dit onmiddellijk te melden aan het Rijksregister. Aan de kinderbijslagfondsen wordt daarom gevraagd afwijkingen aan de dienst Monitoring te signaleren die desgevallend contact zal opnemen met de Helpdesk van het Rijksregister. De bepaling om die verschillen rechtstreeks aan het Rijksregister te melden die was voorzien in de circulaires CO 1272 van 12 oktober 1993 en CO 1381 van 8 februari 2010, vervalt.

  2.4. Afschaffing van de eensluidende verklaring21

  Een goed leesbare kopie van het document/formulier volstaat

  Er wordt aan herinnerd dat de federale overheidsdiensten sinds 31 maart 2004 (art. 508 van de Programmawet van 22 december 2003) geen eensluidend verklaarde documenten meer mogen opvragen.

  Aan alle wettelijke of reglementaire verplichtingen is voldaan door het overhandigen van een kopie van het originele document.

  Wat te doen bij twijfel over de authenticiteit?

  Indien er twijfel bestaat over de authenticiteit22 van een document, moet contact worden genomen met de overheid die de informatie kan bezorgen. Wanneer dat niet volstaat, kan de dienst zich tot de authentieke bron richten. Er moet een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst gestuurd worden naar de persoon die de duidelijke kopie heeft bezorgd. In die brief vraagt u om het originele document voor te leggen en vermeldt u ook de reden hiervoor.

  De afschaffing van het eensluidend verklaard afschrift geldt enkel voor kopieën die burgers of ondernemingen moeten voorleggen. Deze maatregel is niet van toepassing op documenten die instellingen in geval van noodzaak onder elkaar uitwisselen (cf. de dienstbrieven inzake het brevet van rechthebbende en Y-ter).

  Wanneer is nog een origineel document nodig?

  Algemeen geldt dat gezien de evolutie rond digitalisering van het dossier voortaan een kopie, fax of Pdf-afschrift als bewijsmiddel kunnen worden aangenomen.

  Dit neemt niet weg dat verklaringen waarop klaarblijkelijk aan jaartallen, namen, cijfers, stempels,... is "veranderd", zeker aanleiding moeten geven tot een onderzoek van de authenticiteit. De correctheid van de ontvangen gegevens wordt voor validatie voorgelegd aan de authentieke bron.

  Het bijgestuurde voorschrift geldt zowel voor het basisdocument als de bijlagen (voorbeeld: bijlagen nagezonden in PDF).

  Voor de authentieke bewijzen van geboorte en leven wordt verwezen naar Topic 2 infra (situatie van gezinnen in België). Voor de gezinnen in het buitenland, wordt verwezen naar Bijlage II.

  2.5. Andere (elektronische) communicatie met de burger

  Overeenkomstig het Charter van een klantvriendelijke overheid, goedgekeurd door de Ministerraad van 23 juni 2006, laat elke overheidsdienst communicatie toe met de burgers of de ondernemingen via verschillende kanalen waaronder e-mail, brief, telefoon en fax (art. 6).

  De gegevens verkregen via andere kanalen dan brieven of formulieren (e-mail, telefoon of fax) moeten worden aanvaard voor de vaststelling van het recht indien voldoende identificatie van de afzender of de nodige technische maatregelen inzake de authenticiteit van de handtekening (elektronische handtekening op de e-ID) van toepassing zijn.

  Elke dienst beantwoordt brieven met brieven en e-mail met e-mail, tenzij de gegevens van die aard zijn dat een elektronische communicatie niet wenselijk is (bijv. motivering van beslissing in het kader van het Handvest of de betekening van een debet). Aangetekende zendingen worden enkel gebruikt indien dit echt noodzakelijk is of wanneer dit wettelijk zo is bepaald (art. 9 van het Charter).

  Voor de kinderbijslagsector betekent dit in concreto dat aangetekende zendingen enkel gebruikt worden:

  • voor het stuiten van de verjaringstermijn23 van 3 of 5 jaar voor onverschuldigde betalingen. De verjaring is enkel gestuit als de aangetekende zending gebeurt op het officieel adres volgens het Rijksregister.
  • voor de vraag om intersectoriële inhoudingen.
  Motiveringsbrieven per e-mail

  De motiveringsbrieven (o.a. in verband met de stopzetting van de betaling, verandering van bevoegde kinderbijslaginstelling, ...) kunnen per e-mail worden verzonden, indien de bijslagtrekkende (de geadresseerde) heeft zich in die hoedanigheid geregistreerd bij het kinderbijslagfonds. Er is dus geen twijfel over de identificatie (e-mail staat op naam van de bijslagtrekkende).

  Opmerking

  De brief waarmee een debet aan de bijslagtrekkende wordt betekend, is verplicht in het dossierbeheer, o.a. teneinde de verjaring geldig te stuiten: deze brief dient hoe dan ook per post te worden verzonden. Met het oog op de controle moet altijd een dubbel van de motiveringsbrief in het (elektronisch) dossier worden bewaard.

  2.6. Tegenstelbaarheid van telefonisch verkregen inlichtingen

  Telefonisch ontvangen inlichtingen van het rechtgevend kind, de rechthebbende of de bijslagtrekkende, de pleegmoeder of de verantwoordelijke van de instelling waar het kind geplaatst is kunnen alleen aangewend worden in functie van de STOPZETTING van de betaling van de kinderbijslag of een toeslag, rang,.. mits aan volgende voorwaarden is voldaan.

  Te volgen procedure:
  • Van het telefonisch gesprek wordt een verslag opgemaakt vermeldend

   • datum, uur en de naam, adres en telefoonnummer van de persoon met wie werd gesproken

   • relaas van de meegedeelde feiten

   • de beslissing die genomen wordt n.a.v. de meegedeelde feiten (stopzetting betaling, wegvallen toeslag, ...)

  Om als een tegenstelbaar bewijs te kunnen dienen moet:

  • Het telefonisch onderhoud via brief of e-mail schriftelijk worden bevestigd

   • dag, uur, persoon met wie werd gesproken

   • de genomen beslissing

   • vraag om bijkomende inlichtingen

  Wordt op de vraag om bijkomende inlichtingen voor de vaststelling van een recht niet gereageerd dan volgt één herinnering (cf. procedure van de ambtshalve beslissing).

  Voor de toekenning van een recht kan enkel gebruik worden gemaakt van een authentiek document of een schriftelijke verklaring. Kopieën kunnen wel worden aanvaard (cf. 2.4. Een goed leesbare kopie volstaat)

  2.7. De digitale stempel

  Bepaalde gemeenten en ook andere overheden maken gebruik van een authentieke digitale stempel om e-documenten op een veilige manier digitaal door te sturen naar de sociaal verzekerde in het kader van de afhandeling van hun kinderbijslagdossier24 .

  Voorbeeld van de stad Mechelen:

  In de barcode op de digitale stempel zijn de gegevens van het document opgeslagen, samen met de digitale handtekening van de stad Mechelen. De barcode kan op verschillende manieren gescand worden en geverifieerd op de site www.mechelen.be/digitale stempele stempel. De stad gebruikt het gekwalificeerde stadscertificaat om te ondertekenen. Dit certificaat staat gelijk aan de stempel en handtekening van een ambtenaar. Aangezien de e-documenten een authentieke digitale stempel bevatten en kunnen geverifieerd worden, voldoen ze aan het wettelijk kader en zijn ze rechtsgeldig.

  3. De gegevensinwinning met formulieren per thema

  Topic 1 - De overschrijving op een zichtrekening in het binnen- en buitenland

  3.1.1. De wettelijke bescherming van de tegoeden op de rekening

  Overeenkomstig art. 1410, §2, 1°, van het Gerechtelijk wetboek worden de gezinsbijslagen beschermd tegen overdracht en beslag. De uitkeringen verliezen evenwel deze bescherming na creditering op een zichtrekening, doordat ze niet langer als zodanig identificeerbaar zijn.

  De wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen heeft het Gerechtelijk wetboek op dit punt aangevuld en voorziet in de toekenning van een bijzondere code aan bepaalde uitkeringen bij storting op een rekening. Het KB van 4 juli 2006 geeft met ingang van 1 januari 2007 uitvoering aan de voormelde bepalingen (cf. de omzendbrief van FAMIFED, CO 1361 van 6 november 2006).

  Het infogedeelte van het formulier Mod. W werd overeenkomstig deze gewijzigde regelgeving aangepast, om op die manier de sociaal verzekerde voldoende te informeren.

  3.1.2. De SEPA-overschrijving

  Het formulier W werd tevens aangepast aan de Europese richtlijn met betrekking tot de uitvoering van Europese overschrijvingen. Het rekeningnummer van de begunstigde werd vervangen door de IBAN-code met 16 alfanumerieke karakters. Bovendien wordt de BIC-code voor de identificatie van de bank van de begunstigde op het formulier gevraagd.

  Voor de overschrijvingen naar het buitenland werd een formulier W-int ontwikkeld.

  3.1.3. De basisbankdienst

  Overeenkomstig art. 3 van de Wet op de Basisbankdienst (BS 24 maart 2003) moet iedere consument die zijn hoofdverblijf heeft in België voor maximaal 12,62 euro (niet-geïndexeerd)25 per jaar een zichtrekening kunnen openen bij een kredietinstelling en bepaalde verrichtingen kunnen uitvoeren (= basisbankdienst). Het infoblad bij het formulier W bevat een korte verwijzing naar deze wet.

  3.1.4. Directe controle van de titularis van de bankrekening meegedeeld door de bijslagtrekkende

  De aanvraag voor de betaling op een rekening werd fraudebestendiger en tevens klantvriendelijker gemaakt voor de bijslagtrekkende door de introductie van een nieuwe werkwijze, waarbij de kinderbijslaginstellingen op elektronische wijze een controle uitvoeren op de identiteit van de titularis van een bankrekening bij een bankinstelling die  hiertoe met FAMIFED een conventie heeft gesloten. De bijslagtrekkende hoeft dus voortaan niet meer aan het loket van de bank langs te gaan om de gegevens van zijn financiële rekening te laten attesteren. Echter volgens de met de banken afgesloten overeenkomst dient de bijslagtrekkende hoe dan ook de toestemming te geven om de gegevens direct bij de bank te controleren. Gelet op deze omstandigheid blijft een formulier dus noodzakelijk. De instructies van deze procedure tot directe toetsing van de identiteit van de rekeninghouder en het hieraan aangepaste Model Wfeb werden meegedeeld met dienstbrief 996/114  van 9 april 2015.
  Indien bij de controle van het rekeningnummer blijkt dat FAMIFED geen conventie met de financiële instelling van de bijslagtrekkende heeft afgesloten, stuurt het kinderbijslagfonds een brief aan de bijslagtrekkende met de vraag om de gegevens in verband met zijn financiële rekening, met het model W aan het loket van zijn bank te laten attesteren (procedure beschreven in dienstbrief D999/C.130 van 16 augustus 2004).
  Het kinderbijslagfonds kan op zijn website specifiëren voor welke banken er nog gebruik dient te worden gemaakt van het oude formulier om de bijslagtrekkende onmiddellijk correct in te lichten omtrent welk formulier (model W of model Wfeb) ingevuld moet worden.

  De controle op het rekeningnummer kan evenmin elektronisch gebeuren in geval van betaling aan een rekeninghouder die niet als bijslagtrekkende in het Kadaster kan geïntegreerd worden. Dit is het geval bij een sommendelegatie waarbij de oude procedure met het Model W van toepassing blijft.
  De betaling op een rekeningnummer van een voogd, voorlopige bewindvoerder of schuldbemiddelaar gebeurt conform de gerechtelijke beslissing of de gegevens m.b.t. het rekeningnummer worden opgevraagd per brief.

  Topic 2 - Het bewijs van geboorte/leven en adoptie

  3.2.1. Procedure vóór de geboorte (de aanvraag om voorafbetaling)

  De bepalingen van de CO 1386 over de voorafbetaling van het kraamgeld vervangen de overeenkomstige instructies (bijlage 2, Hoofdstuk 1 - punt 2 en bijlage 3, geval 4) bij de CO 1348 van 11 februari 2004.

  Het indienen van een aanvraag en de bewijsstukken om een voorafbetaling van een kraamgeld te bekomen

  Het model E

  Overeenkomstig art 73bis, §2 AKBW kan de bijslagtrekkende met ingang van de zesde maand van de zwangerschap het kraamgeld aanvragen en de uitbetaling ervan bekomen twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum die vermeld staat in het bij de aanvraag te voegen medisch getuigschrift. Voor de voorafbetaling van het kraamgeld is steeds een geneeskundig getuigschrift nodig dat ten vroegste vier maanden vóór de vermoedelijke geboortedatum werd ingevuld, wat het kinderbijslagfonds de zekerheid geeft van een correcte betaling.

  Om een geldige aanvraag voor de voorafbetaling van het kraamgeld te kunnen indienen, staat op het formulier model E (aanvraag om kraamgeld)vermeld vanaf welk moment de geneesheer (vroedkundige) een voor het kraamgeld dienende verklaring kan afleggen rekening houdend met de vermoedelijke datum van de geboorte (meegedeeld met 999/c.168).

  De aanpassing van het Model E aan de wetgeving inzake meemoederschap26  werd meegedeeld met dienstbrief 999/c.175 van 12 mei 2015. In geval van meemoederschap dient het kraamgeld altijd aan de moeder betaald te worden (er is geen keuzemogelijkheid). Een nieuwe aanpassing van het model E, waarbij rubriek 7 zal worden geschrapt, zal plaatsvinden in 2016.
  De kinderbijslag daarentegen wordt aan de oudste (moeder of meemoeder) betaald. Voor betaling op een rekening van de kinderbijslag wordt nog een apart model W gestuurd, tenzij de moeder de oudste is.

  Wat is een aanvraag om kindergeld(o.a. kraamgeld)?27
  • elk document, feit, gegeven, formulier, ... waaruit het recht op kinderbijslag, kraamgeld, ... blijkt
  • als het kinderbijslagfonds over voldoende elementen beschikt om uw recht vast te stellen, moet geen aanvraagformulier ingevuld worden
  • alle wijzigingen in beroep, identiteit, woonplaats, studies, ... moeten dadelijk aan het kinderbijslagfonds gemeld worden. Neem contact op per telefoon, brief, fax, e-mail of persoonlijk tijdens de kantooruren.

  FAMIFED heeft de aanvraagformulieren AA (aanvraag om kinderbijslag), B en Eter (aanvraag om kraamgeld/adoptiepremie) in de hiervoor vermelde zin aangepast en aan de kinderbijslagfondsen bezorgd28 .

  Naar aanleiding van de voorafbetaling van het kraamgeld wordt het "speciaal geboorteattest" nog steeds gevraagd aan de bijslagtrekkende.

  Let wel! De voorafbetaling geldt altijd als een provisionele betaling:

  • een verklaring van feitelijk gezin (mod. J) vragen vóór de geboorte is onnodig als de persoon met wie de moeder ongehuwd samenwoont een "aanvraag om voorafbetaling" van het kraamgeld indient
  • het bewijs vragen van verklaring van het voornemen om te erkennen is eveneens NOOIT noodzakelijk om het kraamgeld te kunnen voorafbetalen

  Na de geboorte van het kind dient het recht op kraamgeld en kinderbijslag definitief bepaald te worden rekening houdende met de voorrangsregels, de bevoegdheidsbepalingen en desgevallend de procedure van het automatisch onderzoek van het recht (cf. CO 1326 van 19 januari 2001). De verklaring van feitelijk gezin (mod. J) is wel nodig om na de geboorte van het kind het recht hoofdens de persoon die ongehuwd samenwoont met de moeder (partner van de moeder erkent het kind niet) te kunnen vaststellen en de betaling van het kraamgeld te valideren.

  Samenloop met de Gewaarborgde Gezinsbijslag

  Woont de "vermoedelijke vader" buiten het gezin van de moeder dan wordt het kraamgeld provisioneel betaald op basis van zijn aanvraag (model E) op voorwaarde dat:

  • de moeder een OCMW-uitkering ontvangt
  • hij niet getrouwd is met een andere vrouw dan de toekomstige moeder

  Na de geboorte wordt de bevoegdheid (gewaarborgde gezinsbijslag- werknemersregeling) definitief geregeld gelet op de juridisch vastgestelde afstamming.

  Het onderzoek: zie punt 3.2.3.1. Hypothese II (aanvraag hoofdens persoon die GEEN gezinslid is van de moeder)

  3.2.2. Procedure na de geboorte

  De geboorte van het kind wordt bewezen door ofwel het "speciaal geboortebewijs"29 , ofwel door een mailbox afkomstig van het Rijksregister. Zodra geboorte en leven van het kind op één van deze twee manieren vaststaat, is er een voldoende basis om:

  • het kraamgeld uit te betalen of de voorafbetaling van het kraamgeld te staven
  • kinderbijslag uit te betalen

  Altijd de mailbox opvolgen om fraude te voorkomen!

  Het speciaal geboorteattest om het kraamgeld te bekomen is enkel functioneel om de betalingen van de kinderbijslag toch al te starten, wanneer de mailbox in verband met de geboorte nog niet is ontvangen (wijziging van het Rijksregister).

  Om fraude via het nagemaakt "speciaal geboortebewijs" of via verklaringen van zwangerschap in functie van de voorafbetaling van het kraamgeld op het spoor te komen, wordt aan de kinderbijslagfondsen gevraagd in geval van betaling van het kraamgeld ALTIJD de mail-box van het Rijksregister op te volgen. Indien de mailbox niet beschikbaar is aan het einde van de maand die volgt op de geboortemaand: KSZ-nummer (bisnummer) aanvragen om betaling van de kinderbijslag in het Kadaster te kunnen integreren. De D-berichten moeten onmiddellijk verwerkt worden (bijlage 1 bij de 997/52bis).

  Wanneer geen mailbox is ontvangen wordt vanaf drie maanden na de (vermoedelijke) geboortedatum en uiterlijk voor het einde van de vijfde maand na de voorafbetaling van het kraamgeld, het gegeven getoetst aan de authentieke bron:

  • het Rijksregister consulteren en van deze consultatie een (print)screen bijhouden in het (elektronisch) dossier
  • en/of de gemeente die het speciaal geboortebewijs heeft opgemaakt, vragen de geboorte (of desgevallend het overlijden, doodgeboorte) van het kind te bevestigen
  Noot:

  De akte van aangifte van een levenloos kind wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakt, wanneer de doodgeboorte plaats heeft meer dan zes maanden na de conceptie. In dat geval geeft het doodgeboren kind ook recht op kraamgeld of moet het voorafbetaalde kraamgeld niet worden betwist. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboortebewijs op met de vermelding " levenloos vertoond kind", wanneer een akte van aangifte van een levenloos kind werd opgesteld. Aan het kinderbijslagfonds wordt gevraagd om telkens wanneer geen mailbox is ontvangen, inlichtingen in te winnen bij het betreffende gemeentebestuur over het bestaan van de akte van aangifte van een levenloos kind.

  De overlegging van een medisch getuigschrift aan het bevoegde kinderbijslagfonds inzake een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap volstaat niet om het recht op kraamgeld te vestigen. Indien daarentegen het kind doodgeboren is in het buitenland wordt het bewijs van doodgeboorte (na 180 dagen zwangerschap) geleverd aan de hand van een document uitgaande van de bevoegde buitenlandse overheidsinstantie en bij gebrek hiervan aan de hand van een medisch getuigschrift.

  Voorbeeld:

  Een aanvraag om kraamgeld wordt ingediend in de achtste maand van de zwangerschap. Het kraamgeld wordt voorafbetaald en het betreft een eerste kind van de ouders. Bij de kennisgeving van de voorafbetaling van het kraamgeld wordt om "het speciaal geboorteattest" gevraagd. Na de geboorte wordt geen mailbox van het Rijksregister ontvangen. Het feit van de geboorte is niet voldoende bewezen om de voorafbetaling van het kraamgeld te staven en om de kinderbijslag te betalen. Vanaf de derde maand na de vermoedelijke geboortedatum en uiterlijk voor het einde van de vijfde maand na de voorafbetaling van het kraamgeld, wordt contact opgenomen met de bevolkingsdiensten van de woonplaats van de moeder (cf. Noot supra).

  Opmerking:

  De kinderbijslagfondsen moeten geen bijzondere maatregelen meer nemen om het speciaal geboortebewijs te "ontwaarden" wanneer het wordt ontvangen. Is het speciaal geboorteattest het eerste document dat u ontvangt in de procedure tot aanvraag van het kraamgeld, dan wordt dit door FAMIFED beschouwd als een "aanvraag" om gezinsbijslag.

  3.2.3. Maatregelen om te voorkomen dat het kraamgeld meer dan eenmaal wordt aangevraagd en uitbetaald

  De hiernavolgende procedure geldt in principe zowel voor de betaling van het kraamgeld vóór (de voorafbetaling of de provisionele betaling) als na de geboorte.

  3.2.3.1. De consultatie van TRIVIA
  Principe:

  Gelet op de toegenomen mogelijkheden van de gegevensinwinning via TRIVIA, voert het kinderbijslagfonds ambtshalve een onderzoek uit naar een mogelijke cumulbetaling door de consultatie van de gegevensbestanden.

  Hypothese I:

  De aanvraag om (vooraf)betaling van het kraamgeld wordt gedaan door een aanvrager behorend tot de hoofdgroep30 : (stief)ouder of partner
  • Voor de (toekomstige) moeder, het Kadaster raadplegen + bijhouden van een print(screen) van de consultaties in het (elektronisch) dossier of elk ander bewijs dat de raadpleging aantoont (bijv. checklist van uitgevoerde handelingen)
  • Voor de rechthebbende (de aanvrager van het kraamgeld): consultatie van TRIVIA en onderzoek in functie van de rechtsvaststelling + bijhouden van een print(screen) van de consultaties in het (elektronisch) dossier. Het Rijksregister wordt geconsulteerd (+ bijhouden van (print)screen) of elk ander bewijs dat de raadpleging aantoont (bijv. checklist van uitgevoerde handelingen), wanneer er geen enkel dossier wordt aangetroffen naar aanleiding van de consultatie van het Kadaster (derde mogelijkheid hierna).
  Opmerking:

  Vooraf aan elke betaling van het kraamgeld, om het even voor of na de geboorte, moet het kinderbijslagfonds altijd het Kadaster raadplegen minstens op naam van de toekomstige moeder, zelfs wanneer het om een tweede en volgende geboorte gaat. De consultatie a posteriori is niet meer nodig.

  Vaststellingen en de gevolgen van deze consultatie van TRIVIA:

  • 1ste mogelijkheid: Er bestaat enkel een dossier bij het kinderbijslagfonds dat de aanvraag om kraamgeld heeft ontvangen. Dat kinderbijslagfonds betaalt reeds voor kinderen van de rechthebbende - de aanvrager van het kraamgeld. Het betreft een tweede, derde of volgende geboorte van de rechthebbende.
   Actie: kraamgeld betalen en integreren (cf. 3.2.3.2. De integratie in Kadaster)
  • 2de mogelijkheid: Er bestaat in het Kadaster een kinderbijslagdossier bij een andere kinderbijslaginstelling = de mogelijkheid van cumul van het kraamgeld. Het kinderbijslagfonds dat de aanvraag heeft ontvangen, neemt telefonisch contact op met de betrokken kinderbijslaginstelling en verwittigt haar van zijn tussenkomst.
   Actie: Het kinderbijslagfonds dat de aanvraag heeft ontvangen, bevestigt zijn betaling per e-mail of fax. Daarna wordt het kraamgeld onmiddellijk betaald en de betaling in het Kadaster geïntegreerd. (cf. 3.2.3.2. De integratie in het Kadaster).
  • 3de mogelijkheid: Er bestaat in het Kadaster geen kinderbijslagdossier bij een andere kinderbijslaginstelling.
   Actie: In dat geval wordt het kraamgeld onmiddellijk betaald en de betaling in het Kadaster geïntegreerd. (cf. 3.2.3.2. De integratie in Kadaster).

  Hypothese II:

  • De aanvraag om (vooraf)betaling van het kraamgeld wordt gedaan door een aanvrager NIET behorend tot de hoofdgroep, die deel uitmaakt van het gezin, bijvoorbeeld een grootouder of oom van het kind.
  • De aanvraag om (vooraf)betaling van het kraamgeld wordt gedaan door een aanvrager die GEEN deel uitmaakt van het gezin.
  • Voor de (toekomstige) moeder: het Kadaster raadplegen + bijhouden van een print(screen) van de consultaties in het (elektronisch) dossier of elk ander bewijs dat de raadpleging aantoont (bijv. checklist van uitgevoerde handelingen)
  • Voor de rechthebbende: (de aanvrager van het kraamgeld): consultatie van TRIVIA en onderzoek in functie van de rechtsvaststelling + bijhouden van een print(screen) van de consultaties in het (elektronisch) dossier of elk ander bewijs dat de raadpleging aantoont (bijv. checklist van uitgevoerde handelingen);
  • Voor de potentiële rechthebbenden: (volgens de gezinssamenstelling): consultatie van Trivia louter om cumulbetalingen te vermijden + bijhouden van een print(screen) van de consultaties in het (elektronisch) dossier van de gezinsleden of elk ander bewijs dat de raadpleging aantoont (bijv. checklist van uitgevoerde handelingen).

  Vaststellingen en de gevolgen van de consultatie van TRIVIA:

  • Indien uit het onderzoek blijkt dat het kraamgeld niet in de AKBW (werknemers31 /zelfstandigen) dient te worden betaald, dan wordt de aanvraag doorgezonden naar de gewaarborgde gezinsbijslag. De sociaal verzekerde wordt hiervan verwittigd.
  • Indien uit het onderzoek blijkt dat het kraamgeld in de AKBW (werknemers/zelfstandigen) dient te worden vastgesteld, wordt als volgt tewerk gegaan:
   • 1ste mogelijkheid: Er bestaat enkel een dossier bij het kinderbijslagfonds dat de aanvraag om kraamgeld heeft ontvangen.
    Actie: Het kraamgeld wordt onmiddellijk betaald en de betaling in het Kadaster geïntegreerd. (cf. 3.2.3.2. De integratie in Kadaster).
   • 2de mogelijkheid: Er bestaat in het Kadaster een kinderbijslagdossier bij een andere kinderbijslaginstelling = de mogelijkheid van cumul van het kraamgeld. Het kinderbijslagfonds dat de aanvraag heeft ontvangen, neemt telefonisch contact op met de kinderbijslaginstelling en verwittigt van zijn tussenkomst.
    Actie: Het kinderbijslagfonds dat de aanvraag heeft ontvangen, bevestigt zijn betaling per e-mail of fax. Daarna wordt het kraamgeld onmiddellijk betaald en de betaling in het Kadaster geïntegreerd. (cf. 3.2.3.2. De integratie in Kadaster).
   • 3de mogelijkheid: Er bestaat in het Kadaster geen kinderbijslagdossier bij een andere kinderbijslaginstelling.
    Actie: In dat geval wordt het kraamgeld onmiddellijk betaald en de betaling in het Kadaster geïntegreerd. (cf. 3.2.3.2. De integratie in Kadaster).

  Er wordt nogmaals aan herinnerd dat de voorafbetaling altijd geldt als een provisionele betaling. Na de geboorte van het kind dient het recht op kraamgeld en kinderbijslag definitief bepaald te worden rekening houdende met de voorrangsregels, de bevoegdheidsbepalingen en desgevallend de procedure van het automatisch onderzoek van het recht (cf. CO 1326 van 19 januari 2001).

  3.2.3.2. De integratie in het Kadaster

  Om de cumulatie van betalingen van het kraamgeld te voorkomen wordt aan de kinderbijslagfondsen gevraagd, uiterlijk op de dag waarop de uitbetaling van het kraamgeld geprogrammeerd is32 , de betaling en de gegevens over de bijslagtrekkende, de rechthebbend e en alle potentiële rechthebbenden ("vierde" actoren, cf. de schema's in bijlage) in het Kadaster te integreren.

  3.2.3.3. Het "speciaal geboorteattest"

  Het kinderbijslagfonds dat het speciaal geboorteattest ontvangt, bewaart het of stuurt het door naar het kinderbijslagfonds dat bevoegd is of het kraamgeld heeft uitbetaald volgens het Kadaster.

  Indien de geboorte wordt bewezen door een mailbox van het Rijksregister is het niet meer nodig het speciaal geboorteattest op te vragen. Over de geboorterang wordt beslist op basis van indicaties in het dossier of bij gebreke daaraan op basis van een individuele vraag aan de bijslagtrekkende. Indien er twijfel zou zijn over de geboorterang, bijvoorbeeld wanneer de verklaring over de geboorterang op het Model E niet overeenstemt met de gegevens in TRIVIA, wordt dit in een apart schrijven aan de ouders gevraagd. Het volstaat dat het kind van een van beide ouders het eerste kind is om de eerste rang toe te kennen. De CO 1318 van 15 januari 1999 is sinds 2009 opgeheven.

  Op het Model E zal de formulering van vraag 4 worden aangepast om elke onduidelijkheid over de geboorterrang uit te sluiten. Dit zal gebeuren in het kader van een globale herziening van alle formulieren,die wordt voorzien in 2016, daar FAMIFED in het kader van de administratieve vereenvoudiging sterk wil inzetten op een heldere, eenvoudige communicatie met de gezinnen.

  3.2.4. Voorwaarden ter bekoming van een adoptiepremie

  De kinderbijslagreglementering werd systematisch aangepast aan de hervormingen (o.a. in het burgerlijke recht) op het vlak van de adoptie/afstammingsrecht (cf. MO 596 van 2 oktober 2006). De AKBW werd aangepast aan de adoptie door partners van hetzelfde geslacht (cf. CO 1382 van 10 februari 2010).Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer nodig dat de echtgenote van de moeder het kind adopteert. De partner van de moeder (de meemoeder33 ) is automatisch ouder van het kind. De wet geldt enkel voor twee ouders van het vrouwelijk geslacht. De onderrichtingen terzake werden meegedeeld met de circulaire CO 1403 van 27 februari 2015.

  Het art. 73quater AKBW bepaalt de verschillende voorwaarden voor de verkrijging van een premie bij de adoptie van een kind door de adoptant (en/of zijn (huwelijks)partner van verschillend geslacht of 2 mannen).

  • Er moet een verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank zijn ingediend of bij ontstentenis daarvan een ondertekende adoptieaktie zijn opgesteld.
  • Het kind moet tot het gezin van de adoptant in België behoren.
  • Als het kind ouder is dan 18 jaar moet het nog studeren, met een leercontract werken of ingeschreven zijn als werkzoekende. Ook voor gehandicapte kinderen tot 21 jaar kan een adoptiepremie betaald worden en nadien tot 25 jaar als ze studeren, een opleiding volgen of werk zoeken.
  • Per gezin kan voor een kind maar één enkele adoptiepremie betaald worden.
  • Er mag voor het kind nog geen kraamgeld of adoptiepremie betaald zijn aan de adoptant of diens (huwelijks)partner.

  Voor het recht op kinderbijslag ten gunste van een kind voor wie de procedure van adoptie lopend is en dat tot het gezin behoort van de toekomstige adoptant, kan gesteund worden op de MO 446 van 13 oktober 1986 en MO 451bis van 5 augustus 1991.

  3.2.4.1. Bewijzen ter verkrijging van een adoptiepremie bij het kinderbijslagfonds
  Procedure

  Bij interne adoptie (in België) wordt bij de aanvraag om adoptiepremie (Formulier Eter) steeds een kopie van het verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank gevoegd.

  Bij buitenlandse adopties wordt een kopie van het verzoekschrift of bij gebrek daaraan een kopie van de in het buitenland ondertekende adoptieakte gevraagd.

  Het formulier Eter zal in die zin worden aangepast.

  3.2.4.2. Maatregelen om cumulbetalingen tussen de adoptiepremie en het kraamgeld te voorkomen

  Voor een kind kan slechts eenmaal een adoptiepremie betaald worden aan de adoptant of aan zijn (huwelijks)partner. Bovendien mag geen van beiden (adoptanten als ze beide adopteren) al kraamgeld of een adoptiepremie hebben ontvangen hebben voor het kind.

  Zelfde cumulonderzoek als voor het kraamgeld

  De opzoekingen op naam van de ouder(s)(-adoptant)(en) in het Kadaster volstaan in de procedure ter voorkoming van cumul van kraamgeld en adoptiepremie.

  Blijkt uit het cumulonderzoek dat geen cumul met een adoptiepremie mogelijk is, dan wordt de adoptiepremie of het kraamgeld (vooraf) betaald. Blijkt de mogelijkheid van een cumul dan volstaat het telefonisch contact op te nemen (met het kinderbijslagfonds) en het resultaat van het gesprek per brief, fax of e-mail te bevestigen.
  Zijn er na onderzoek niet voldoende gegevens beschikbaar, dan wordt het cumulonderzoek desgevallend afgerond met een controlebezoek bij de persoon die het kraamgeld of de adoptiepremie heeft ontvangen.
  Dit verbod op cumulatie van kraamgeld met een adoptiepremie voor eenzelfde kind, sluit een verschilbetaling tussen beide in voorkomend geval niet uit (niet meer voor meemoederschap cf. supra).
  Desnoods heeft een controlebezoek plaats bij de persoon die het kraamgeld heeft ontvangen, wanneer de juiste geboorterang niet kan worden bepaald. Voor de rang van het kraamgeld van een nageboren kind wordt geen rekening gehouden met een geadopteerd kind.

  Opmerking:

  Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer nodig dat de echtgenote van de moeder het kind adopteert. De echtgenote van de moeder (de meemoeder) is automatisch ouder van het kind. De wet geldt enkel voor twee ouders van het vrouwelijk geslacht. Deze wijziging zal in een aparte omzendbrief worden toegelicht door de implicaties van deze wetswijzinging en de gevolgen ervan voor de kinderbijslagwetgeving toe te lichten.

  Topic 3 - De toekenning van een toeslag aan werklozen, zieken, gepensioneerden - Verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen

  3.3.1.  De verzending van de formulieren in 2016

  In het kader van de ontwikkeling van de fiscale flux zal in 2017 bij de definitieve vaststelling van het recht op de sociale toeslagen en de eenoudertoeslag voor 2015 het gemiddelde van het belastbare beroepsinkomen en/of de uitkeringen in aanmerking worden genomen. Naar aanleiding daarvan werd een nieuwe procedure voor de vaststelling van de provisionele betaling van de de toeslagen uitgewerkt waarvan de richtlijnen en de bijhorende formulieren voor het transitiejaar 2015 werden meegedeeld met CO 1400 van 11 december 2014.

  Situatie vanaf 2016

  Vanaf 1 februari 2016 gelden inzake de provisionele toekenning van de toeslagen de instructies van de bijgestuurde procedure van  CO 1407 van 18 januari 2016. Voor het overige blijven de richtlijnen van de CO 1400 van 11 december 2014 onverminderd van kracht.

  De bijgestuurde procedure van CO 1407 brengt een aanpassing van het aanvraagformulier Model S met zich mee aan het nieuwe principe om de beslissing m.b.t. de provisionele betaling niet meer te nemen op basis van een inkomensbewijs voor één enkele  maand, maar op basis van een geraamd gemiddeld inkomen. Het gezin dient voortaan op het Model S een verklaring af te leggen over het inkomen van  alle voorbije maanden van het kalenderjaar (cf. 3.4.3  De verklaring op eer om het inkomen aan te tonen). Tevens werden op het infoblad van het vernieuwde model S een aantal preciseringen aangebracht inzake de mee te tellen inkomsten voor het inkomensonderzoek.

  Vanaf 2016 wordt voor situaties met het buitenland verder met de verklaring op eer op het formulier P19fisc gewerkt. Het aanvraagformulier en het periodieke controleformulier/informatieformulier zijn nu echter in één document gebundeld (het Model 19fisc werd afgeschaft).

  Het aangepaste formulier, waarvan een variant A en B werden opgemaakt naargelang er al dan niet een inkomen is in België in samenhang met het inkomen in het buitenland, werd met de bijbehorende toelichting bezorgd met de dienstbrief 999/177 van 17 november 2015.

  Overzicht van de toeslagformulieren vanaf 2016

  Naam Aan wie? Verzenddatum
  Model S Aanvraagformulier voor een (provisionele) toeslag - Gezin in België

  Ad hoc n.a.v. gebeurtenis (ook voor het onderzoek naar de verderzetting van de provisionele betaling n.a.v. een nieuwe gebeurtenis die een schorsing van de provisionele betaling met zich meebrengt: de gelijkstelling, wijziging gezinssamenstelling)

  P19Fisc-A34 Gezinnen buiten België die ofwel een toeslag ontvangen of er mogelijk recht op hebben

  Jaarlijks op 15 januari
  Ad hoc n.a.v. gebeurtenis

  P19Fisc B Gezinnen waarbij de partner/echtgenoot in het buitenland werkt of voor een internationale organisatie, die ofwel een toeslag ontvangen of er mogelijk recht op hebben

  Jaarlijks op 15 januari
  Ad hoc n.a.v. gebeurtenis

  De aandacht wordt gevestigd op:

  1. De nieuwe gevallen
   Indien geen ambtshalve provisionele toekenning mogelijk is, wordt voor de mogelijk nieuwe rechten op een toeslag gevestigd vanaf 1 januari 2015 binnen de 30 dagen een formulier "Aanvraag om een sociale toeslag" (Mod. S) gestuurd of een Mod.P19fisc A (kinderen in het buitenland).Wanneer het formulier Mod S/ P19fisc niet wordt teruggestuurd e in het kader van het eerste onderzoek naar het recht op de toeslag, moet het niet worden herinnerd.
   De onmogelijkheid om het recht op een toeslag toe te kennen wegens het ontbreken van het controleformulier Mod. S moet NIET schriftelijk worden gemotiveerd. De controles aan huis (bijstandcontroles voor specifieke éénoudergezinnen) vallen weg vanaf 1 januari 2015
  2. Seriële zending van de formulieren P19fisc A (gezinnen in het buitenland) en P19fisc-B (partner werkt in het buitenland of voor een internationale organisatie)
   Eén enkel formulier werd ontwikkeld voor de eerste aanvraag van de toeslag n.a.v. een gebeurtenis en voor de jaarlijkse zending op 15 januari. De jaarlijkse zending van de formulieren P19fisc geldt als informatieformulier en als controleformulier. Voor deze gezinnen worden de procedures van CO 1386/2014 en de toekenning op basis van de verklaring op eer over het inkomen behouden.
   Voor de gezinnen die een toeslag ontvangen wordt de procedure van eenmalige herinnering en ambtshalve beslissing (meestal terugvordering van de toeslag) voortgezet. Wordt geen toeslag betaald dan wordt jaarlijks het formulier gezonden op 15 januari maar zonder opvolging (info geven). Wanneer het gezinsinkomen bestaat uit zowel inkomsten uit het buitenland als binnen België, worden de betalingen van de toeslag pas gevalideerd na controle van het samengetelde gezinsinkomen bij ontvangst van de fiscale gegevens over het Belgische inkomen.

  Topic 4 - De toekenning van kinderbijslag of van een toeslag - Bewijs van het inkomen

  3.4.1. Het bewijs van de eenoudersituatie

  Wanneer naar aanleiding van de consultatie van de gezinsssamenstelling in het Rijksregister blijkt dat de invuller (ondertekenaar) samenleeft met een (huwelijks)partner (vermoeden van feitelijk gezin).
  In dat geval wordt eveneens een formulier J verzonden. Het feitelijk gezin kan met een (elektronische of papieren) kopie van het contract van (onder)verhuring worden weerlegd, maar om tegenstelbaar te zijn aan het kinderbijslagfonds moet het in dat geval in fiscale zin geregistreerd worden. Ten laatste na drie maanden moet de domiciliëring in het Rijksregister in de zin van een aparte gezinssamenstelling zijn aangepast (cf. 3.11.2.). Is de gezinssamenstelling niet gewijzigd na drie maanden geldt verder het vermoeden van een feitelijk gezin, totdat het Rijksregister wordt aangepast.

  3.4.2. Het bewijs van huwelijk in het buitenland

  Overeenkomstig het KB van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de art. 42bis en art. 56, §2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders heeft de rechthebbende die uit de echt gescheiden is, gescheiden van tafel en bed of feitelijk gescheiden is, recht op een toeslag onder de volgende voorwaarden:

  1. de bijslagtrekkende is zijn echtgenoot of ex-echtgenoot (gezinstype III) of de andere ouder (gezinstype IV),

   en

  2. deze echtgenoot of ex-echtgenoot of de andere ouder vormt geen feitelijk gezin in de zin van art. 56bis, §2, van dezelfde wetten en ging geen nieuw huwelijk aan, behalve indien het huwelijk gevolgd is door een feitelijke scheiding.

  In toenemende mate worden huwelijken afgesloten in het buitenland waarvan de akte na onderzoek door de Belgische autoriteiten in het Rijksregister wordt geregistreerd.
  Het komt regelmatig voor dat hieruit onterechte betalingen van een toeslag voortvloeien.
  Op de formulieren en infobladen opgesteld in het kader van de fiscale flux wordt aan de gezinnen gevraagd dadelijk aan het kinderbijslagfonds mee te delen wanneer een huwelijk in het buitenland is voltrokken (cf. de bijlagen bij de CO 1400).

  Met dienstbrief 996/119 van 29 september 2015 werd ingevolge het arrest nr. 6/2015 van 22 januari 2015 van Het Grondwettelijk Hof meegedeeld onder welke voorwaarden de bijslagtrekkende na een huwelijk in het buitenland tijdelijk nog aanspraak kan maken op de eenoudertoeslag, wanneer aan de buitenlandse echtgeno(o)te nog geen visum werd toegekend en om die reden samenwoonst nog niet mogelijk is.

  3.4.3. De verklaring op eer om het inkomen aan te tonen

  De beslissing tot provisionele betaling van een sociale toeslag of eenoudertoeslag gebeurt op basis van een verklaring op eer van het gezin. Voortaan dient het gezin een verklaring op eer af te leggen over de beroeps- en vervangingsinkomsten voor alle voorbije maanden in het betrokken kalenderjaar, zodat op basis daarvan het jaarinkomen kan worden geraamd op grond waarvan het kinderbijslagfonds besluit om al dan niet provisioneel de toeslag toe te kennen (cf. CO 1407 van 18 januari 2016 over de gewijzigde procedure inzake de provisionele betaling). Er hoeven niet langer bewijsstukken te worden bijgevoegd.  De definitieve beslissing gebeurt immers op basis van de fiscale gegevens.

  De verklaring op eer over het inkomen zonder meer geldt enkel nog voor de vaststelling van het recht op een toeslag voor gezinnen die buiten België wonen of in geval een van de toeslagactoren buiten België of voor een internationale organisatie werkt en geen elektronische fiscale gegevens worden ontvangen.

  Met CO 1407 van 18 januari 2015 werden de in aanmerking te nemen inkomsten voor de berekening van het gemiddeld belastbaar inkomen verder toegelicht.

  Er werd beslist dat de fiscale flux vanaf 1 januari 2015 enkel en alleen zal worden ingevoerd voor de vaststelling van het recht op de toeslagen (cf. CO 1400), dus niet voor de rechtgevende kinderen.

  Voor de studenten bedoeld in art. 3 van KB van 10 augustus 2005, onderworpen aan de inkomensnorm (deeltijds leren - deeltijds werken/" werkplekleren"/alternerend leren) en de werkzoekende schoolverlaters tijdens de beroepsinschakelingstijd, moeten de verklaringen op eer (o.a. op de formulieren P7 en P20) worden aangenomen tot bewijs van het tegendeel35 .

  Voor de rechtgevende kinderen worden de bestaande procedures verder toegepast36 .
  Bij de vaststelling van het recht op de kinderbijslag voor de jongeren verbonden door een leerovereenkomst, de studenten op wie de inkomensnorm van toepassing is en de werkzoekende schoolverlaters worden vanaf 1 januari 2015 verder de huidige inkomensnormen en de  administratieve procedures van dienstbrief 999/153 van 1 juli 2009  en dienstbrief 999/176 van 3 juli 2015. (cf. Topic 6 - De controle met formulieren op de rechtgevende kinderen)

  Topic 5 - De toekenning van het recht op wezenbijslag

  3.5.1. Controle met het formulier P16

  Voor de gevolgen van het meemoederschap voor de wezenbijslag wordt verwezen naar CO 1403 van 27 februari 2015.

  Met de omzendbrieven van FAMIFED, CO 1340 van 24 juli 2002 en CO 1355 van 16 januari 2006, werd aan de kinderbijslagfondsen de gewijzigde procedure meegedeeld voor de vaststelling van het recht op wezenbijslag. De verzending van het formulier P16 werd afgeschaft en vervangen door een opvolging via het Rijksregister van de samenwoonst (het feitelijk gezin) of de hertrouw van de overlevende echtgenoot voor gezinnen in België.

  Voor de bijslagtrekkenden in het buitenland heeft het formulier P16 geen meerwaarde voor het dossier, bijgevolg wordt het ook afgeschaft voor gezinnen met wezen in het buitenland. Wordt er op het formulier P12 een feitelijk gezin gemeld, dan wordt er zoals voor de gezinnen in België een Model J (verklaring over het niet vormen van een feitelijk gezin) gezonden. Het moet niet meer worden herinnerd.

  Het formulier P16 kan nog wel gebruikt worden voor de aangifte van een feitelijke samenwoning waarbij de begindatum verschilt van de officiële datum in het Rijksregister.

  In uitvoering van de programmawet van 27 december 2004 wordt het recht op de verhoogde wezenbijslag hersteld (art. 50bis) op het ogenblik van de scheiding na een huwelijk of op het ogenblik dat de vorming van een feitelijk gezin ophoudt. Het herstel van de verhoogde wezenbijslag geldt alleen voor de weduwe of weduwnaar die gescheiden gaat leven na samenwoonst (feitelijk gezin) met een (huwelijks)partner37Dit geldt dus niet wanneer de overlevende ouder hertrouwd is en niet samenwoont met de nieuwe stiefouder, die bijv. in het buitenland verblijft.

  Deze feiten worden bewezen aan de hand van een officieel document38 (zie: de geactualiseerde formulierentabel in bijlage). Het Model J (verklaring over het niet-vormen van een feitelijk gezin) of een getuigenverklaring zijn voor deze situatie niet dienstig.

  Voor de vaststelling van de verlating van het weeskind (formulier P16com), die aanleiding geeft tot de toekenning van de verhoogde wezenbijslag, blijven de instructies ongewijzigd (cf. bijlagen).

  Vermoeden van verlating van de wees

  Voor de in een instelling geplaatste kinderen voor wie 1/3 op een spaarboekje wordt gestort, geldt het vermoeden van verlating. De procedure van verlating van het weeskind moet worden opgestart (cf. bijlage II, pag. 8) ondanks de verklaring op het formulier P3, die onvoldoende is om het vermoeden te weerleggen (P16com aan de instelling sturen).

  Dit geldt eveneens voor de vaststelling van het recht op wezenbijslag voor kinderen in het buitenland (aanvraag met mod. B en periodieke controle met het formulier P12).

  Er wordt aan herinnerd dat alle ouders (adoptanten) van de rechtgevende kinderen in het Kadaster minimaal met code 105 moeten geïntegreerd zijn in functie van het automatisch onderzoek van het recht op wezenbijslag in België. De in het buitenland verblijvende (gekende) ouder zonder INSZ-nummer moet niet worden geïntegreerd met een bisnummer.

  Om de afstamming vast te stellen tussen de overledene en het weeskind werd in het verleden altijd de akte van geboorte opgevraagd bij de gemeente waar het kind is geboren. Er wordt op gewezen dat die procedure overbodig is en dat de verwantschapsgegevens opgenomen in de "samenstelling van het gezin" verkregen via het Rijksregister of het bewijs dat het kind is geboren tijdens het huwelijk van zijn (overleden) ouder(s) en de afstamming niet het voorwerp is van ontkenning van vaderschap door de overleden ouder, volstaan inzake het bewijs van afstamming van de overledene.

  Met de omzendbrief van de minister, MO 602 van 12 maart 2008, werden de praktische richtlijnen meegedeeld voor de toepassing van de nieuwe bepalingen inzake de vaststelling van het recht op (verhoogde) wezenbijslag, wanneer de overleden ouder(s) geen recht kunnen doen ontstaan wegens het ontbreken van enige hoedanigheid als rechthebbende in het laatste jaar voor het overlijden.
  Deze nieuwe bepalingen traden in werking op 1 oktober 2007.

  3.5.2. De aanvraag met het formulier Mod. B (de aanvraag om wezenbijslag)

  FAMIFED heeft het formulier Mod. B afgestemd op de situatie dat het kinderbijslagfonds niet alle actoren kent, die potentieel in aanmerking komen als rechthebbende voor het recht op wezenbijslag in het kader van de nieuwe reglementering. Wanneer alle actoren gekend zijn en het recht kan worden vastgesteld op grond van de gegevens waarover het kinderbijslagfonds via de gegevensbanken (Trivia, CIMIRe39 , databank van de kinderbijslagfondsen,....) beschikt, dan is het aanvraagformulier overbodig.

  Topic 6 - De controle met formulieren op de rechtgevende kinderen

  Aangezien de fiscale flux niet van toepassing is voor de rechtgevende kinderen betekent dat dat bij de vaststelling van het recht voor de jongeren verbonden door een leerovereenkomst, de studenten op wie de inkomensnorm van toepassing is en de werkzoekende schoolverlaters vanaf 1 januari 2015 verder het brutobedrag van de beroepsinkomsten en/of uitkeringen in aanmerking wordt genomen en dat de gegevensinwinning verder met de formulieren gebeurt.

  3.6.1. Aanpassing van het formulier P7 (studenten) aan de nieuwe onderwijsstructuur

  Aan de universiteiten en hogescholen is ingevolge de Bolognaverklaring een nieuwe onderwijsstructuur, de zogeheten Bama-hervorming, van toepassing. Nu wordt de titel van bachelor, na drie jaren, en deze van master, na minstens een jaar verleend in de plaats van de graad van kandidaat en van licentiaat. Studiepunten nemen de plaats in van lesuren. In het kader van de flexibilisering is het voor alle jaren mogelijk met een individueel studietraject in een semestersysteem te studeren aan de universiteiten en hogescholen.

  Voor het hoger onderwijs volstaat het te zijn ingeschreven voor een voldoende aantal uren (13 uren per week voor niet in studiepunten uitgedrukte opleidingen, bijv. hoger onderwijs sociale promotie, onderwijs in het buitenland,...) of voor 27 studiepunten - ten laatste op 30 november - om recht te hebben op kinderbijslag voor een volledig academiejaar.

  Voor het hoger onderwijs is wat betreft de toekenning van de kinderbijslag de verplichting regelmatig de lessen te volgen weggevallen (KB van 10 augustus 2005), ook inzake de (nog) niet in studiepunten uitgedrukte opleidingen (buiten BAMA).

  De reglementering inzake de kinderbijslag werd aan de nieuwe ontwikkelingen op onderwijsvlak aangepast door het koninklijk besluit van 10 augustus 2005. FAMIFED heeft in samenwerking met de kinderbijslagfondsen het formulier P7 (recht op kinderbijslag voor studenten) voor de hogescholen en universiteiten volledig afgestemd op de elektronische gegevensuitwisseling met de flux D062. De kinderbijslagfondsen worden ten laatste in de maand juni van elk jaar op de hoogte gesteld van de wijzigingen aan de procedure van gegevensinwinning voor de studenten (cf. dienstbrief II/999/c.172 van 4 juli 2014).

  Wanneer het formulier P7 wordt herinnerd is het niet meer nodig het infogedeelte nogmaals mee te zenden (P7-info).

  FAMIFED heeft voor het school- en academiejaar 2013-2014 in overleg met de kinderbijslagfondsen een grondige wijziging doorgevoerd van de formulierenprocedure P7 voor de studenten in de Vlaamse Gemeenschap, waarvoor de gegevens via de flux D062 worden bekomen.

  De richtlijnen werden meegedeeld met de dienstbrief 999/c.169 van 5 juli 2013 en 999/c.172 van 4 juli 2014. Voor academiejaar 2015-2016 gelden de richtlijnen van dienstbrief 999/c.176 van 3 juli 2015.

  3.6.1.1. De student die de studies stopzet in de loop van het school- of academiejaar - Bewijzen van stopzetting van de studies - Vermoeden van stopzetting van de studies - Stopzetting tijdens de examens
  Stopzetting van de studies voor een BAMA-student

  Overeenkomstig art. 10 van het KB van 10 augustus 2005 is de kinderbijslag voor de student niet langer verschuldigd wanneer de studies in de loop van een academiejaar worden stopgezet of teruggebracht tot minder dan 27 studiepunten. Dit geldt eveneens voor de uitschrijvingen in de loop van de "examenmaand" juni. In de Vlaamse/Duitstalige Gemeenschap wordt een uitschrijving systematisch gesignaleerd via de flux D062. In de Franse Gemeenschap gebeurt dat door middel van een verklaring op eer of een verklaring van de onderwijsinstelling die het gezin spontaan moet doorsturen naar het betrokken kinderbijslagfonds. Voor de bewijzen van stopzetting van de studies worden evenwel alle rechtsmiddelen aanvaard (attesten, formulieren, verklaringen, fluxen,...).
  Indien het gezin meldt dat de jongere de studies heeft stopgezet op welke manier de informatie ook verkregen wordt, moeten de betalingen worden geschorst en de betrokkene worden ingelicht zich als werkzoekende te laten registreren.
  Er bestaat een vermoeden van de stopzetting40 van de studies als de student zich laat inschrijven als werkzoekende en voor die inschrijving een flux D043 (of het papieren attest A200 of een geldige verklaring) wordt ontvangen. Dit principe geldt zowel voor inschrijvingen in de vakantiemaanden als voor inschrijvingen in de loop van het academiejaar. Voor de uitschrijvingen als student die ontvangen worden met een D062-bericht is het niet meer nodig ter bevestiging nog een P7-A te sturen.

  Bijzondere situatie:

  Voor inschrijvingen als werkzoekende in de maand juni (vóór de schoolvakantie) neemt FAMIFED aan dat de studies niet werden stopgezet op de datum van de inschrijving in de examenmaand juni, tenzij de stopzetting wordt aangetoond door een verklaring of fluxbericht van de onderwijsinstelling of een verklaring op eer van de betrokkene (bv. verklaring vroegtijdige stopzetting s tudie op 13 juni).

  Daarentegen staat de uitschrijving in de maand juli (fluxbericht D062) gelijk met een uitschrijving op het einde van het academiejaar, die geeft dus recht gedurende de vakantiemaanden. Indien de jongere niet opnieuw ingeschreven is voor een volgend school- of academiejaar gelden de regels inzake de laatste zomervakantie.

  3.6.1.2. De student in het buitenland

  Voor alle studenten, ook die naar het buitenland gaan studeren, wordt het formulier 'de informatiebrief 18+' of P7-A verzonden.

  De gezinnen in het buitenland met studenten ontvangen jaarlijks informatie via het formulier P7-A+ het E-formulier of het bilateraal formulier of het formulier P7-int voor studies in het buitenland.
  De betalingen worden pas opgestart, wanneer het E-formulier of de P7-int volledig en correct ingevuld en ondertekend werden ontvangen. Het formulier P7-A dat dan nog zou ontbreken en niet meer voor de situatie toepasselijk is, moet dan niet meer worden opgevolgd. Conform de richtlijnen van dienstbrief 999/c.176 van 3 juli 2015 geldt voor de gezinnen in het buitenland vanaf september 2015 de volgende regeling voor de toekenning van provisionele kinderbijslag voor studenten in het buitenland.

    Provisionele betaling Toepassing
  Kinderen in E.E.R. Ja – één maand na verzending van het formulier Cf. Artikel 9 KB 12 juni 1989
  Bilaterale akkoorden Geen Cf. Bilateraal akkoord
  MO 599 (studies buiten de EER) Geen Cf. Afwijking
  Individuele afwijking Geen Cf. Afwijking

  In geval van studies buiten de Europese Unie gelden de MO 599 van 16 juli 2007 en de dienstbrief 999/154 van 15 juli 2009.

  Afsluitende formulieren voor kinderen in het buitenland

  Voor de afsluitende formulieren in het buitenland wordt zoveel mogelijk dezelfde werkwijze gehanteerd als in België (mutatis mutandis).

  Dit betekent concreet:

  • Voor de opleiding tot ondernemingshoofd: P9bis of E-formulier (zoals in België) bij het begin van het recht, daarna jaarlijks en afsluitend;
  • Voor de studenten in het voltijds onderwijs: geen afsluitend formulier P7-A; P7(int) of E-formulier bij het begin van het recht en daarna jaarlijks;
  • Voor de studenten in het deeltijds onderwijs: idem als voltijds. In de CO 1386/2012 is voorzien om het tewerkstellingscontract op te vragen om het inkomen te kennen (inkomensvoorwaarde nagaan);
  • Voor de leerovereenkomsten: P9 of E-formulier (zoals in België) bij het begin van het recht, daarna jaarlijks en afsluitend.
  Vakantieperiode in het buitenland (Algemene afwijking - art. 52 AKBW)

  Aangezien de student tijdelijk afwezig wegens studies buiten de EER41 zijn/haar domicilie in België behoudt, voldoet het kind aan de voorwaarden van de MO 599 en is er een vermoeden dat de vakantieperiodes in België worden doorgebracht.  Het vermoeden geldt zolang er geen aanwijzingen zijn van het tegendeel. Zolang er geen afschrijving is in de bevolkingsregisters of anderszins zou blijken dat het kind niet in het gezin was tijdens de vakantieperiode is er geen bijkomende bevraging noodzakelijk. Zou het tegendeel van het vermoeden (niet in het gezin) toch worden aangetoond (bv. op basis van een verklaring van de ouders, een arbeidscontract in het buitenland, een telefoonafrekening in het buitenland,…) dan moet er overeenkomstig artikel 52 AKBW wel een individuele afwijking voor de vakantieperiode worden aangevraagd.

  Voor individuele afwijkingen geldt de afwijking voor de duur van de beslissing.

  Afstandsonderwijs aan een buitenlandse onderwijsinstelling

  Voor het kind dat studeert in het buitenland en hoger onderwijs met contacturen volgt, is er conform art.9 §1 van het KB van 10 augustus 2005  recht op kinderbijslag indien het programma van de  studie erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat door de buitenlandse overheid is erkend.

  Naargelang het land waar het kind studeert, gebeurt het onderzoek naar de studievoorwaarden met het E-formulier, het bilateraal formulier of het formulier P7-int. De vaststelling van het recht gebeurt verder volgens de Europese Verordeningen, het toepasselijke akkoord of conventie, hetzij een algemene of individuele afwijking op de verblijfsvoorwaarden gesteld in artikel 52 AKBW.

  Conform de richtlijnen van CO 1354 van 8 juli 2005 kan er recht op kinderbijslag worden vastgesteld voor jongeren in het hoger afstandsonderwijs bij een inschrijving van ten minste 27 studiepunten. De voorwaarde van de 27 studiepunten geldt, ook als het afstandsonderwijs aan een buitenlandse instelling wordt gevolgd. Uit het feit dat het studieprogramma erkend is door de buitenlandse overheid kan niet worden afgeleid dat aan deze voorwaarde is voldaan. Als het afstandsonderwijs niet in studiepunten wordt uitgedrukt is er geen recht op kinderbijslag. Als de school echter een attest kan bezorgen waarin 27 of meer studiepunten worden vermeld, kan een recht op kinderbijslag worden toegekend.

  3.6.1.3. Procedure voor de thesisstudent

  De aandacht wordt erop gevestigd dat met de dienstbrief 999/c.169 van 5 juli 2013 de procedure voor de thesisstudenten van de Vlaamse/Duitstalige Gemeenschap ingrijpend werd gewijzigd. Voor de studenten van de Franstalige onderwijsinstellingen (procedure van CO 1374 van 25 september 2008) zijn er geen wijzigingen. De regeling van het diplomajaar op basis van de flux D062 kan slechts eenmaal per opleiding en per graad (bachelor/master) worden toegepast en wel enkel vanaf het academiejaar 2011-2012.  Er is geen ambtshalve herziening voor de vorige academiejaren verplicht.  Wanneer er geen informatie over werd ontvangen, geldt er een vermoeden van indiening tijdens de eerste zittijd. De kinderbijslag kan tot maximaal 1 jaar worden toegekend ten gunste van de thesisstudent die tweede zittijd heeft. De tweede indiening van de thesis wordt als de definitieve aanzien. De verklaring van de ouders volstaat dat de jongere een tweede zittijd heeft. Aan de briefmodule thesisstudent2 wordt de aankruisoptie "niet geslaagd en tweede indiening in de tweede zittijd" toegevoegd op het antwoordformulier. De aangepaste module zal later in het jaar worden bezorgd aan de kinderbijslagfondsen.

  Voorbeeld

  Een student was de eerste maal ingeschreven in een diplomajaar voor 17 studiepunten. De module thesissudent-1 wordt gezonden, maar niet teruggezonden (vermoeden thesisstudent blijft gehandhaafd). De kinderbijslag wordt betaald tot juni van het volgend jaar. Het kinderbijslagfonds stuurt de module thesisstudent-2, om de indieningsdatum te kennen. Op de module thesisstudent-2 of P7-A wordt meegedeeld dat de thesis werd ingediend in juni. In juli laat de student zich inschrijven als werkzoekende. Als gevolg van de indiening van de thesis verliest het kind de hoedanigheid van student voor het derde kwartaal. Als het formulier niet wordt teruggestuurd, geldt het vermoeden van indiening tijdens de eerste zittijd en bestaat evenmin het dubbel statuut voor het derde kwartaal (ambtshalve beslissing)

  Variant

  De student werkt meer dan 240 uren gedurende het tweede kwartaal. De kinderbijslag wordt geschorst voor het tweede kwartaal zoals voor de andere studenten. Tenzij ander gegeven (inschrijving werkzoekende, D062, P7,...) geldt het vermoeden dat het kind verder thesisstudent is gebleven tot 30 juni (ambtshalve beslissing). De toekenningsperiode loopt vanaf 1 juli.

  De gefractioneerde betaling van het studiegeld

  Er kunnen zich problemen voordoen met de regelmatige betaling van de kinderbijslag wanneer de onderwijsinstellingen weigeren het formulier in te vullen of een studieattest uit te reiken, zolang het totale inschrijvingsgeld niet is betaald. In de omzendbrief van FAMIFED, CO 1340 van 24 juli 2002, werd reeds gewezen op dit probleem (pagina 13).

  FAMIFED heeft in de loop van 2009 het initiatief genomen om aan de onderwijsinstellingen opnieuw te vragen om dadelijk na de inschrijving het studieattest voor de kinderbijslag af te leveren.

  Aan de kinderbijslagfondsen wordt gevraagd problemen te signaleren aan de dienst Monitoring van het Departement Controle van FAMIFED. FAMIFED zal dan contact opnemen met de hogeschool of universiteit.

  De gegevensuitwisseling over het studiebewijs voor studenten aan de Université Catholique de Louvain en de Université de Namur

  De UCL heeft meegedeeld dat vanaf het academiejaar 2014-2015 de studieattesten niet meer via de post maar op elektronische wijze zullen worden overgemaakt.

  In de dienstbrief 999/c.172 van 4 juli 2014 werd de volledige procedure beschreven.

  Deze procedure is een door FAMIFED goedgekeurde wijze van gegevensuitwisseling omtrent studiebewijzen tussen de onderwijsinstellingen in de Franse Gemeenschap en de kinderbijslagfondsen en kan bijgevolg veralgemeend worden.

  In navolging van de UCL levert de Université de Namur (UNamur) vanaf academiejaar 2015-2016 eveneens elektronische studiebewijzen af volgens dezelfde procedure.

  3.6.1.4. De provisionele betaling met de code 002

  Wordt er met de flux D062 een voorlopige code 002 meegedeeld dan volgt het definitief aantal studiepunten uiterlijk ten laatste met de zending van december die de kinderbijslaginstellingen in januari ontvangen (cf. bijlage 8 bij de dienstbrief 999/169). In afwachting van de ontvangst van het exact aantal studiepunten volstaat code 002 om er provisioneel te betalen tot en met december (betaling op 8 januari). Bijgevolg zijn er bij de ontvangst van de flux van de maand december drie gevolgen:

  • wijzigingsattest met definitief aantal studiepunten >/= 27: valideren en doorbetalen;
  • wijzigingsattest met definitief aantal studiepunten< 27: debiteren;
  • geen flux = anomalie -> monitoring inlichten en de betalingen schorsen.

  De tegenstrijdige verwijzingen in de circulaire CO 1370 en dienstbrief 999/163 naar de termijn van voorlopige betaling van 4 maanden worden opgeheven.

  3.6.1.5. Verplichte stage in het kader van een opleiding tot ondernemingshoofd

  Om de stages te kunnen gelijkstellen met lesuren is het noodzakelijk dat de uitvoering van die stage een voorwaarde is voor het bekomen van een wettelijk erkend diploma (artikel 3,2° van het KB van 10 augustus 2005). Stages na het verwerven van een diploma om beroepservaring op te doen, zelfs al zijn die in overeenstemming met de vereisten voor de gereglementeerde toegang tot een zelfstandig beroep42 , of niet verplichte maar sterk aanbevolen stages binnen een opleiding komen niet in aanmerking voor gelijkstelling met lesuren.

  3.6.1.6. Procedure voor de zieke student

  Dienstbrief 999/c.176van 3 juli 2015 geeft een overzicht van de bestaande mogelijkheden om kinderbijslag te verkrijgen voor een meerderjarig kind dat ziek wordt.

  Op basis van een medische verklaring wordt de kinderbijslag betaald tot het einde van het lopend schooljaar en altijd minimaal gedurende zes maanden. Voor het kind in het secundair onderwijs kan de FOD Sociale Zekerheid de onmogelijkheid om de lessen te volgen vaststellen. Voor studenten zowel in het secundair als het hoger onderwijs kan de FOD Sociale Zekerheid gevraagd worden de hoedanigheid van kind met een aandoening vast te stellen op basis waarvan de kinderbijslag kan worden toegekend tot 21 jaar.

  Na uitputting van voorgaande opties bestaat een laatste mogelijkheid erin dat de jongere een verklaring tekent dat hij/zij zich na de genezing zal inschrijven als werkzoekende (cf. bijlage bij dienstbrief 999/c.176). Deze verklaring en het doktersattest gelden als basis om de kinderbijslag toe te kennen als jongere die in de onmogelijkheid was om zich als werkzoekende in te schrijven wegens ziekte. Op voorwaarde dat er binnen de vijf werkdagen na de genezing een inschrijving als werkzoekende volgt, is er recht op kinderbijslag gedurende de hele ziekteperiode waarin de jonge schoolverlater zich niet als werkzoekende kon laten inschrijven. Een niet tijdige inschrijving als werkzoekende na de genezing leidt tot de terugvordering van de betaalde kinderbijslag43 .  Als een inschrijving binnen de 5 werkdagen wegens overmacht (overlijden) of gewijzigde omstandigheden (hervatten van studies met recht op kinderbijslag: 17 lesuren in het niet-hoger onderwijs of minstens 27 studiepunten in het hoger onderwijs, aanvatten van een tewerkstelling), niet mogelijk is, wordt echter op de uitgevoerde betalingen niet teruggekomen. Wanneer het kind de leeftijd van 25 jaar bereikt wordt het dossier afgesloten.

  De bepalingen in voorbeeld 17 van de dienstbrief 996/82 van 7 maart 2008 werden door bovenstaand standpunt herroepen.

  3.6.2. Andere aanpassingen van het formulier P7 (studenten)

  3.6.2.1. De tewerkstelling van de (deeltijdse) student

  Bij de redactie van het formulier P7a werden specifieke vragen aangepast en vervangen door de briefmodule "deeltijds werken-studeren" (cf. bijlage dienstbrief 996/c.169) die op zijn beurt werd vervangen door de module “werken leren_RIP” ( cf. bijlage dienstbrief 999/c.176).
  Deze module is bedoeld voor bepaalde categorieën van studenten die een beroepsactiviteit uitoefenen en voor wie niet de uurnorm maar de inkomensnorm geldt (stagiairs en deeltijds studerenden44 bedoeld bij de artikelen 3, 14 en 15 van het KB van 10 augustus 2005). Voor hen kan geen opvolging met DMFA gebeuren, idem voor de tewerkstelling in het buitenland (Zie ook 3.6.3. Debetpreventie). Aangezien de fiscale flux op hen niet van toepassing is, moeten verklaringen op eer verder als bewijsmiddel worden aangenomen.

  3.6.2.2. De heroriëntatie in de loop van het academisch jaar en het hoger beroepsonderwijs

  In 2009 werd het formulier P7 aangepast aan de innovaties in het onderwijs met betrekking tot de flux D062 en het hoger beroepsonderwijs (zie: dienstbrieven van FAMIFED II/C/997/69ter van 24 september 2009).

  Ter herinnering

  Wanneer als gevolg van desintegratie van het kind uit het Kadaster (tewerkstelling, verblijf in het buitenland,....) op later moment de gegevens van de flux D062 niet worden ontvangen, dan neemt het kinderbijslagfonds contact op met de dienst Monitoring op basis van de informatie over de studiehervatting verkregen van het gezin.  (cf. Briefmodule "15 november" van de procedure beschreven in dienstbrief 999/c.176 van 3 juli 2015).

  3.6.2.3. Aanpassing in 2016 als gevolg van nieuwe hervormingen in het onderwijs

  In functie van het Decreet "Paysage" van 7 maart 2013 van de Franse Gemeenschap en in functie van de hervorming van het alternerend leren in het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie, wordt een herziening van het formulier P7 voorzien tegen de jaarlijkse verzending in september 2016. Vanaf 1 september 2015 vervangt "le contrat d'alternance", dat onder de toepassing valt van artikel 3 van het KB van 10 augustus 2005, zowel het leercontract van het IFAPME / de SFPME45 als de overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling van de CEFA's46 in de betreffende deelentiteiten. Voor het schooljaar 2015-2016 geldt in afwachting van het herwerkte formulier de procedure beschreven in dienstbrief 996/117 van 18 september 2015.

  3.6.3. De debetpreventie

  3.6.3.1. Verwerking RIP(PPO)- berichten ter opvolging van de inkomstennorm

  Om alle jongeren die aan de inkomensnorm zijn onderworpen gelijk te behandelen op het vlak van de opvolging bij een tewerkstelling worden vanaf het schooljaar 2015-2016 voor de jongeren in het deeltijdsonderwijs (het werkplekleren) en de jongeren met een leerovereenkomst de DIMONA/RIP(PPO)-aangiften ingeschakeld bij het onderzoek naar het recht op de kinderbijslag conform de procedures meegedeeld in dienstbrief 999/c.176 van 3 juli 2015.

  Voor de jongeren met een leerovereenkomst wordt de verzending van het formulier P9 behouden waarmee het inkomen uit de stage wordt opgevraagd.  Het inkomen uit bijkomende tewerkstellingen wordt opgevraagd met de module "werken leren_RIP" (cf. bijlage dienstbrief 999/c.176) die wordt verstuurd bij ontvangst van het RIP-bericht waarna de betalingen geschorst worden. Op basis van de gegevens over het inkomen op het ingevulde formulier kunnen vervolgens de betalingen hernomen worden. Ingeval de betalingen geschorst blijven n.a.v. een tewerkstelling naast de leerovereenkomst, wordt de module einde juni (aan het einde van het schooljaar) nogmaals verstuurd om de maandelijkse inkomsten tijdens het voorbije schooljaar te kennen en desgevallend te regulariseren.

  Het formulier P9 (cf. Bijlage bij dienstbrief 999/c.176) werd aangepast aan de nieuwe procedure en aan het Only-once principe.

  Voor de jongeren in het deeltijds onderwijs wordt de module "werken leren _RIP" verstuurd bij ontvangst van het RIP-bericht van de stageovereenkomst en nadien telkens bij ontvangst van een nieuw RIP-bericht van een bijkomende tewerkstelling. De betalingen worden elke keer geschorst tot de gegevens over het inkomen worden teruggestuurd met het formulier. Een kopie van de stageovereenkomst wordt niet meer opgevraagd.  Wanneer de betalingen geschorst blijven, wordt einde juni (einde van het schooljaar) aan het gezin nogmaals de module “werken leren_RIP” verstuurd om de maandelijkse inkomsten van de voorbije periode aan het grensbedrag te toetsen en desgevallend te regulariseren.

  Voor het schooljaar 2016-2017 wordt een bijsturing aangebracht aan de procedure voor de jongeren in het deeltijds onderwijs. De huidige procedure laat niet toe om de evolutie van het inkomen uit de stagevergoeding op te volgen over meerdere schooljaren, daar er slechts eenmalig aan het begin van de stage-overeenkomst een RIP-bericht wordt ontvangen en conform de huidige richtlijnen het inkomen dienovereenkomstig slechts eenmaal wordt opgevraagd met de module "werken leren RIP"(ingeval er geen andere tewerkstellingen zijn en dus geen nieuwe verzending plaatsvindt). Het inkomen uit de stagevergoeding kan naarmate de opleiding vordert echter wijzigen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt voorgesteld om voor de duur van de stageovereenkomst jaarlijks in september de module werken_leren RIP te verzenden om de evolutie van de stagevergoeding in rekening te kunnen brengen. Een aangepaste procedure zal in overleg met de kinderbijslagfondsen worden uitgewerkt en per dienstbrief gepubliceerd worden in juli 2016.

  3.6.3.2. De voltijdse student met tewerkstelling: opvolging van de 240-urennorm

  De procedure waarbij het recht pas definitief kan vastgesteld worden na ontvangst van het DMFA-bericht, houdt een risico van onterechte betalingen in.

  Door het verdwijnen van de jaarlijkse verzending van het formulier P7 aan de gezinnen in de Vlaamse Gemeenschap, worden deze tevens niet meer herinnerd aan de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag na de leerplicht. Na de eenmalige verzending van de informatiebrief 18+ wordt de aandacht er immers niet meer op gevestigd dat zij spontaan hun kinderbijslagfonds dienen op de hoogte te brengen van een tewerkstelling door de jongere van meer dan 240 uur per kwartaal.

  Om de gezinnen te sensibiliseren rond de tewerkstellingsnorm voor de kinderbijslag wordt vanaf schooljaar 2015-2016 de informatieve briefmodule Student_Rip verstuurd volgens de procedure meegedeeld met dienstbrief 999/c.176 van 3 juli 2015.
  In overleg met de kinderbijslagfondsen zal worden onderzocht of voor academiejaar 2016-2017 deze briefmodule en/of de bijhorende procedure dienen te worden bijgestuurd.

  De ambtshalve beslissing – toepassing van de vijfdagenregel (= 38 uren)

  Bij gebrek aan een schriftelijke verklaring omtrent het inkomen, beschikt het kinderbijslagfonds over de mogelijkheid om toepassing te maken van de vijfdagenregel.  Deze modaliteit maakt een controle ter plaatse overbodig.

  De toepassing van deze regel veronderstelt de omkering van de bewijslast.  Er kan automatisch een onverschuldigde betaling worden opgemaakt vanaf een tewerkstelling van 5 arbeidsdagen of 38 uren of met arbeid gelijkgestelde dagen (bijv. jaarlijks verlof, wettelijke feestdagen, gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval,…).  Zijn er minder dan 5 arbeidsdagen of 38 uren, dan mag de geldigheid van de provisioneel uitgevoerde betaling worden aanvaard.

  Bewijzen van de 240-uurnorm in geval van werken en studeren

  De norm van de 240 uren wordt bewezen voor tewerkstellingen in België aan de hand van de DMFA-berichten. Vanaf het school- of academiejaar 2012-2013 wordt de bewijslast omgedraaid. De student wiens tewerkstelling in één kwartaal (eerste, tweede of vierde kwartaal) de uurnorm heeft overschreden (> 240 uren) en waarvoor de kinderbijslag diende te worden gedebiteerd, zal voor de overige kwartalen van het betrokken academiejaar (inclusief de daaropvolgende vakantieperiode) geen aanspraak meer kunnen maken op provisionele betalingen. Dit betekent dat in dergelijk geval de DMFA–berichten worden afgewacht voor de betaling van de volgende kwartalen, tenzij voldoende wordt aangetoond dat de betrokken tewerkstelling in het vorige kwartaal die aanleiding gaf tot overschrijding van de norm, heeft opgehouden of dat het arbeidsvolume werd verminderd (< 240 uren). Verklaringen op eer kunnen daarvoor in aanmerking genomen worden. Hoe dan ook blijft een eindbeoordeling kwartaal per kwartaal noodzakelijk. De gebruikersgids Rip en DMFA voor de studenten zal met het oog hierop in overleg met de kinderbijslagfondsen worden aangepast.

  Voorbeeld:

  De student ingeschreven voor 30 studiepunten.  Op 20 januari wordt het DMFA-bericht van het vierde kwartaal van het vorige jaar ontvangen en daaruit blijkt dat de “urennorm” is overschreden.  De kinderbijslag voor het vierde kwartaal wordt teruggevorderd, maar tevens wordt de betaling van de kinderbijslag geschorst tot de ontvangst van het volgend DMFA-bericht.  Op 20 mei  wordt de geschorste kinderbijslag van het eerste kwartaal bijgepast naar aanleiding van de ontvangst van het DMFA-bericht van het eerste kwartaal, tenzij de student verklaarde dat voor het eerste kwartaal  het tewerkstellingsvolume is verminderd beneden de urennorm.

  Recht op kinderbijslag tijdens de laatste zomervakantie

  Een jongere die zich na de zomervakantie inschrijft voor het volgend academiejaar, ook al is het voor minder dan 27 studiepunten, bevindt zich binnen het toepassingsgebied van artikel 11 van het KB van 10 augustus 2005.  Hierin wordt niet als voorwaarde gesteld dat het om een inschrijving moet gaan van minstens 27 studiepunten of 17 lestijden.  Er wordt met andere woorden ook niet vereist dat de betrokkene over een inschrijving moet beschikken die recht geeft op kinderbijslag, zelfs niet in geval van een doctoraatsstudent, voor wie de studiepunten conform art. 9 van het KB van 10 augustus 2005 niet in aanmerking worden genomen.47 Binnen die contouren moet het derde kwartaal als een ‘gewone zomervakantie’ gekwalificeerd worden en mag deze student in die maanden bijgevolg onbeperkt werken zonder zijn recht op kinderbijslag te verliezen.  Dit geldt zelfs wanneer de student zich in de loop van het volgende academiejaar na 30 november laat inschrijven (bijv. voor het tweede semester). De student mag onbeperkt werken tijdens de laatste zomervakantie(>240 uren) in geval van inschrijving met code 00 na de zomervakantie. Er is tevens geen toepassing van artikel 48 AKBW in geval een uitschrijving gevolgd is door inschrijving met 00 en de latere bevestiging van het aantal studiepunten.

  Voor het buitengewoon onderwijs48 is de 240-urennorm van toepassing

  In de flux D062 worden de gevallen van deeltijds onderwijs aangeduid met de code 312.  De gevallen die meegedeeld worden met de code 321 (buitengewoon onderwijs) zijn daarentegen niet onderworpen aan de inkomensnorm, maar wel aan de urennorm (Cf. CO 1374 van 25 september 2008, pagina 5).  Aan de kinderbijslagfondsen wordt gevraagd bij de codificatie van de gevallen rekening te houden met die speciale categorieën.

  De student met een zelfstandige activiteit

  Voor de student, zelfstandige in hoofdberoep, geldt de verklaring op eer als bewijs inzake de 240- urennorm.  De bepaling hieromtrent van de CO 1354, pagina 16 van 8 juli 2005 vervalt.

  • Code A op het Arza-bericht is hoofdberoep: in dat geval is een verklaring op eer over het aantal gewerkte uren nodig om na te gaan of al dan niet is voldaan aan de 240-urennorm.
  • Bij code H op het Arza-bericht is de student onderworpen aan artikel 37 van het KB van 8 april 1976 (vrijstelling van sociale bijdragen).  In dit geval mag de kinderbijslag verder betaald worden zonder een verklaring op eer te vragen.
  • Code K op het Arza-bericht is de faillissementsverzekering voor de zelfstandigen: in dit geval moet geen verklaring op eer over het aantal gewerkte uren gevraagd worden.  De uitkering wat betreft de student die onder de 240-urennorm valt vormt geen beletsel, want het betreft een regeling die niet is opgenomen in het KB van 10 augustus 2005.  Wat betreft de deeltijdse studenten die onder de inkomensnorm vallen, wordt deze sociale uitkering wel geteld bij de som van de andere inkomsten.
  De beroepsinlevingsovereenkomst

  Met de Programmawet van 2 augustus 2002 werd de mogelijkheid gecreëerd voor studenten om een beroepsinlevingsovereenkomst af te sluiten.  Dit is een overeenkomst waarbij een persoon in het kader van zijn opleiding bepaalde kennis of vaardigheden verwerft bij een werkgever door het uitvoeren van arbeidsprestaties.  De student met een beroepsinlevingsovereenkomst krijgt een leervergoeding zoals geregeld bij koninklijk besluit.

  Sinds 1 juli 2015 is de beroepsinlevingsovereenkomst slechts onderworpen aan RSZ, mits voldaan is aan 6 criteria (cf. KB van 29 juni 2014- BS van 8 augustus 2014).

  Analoog aan de behandeling van het IBO-contract geldt voor de beroepsinlevingsovereenkomst dat wanneer geen DMFA- bericht met prestatiecode 1 of 301 wordt ontvangen, deze niet meetelt voor beoordeling van de 240-uren norm voor voltijdse en thesisstudenten.

  Voor de onderwijsvormen waarbij er toepassing is van de inkomstennorm moeten de inkomsten uit deze overeenkomst bijgeteld worden bij alle andere inkomsten om na te gaan of de inkomensgrens overschreden is. Het vroegere standpunt m.b.t. de inkomensnorm blijft m.a.w. behouden.

  3.6.4. De afschaffing van de controle met formulieren P2 en P5 voor de gehandicapte kinderen in België

  Of de kinderen met een handicap verder voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op de bijzondere bijslag tot 21 jaar of voor de oudere gehandicapten (+ 25 jaar), werd in het verleden opgevolgd met formulieren. Omdat de winstgevende activiteit kan worden nagegaan met de fluxen (RIP/DMFA/uitkeringsfluxen /Cimire49 ) via de Kruispuntbank, werd voor de kinderen met een aandoening het formulier P2 afgeschaft vanaf het jaar 2008 door de omzendbrief van FAMIFED, CO 1371 van 15 januari 2008. Voor de oudere gehandicapten werd het formulier P5 al afgeschaft vanaf het jaar 2007 (zie CO 1366 van 16 februari 2007). De afschaffing van het formulier P2 impliceert het gebruik van elektronische codes, waarover informatie werd gegeven in het kader van de actualisering van de gebruikersgids voor de DMFA (zie omzendbrief van FAMIFED, CO 1373 van 5 augustus 2008 en de dienstbrief 996/98 van 24 mei 2011).

  3.6.5. De herziening van de ongeschiktheid - Nieuw feit?

  Met de dienstbrief II/C/996/c.92/wam van 6 mei 2009 werden de in de omzendbrief van FAMIFED, CO 1373 van 5 augustus 2008, meegedeelde voorwaarden voor de aanvraag van een medische herziening gewijzigd.

  De inschrijving als werkzoekende en de ontvangst van een werkloosheidsuitkering worden niet meer gedefinieerd als een nieuw feit en leiden dus voortaan niet meer tot een aanvraag om herziening van de medische ongeschiktheid en evenmin tot een schorsing van de kinderbijslag (gewone en bijzondere bijslag van art. 47 AKBW). Over de tewerkstelling moet de FOD worden geïnformeerd die beslist of een herziening noodzakelijk is. Bij meerdere tewerkstellingen wordt slechts bij de eerste activiteit een T1 bericht verstuurd.

  De schorsing van de bijkomende bijslag is enkel noodzakelijk wanneer de tewerkstelling op zichzelf een beletsel betekent voor de toekenning van de bijkomende bijslag zoals bepaald in art. 12 van het KB van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 AKBW. De gewone kinderbijslag blijft verschuldigd cf. dienstbrief 996/98 van 24 mei 2011.

  Overigens wordt eraan herinnerd dat geen T1-bericht moet worden verstuurd bij tewerkstelling als jobstudent of inschrijving als werkzoekende van de jongere met een aandoening. De toepassing van art. 48 AKBW werd verduidelijkt in een e-mail van 17 november 2011. Deze regeling geldt voor de 50 dagen tewerkstelling als student met verminderde sociale bijdragen. Ze vormen geen beletsel voor de betalingen van de bijkomende bijslag.

  3.6.6. Het gehandicapt kind wordt 21 jaar

  Er wordt aan de kinderbijslagfondsen gevraagd om drie maanden voor de éénentwintigste verjaardag van het gehandicapte kind het statuut te onderzoeken door een consultatie van Trivia (student, leerovereenkomst, ondernemersopleiding, ingeschreven werkzoekende, tewerkstelling,...).

  Het formulier dat met de inlichtingenbrief wordt verstuurd, moet daaraan worden aangepast. Het is enkel nog aangewezen het formulier P7 mee te sturen, wanneer het statuut van het gehandicapt kind niet is gekend.

  Gelet op MO 610 dient het formulier P2 voor de kinderen buiten België slechts verzonden te worden vanaf de zending in september van het jaar waarin het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt en niet langer vanaf de leeftijd van 16 jaar. Ook de tabellen in bijlage dienen in die zin te worden aangepast (bijlage 1 - rubriek 2.1 en bijlage 2, blz. 26).

  3.6.7. Het kind met een aandoening werkt of geniet een uitkering

  De ministeriële omzendbrief, MO 610 van 23 maart 2010, wijzigt de voorwaarden waaraan de activiteiten van een jongere met een handicap of de eruit voortvloeiende sociale uitkering moeten voldoen, opdat deze jongere de bijkomende bijslag zou kunnen behouden. Vanaf 1 januari 2010 hebben de kinderen met een aandoening verder recht op de gehandicaptentoeslag, wanneer hun activiteit of sociale uitkering geen beletsel (een tweede opvangnet) vormen voor de toekenning van de kinderbijslag op basis van art. 62 AKBW, d.w.z. geen beletsel als (thesis)student, schoolverlater, leerling verbonden met een leerverbintenis of leerovereenkomst of als (deeltijdse)student met een werkstage-overeenkomst (alternerend leren). De dienstbrief II/c.996/98 van 24 mei 2011 heeft de procedure hieromtrent verduidelijkt.

  Het formulier P5 - kinderbijslag voor oudere gehandicapten

  Oudere gehandicapten (art. 47bis AKBW) mogen alleen tewerkgesteld worden in een beschutte werkplaats of een beperkte uitkering ontvangen (cf. art. 63 AKBW).

  Opgelet! Het ontvangen van een overlevingspensioen is geen beletsel voor de toekenning van de kinderbijslag voor oudere gehandicapten.

  Aan de kinderbijslagfondsen wordt vanaf 2007 gevraagd de formulieren P5 niet meer te gebruiken en de noodzakelijke informatie te halen uit de verwerking van de socio-professionele fluxen over de tewerkstelling, de ziekte, de werkloosheid, de beroepsziekte en het arbeidsongeval.

  De gegevens over het inkomen uit een pensioen kunnen nog niet elektronisch worden meegedeeld en worden per brief opgevraagd bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), vanaf de leeftijd van 60 jaar, behalve wanneer zij gepensioneerd worden naar aanleiding van een tewerkstelling in een beschutte werkplaats of na ziek of werkloos te zijn geweest volgend op een periode van tewerkstelling in een beschutte werkplaats (de laatste tewerkstelling). Het pensioen mag niet hoger zijn dan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, behalve wanneer het voortvloeit uit een tewerkstelling voor gehandicapten in een beschutte werkplaats. Een eenmalig bewijs volstaat.

  Voor de oudere gehandicapten met hun domicilie buiten België blijft de verplichting van opvolging met de formulieren P2 (na het onvoorwaardelijk recht) en P5 verder bestaan.

  3.6.8. De bijzondere regeling voor vrijwilligerswerk (wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen)

  De formulieren vermelden een algemene formule: "Voor vrijwilligerswerk geldt een speciale regeling. Uw kinderbijslagfonds kan u daarover meer informatie geven."

  De wet van 3 juli 2005 stelt het vermoeden in dat als de forfaitaire vergoedingen niet hoger zijn dan een bepaald maand- of jaarbedrag (cumulatieve voorwaarden), het om een activiteit als vrijwilliger gaat. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd50 .

  Er wordt aan herinnerd dat met de omzendbrief van FAMIFED, CO 1357 van 7 juni 2006 (pagina 7), de specifieke regeling voor de opvolging van het inkomen uit vrijwilligerswerk werd meegedeeld.

  Actueel standpunt

  De FOD Sociale Zekerheid heeft FAMIFED op volgend punt gewezen (brief van 23 april 2008). Wanneer de betrokkene verzekeringsplichtig is voor de sociale zekerheid dan toont het DMFA-bericht in principe aan of deze persoon al dan niet als vrijwilliger wordt beschouwd.

  Bestaat daarover twijfel omdat de vrijwilliger verklaart dat het inkomen een terugbetaling is van de kosten, dan richt het kinderbijslagfonds zich tot de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of tot de diensten van de Sociale Inspectie die zullen beslissen of de betrokken vrijwilliger al dan niet voldoet aan de voorwaarden.

  3.6.9. Uitwerking van de ambtshalve herzieningen betreffende kinderen met een handicap (art. 47 en 63, AKBW) - Procedure voor de arbeidsrechtsmachten - Toepassing van art. 48, vierde lid AKBW - aard van de gerechtelijke beslissing51

  In geval het gezin de ambtshalve beslissing aanvecht voor de rechtbank en het vonnis/arrest bevestigt de ambtshalve beslissing, dan geldt art. 48 niet (cf. art. 23 van het KB van 28 maart 2003). Respecteert het vonnis of het arrest de datum van uitwerking van de ambtshalve beslissing niet, dan speelt het vertragingseffect.

  Bij een herziening op aanvraag of een nieuwe aanvraag geldt artikel 48 Kinderbijslagwet in alle gevallen.

  Wanneer het gezin de herziening van een bestaande beslissing vraagt, kan dit resulteren in de toekenning van ofwel een hoger bedrag ofwel een lager bedrag (art. 22 van het KB van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 AKBW).
  Wanneer de nieuwe beslissing met terugwerkende kracht de toekenning van een hoger bedrag meebrengt, dan wordt het verschil tussen de verschuldigde en de betaalde toeslag bijbetaald.
  Wanneer de nieuwe beslissing echter de toekenning van een lager bedrag meebrengt, is er volgens de MO 607 geen sprake van terugvordering. Alle nog uit te voeren betalingen worden volgens de nieuwe beslissing uitgevoerd zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met art. 48, vierde lid, van de AKBW.

  Voorbeeld

  Het gezin vraagt een herziening aan. Naar aanleiding daarvan ontvangt de kinderbijslaginstelling op 9 januari een nieuwe beslissing waarbij het kind vanaf 1 juli van het jaar voordien slechts erkend wordt voor 14 punten wat de toekenning van een lager bedrag per maand meebrengt.
  De betaling over januari op 8 februari verloopt volgens de nieuwe schaal.

  Toekenning van ambtshalve interesten als gevolg van een rechterlijke beslissing na een administratieve weigering.

  Wanneer een kinderbijslagfonds wordt veroordeeld door de arbeidsrechtbank tot het betalen van achterstallige bijkomende bijslag Art. 47 AKBW dienen de intresten altijd ambtshalve te worden uitbetaald ook al spreekt de rechter zich hierover niet uit. Om de gelijke behandeling van alle gezinnen te waarborgen, wordt de kinderbijslagfondsen gevraagd dit in alle gevallen toe te passen. Op basis van art. 20 van het Handvest van de sociaal verzekerde zijn in die situatie intresten verschuldigd vanaf de datum van opeisbaarheid ( datum waarop de betaling moet gebeuren) van de uitkering die volgens de rechter verschuldigd is. Co 1349 van 9 juli 2004 geeft verdere toelichting over de berekening van de intresten.

  Topic 7 - De schoolverlater tijdens de beroepsinschakeltijd

  De gegevens betreffende het inkomen van de werkzoekende schoolverlater tijdens de beroepsinschakelingstijd worden verder ingewonnen met het formulier P20. Ook voor de niet-leerplichtige jongeren met een onvoorwaardelijk recht wordt de P20 gezonden aansluitend op de ontvangst van het bericht van inschrijving als werkzoekende (D043), en niet na het einde van het onvoorwaardelijke recht. Op die manier ontvangt het gezin onmiddellijk de informatie over het recht als werkzoekende op het ogenblik dat de inschrijving actueel is.

  Nieuwe procedure

  Op 10 april 2013 heeft FAMIFED de kinderbijslaginstellingen geïnformeerd over de nieuwe procedure voor de inschrijving van jonge werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd. Voortaan worden alle documenten aanvaard, die afgeleverd werden door een Gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling met vermelding van de inschrijving en de datum van inschrijving, om het recht als werkzoekende in de zin van art. 62 §5 AKBW te onderzoeken. Dus ook wanneer het om een inschrijving in één van de overige categorieën gaat waarvoor geen A200-attest (D043 in terminologie van het Kadaster) wordt verzonden. Er worden immers maar A200-attesten verzonden voor de volgende 3 categorieën: de werkzoekende schoolverlater, de vrije werkzoekende, en de werkzoekende die halftijds werkt. Een kopie van het inschrijvingsdocument diende, in uitvoering van deze nieuwe procedure, naar de dienst Monitoring van FAMIFED gestuurd te worden, zodat deze dienst de werking van de flux D043 kon evalueren.

  Ondertussen is uit deze evaluatie gebleken dat de flux D043 functioneert zoals voorzien, namelijk alle inschrijvingen voor de 3 vermelde categorieën werkzoekenden worden ons per elektronisch bericht overgemaakt. De kinderbijslaginstellingen moeten voortaan dan ook geen kopieën van de inschrijvingsdocumenten meer bezorgen aan de dienst Monitoring. Dit neemt niet weg dat alle documenten, die afgeleverd worden door een Gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling met vermelding van de inschrijving en de datum van inschrijving, verder moeten worden aanvaard om het recht als werkzoekende in de zin van art. 62 §5 AKBW te onderzoeken.

  Daarnaast worden de DIMONA/RIP-aangiften ingeschakeld in het onderzoek naar het recht op de kinderbijslag voor de schoolverlaters in de (verlengde) beroepsinschakelingstijd. Dit betekent dat in geval het kinderbijslagfonds RIP-gegevens ontvangt, een nieuw onderzoek naar het recht op kinderbijslag wordt uitgevoerd. Voor het bedrag van het inkomen blijft het formulier op het huidige ogenblik de enige informatiebron. Het is niet mogelijk op een systematische wijze de gegevens vermeld op het formulier P20 te valideren door een consultatie van TRIVIA.

  Nieuwe voorbeelden van toepassingen werden verstrekt bij middel van de dienstbrief 996/82bis van 5 augustus 2011.

  Wanneer het formulier P20 niet wordt teruggestuurd wordt de vijf-dagenregel52 bij ambtshalve beslissing voor de werkzoekende schoolverlaters toegepast (cf. Topic 9).
  FAMIFED heeft een dienstbrief uitgevaardigd met geactualiseerde instructies, voorbeelden en een aanpassing van het formulier P20 en de modules (dienstbrief II/C/999/c.153/SN van 1 juli 2009).

  Debetpreventie

  Er wordt in het bijzonder de nadruk gelegd dat om debetten te voorkomen al de Rip-berichten in verband met een tewerkstelling zonder verwijl (binnen de 7 kalenderdagen) en bij voorrang worden verwerkt en aanleiding geven tot de in de hiervoor voornoemde dienstbrief beschreven reacties (schorsing van de betalingen, verzending van het formulier en de module 18bis), zelfs degene met vermelding STU in het derde kwartaal.

  Begindatum van de toekenningsperiode
  Algemene regel:

  Overeenkomstig art. 1, §2, 1° van het KB van 12 augustus 1985 vangt de periode van 360 kalenderdagen (beroepsinschakelingstijd) aan op 1 augustus na het laatste school- of academiejaar (CO 1389 d.d. 16/05/2012).

  Uitzonderingen:
   
  Aanvang van de toekenningsperiode Voorrang der bewijsmiddelen - Rangorde bewijskracht53
  De dag na de beëindiging van alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma indien deze beëindiging plaats heeft na 1 augustus of de dag na de beëindiging van de leertijd of vorming. Authentieke bron (uitschrijvingsbericht D062); of bij gebrek daaraan de verklaring op eer op het formulier P7a (vraag 3) of P20 (vraag 2 of 3 van het formulier) of P9.
  De dag na de inlevering van een eindverhandeling bij hogere studies of de dag na de onderbreking van de voorbereiding ervan. Authentieke bron (uitschrijvingsbericht D062); of bij gebrek daaraan de verklaring op eer op het formulier P7a (vraag 3), P20 (vraag 2 of 3 van het formulier) of P9.
  De dag na het einde van de stageperiode, vereist om in een openbaar ambt te worden benoemd, of de dag na de onderbreking van deze stage. Authentieke bron (verklaring van de stagemeester).
  De dag na de datum waarop voortijdig aan nieuwe studies, een leertijd of een vorming een einde werd gesteld, op voorwaarde dat:

  a) geen termijn van meer dan vijftien maanden is verlopen tussen het einde van studies, een leertijd of een vorming en het hernemen van studies, een leertijd of een vorming

  b) de nieuwe studies, leertijd of vorming minstens zes maanden hebben geduurd indien de in a) vermelde termijn overschreden is.

  Authentieke bron (uitschrijvingsbericht D062); of bij gebrek daaraan de verklaring op eer op het formulier P7A (vraag 3), P20 (vraag 2 of 3 van het formulier) of P9.
  Voorbeelden
  • De student schrijft zich in voor 60 studiepunten. Tot bewijs van het tegendeel doet de D062 een recht op kinderbijslag ontstaan voor het gehele academiejaar. Op 10 maart ontvangt het kinderbijslagfonds een flux D043 met begin inschrijving werkzoekende op 7 maart (vermoeden van stopzetting van de studies). Er wordt geen D062 uitschrijving ontvangen. De student verklaart op het formulier P20 de studies te hebben stopgezet op 2 maart. De toekenningsperiode vangt, gelet op de verklaring aan op 3 maart 2012, volgens bovenstaand schema als gevolg van gebrek aan gegevens uit de authentieke bron.
  • In een vergelijkbaar geval ontvangt het fonds een flux D043 en een uitschrijving D062 met als uitwerkingsdatum 20 maart. De toekenningsperiode vangt aan op 21 maart, aangezien het gegeven uit de authentieke bron D062 over de stopzetting van studies primeert.
  • In een analoog geval ontvangt het kinderbijslagfonds enkel een inschrijving als werkzoekende (flux D043), maar geen uitschrijving als student (flux D062). De meerderjarige student verklaart echter de studies te hebben voortgezet tot 30 juni op het formulier P7 van 18 september. De toekenningsperiode vangt aan op 1 augustus volgens bovenstaand schema als gevolg van gebrek aan gegevens uit de authentieke bron.
  Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende

  Wanneer de jongere zich niet ingeschreven heeft als werkzoekende, omdat hij beschikt over een RVA attest "Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende op basis van art. 38, 1e lidMB en art. 98bis, 1e KB" mogen de dagen die meetellen als beroepsinschakeltijd voor de RVA ook in aanmerking genomen worden voor vaststelling van het recht op kinderbijslag omde coherentie tussen de werkloosheidsregeling en de kinderbijslagwetgeving maximaal te behouden. Ondanks het ontbreken van een inschrijving als werkzoekende kan de kinderbijslag toegekend worden voor de periode vermeld op het attest voor zover alle andere toekenningsvoorwaarden vervuld zijn.

  De verlenging van de beroepsinschakeltijd

  Na de toekenningsperiode van 360 kalenderdagen heeft de jongere verder recht op kinderbijslag onder gewone voorwaarden qua inkomen zolang de inspanningen om werk te vinden niet tweemaal positief door RVA zijn geëvalueerd. In de CO 1395 en de aangepaste versie van 14 november 2014 werd het nieuw systeem van verlenging van de beroepsinschakeltijd toegelicht. Dienstbrief 999/c.173 van 12 mei 2015 bevat aanvullingen en praktijkvoorbeelden bij deze omzendbrief.

  Voor de kinderen voor wie de BIT is verlengd moet op het Brevet van rechthebbende (mod. Y) worden vermeld "BIT verlengd tot XX/XX/XXX, met andere woorden de einddatum van de periode van zes maanden volgend op de negatieve beslissing, die bepalend is voor het onderzoek naar de tijdigheid van een volgende aanvraag.

  De individuele beroepsopleiding en de instapstage

  De inschakelingsuitkering, de opleidingsuitkering en de stage-uitkering dienen te worden meegeteld voor het bereiken van het grensinkomen (cf. dienstbrief 997/28nonies). Voor de individuele beroepsopleiding (IBO) en de instapstage geldt de productiviteitspremie eveneens als inkomen. Het formulier P20 werd aangepast. (cf. dienstbrief 999/c.169 van 5 juli 2013).

  Nieuwe aanpassingen aan het formulier P20

  Ingevolge nieuwe maatregelen in de werkloosheidsreglementering vanaf 1 september 2015 (cf. dienstbrief 999/118 van 7 september 2015) werd op het infoblad van het formulier P20 de informatie over het recht op inschakelingsuitkeringen aangepast. Tevens werd het formulier aangevuld n.a.v. de invoering op 1 september 2015 van de "alternerende overeenkomst" in het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie (cf. dienstbrief 996/117 van 18 september 2015).

  Nieuwe waarde TRI - Instapstage

  In het kader van het Relanceplan heeft de federale regering een aantal maatregelen opgenomen die de tewerkstelling in de horecasector moeten aanmoedigen. Deze maatregelen hebben een invloed op het Dimona-bericht (D051), dat inhoudelijk werd aangepast.

  Zoals vermeld in CO 1386, u overgemaakt per mail op 24/02/2014 met het onderwerp "CO 1386 - 2014 jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatie met elektronische en papieren dragers" bestaat er een nieuwe waarde TRI in de zone KindofWorker van het Dimona-bericht. Deze waarde toegevoegd worden in de berichten die worden doorgestuurd vanaf 01/04/2014.Vanaf 1 april 2014 dient deze code dus verwerkt te kunnen worden door de kinderbijslaginstellingen.

  a) Algemeen

  In het kader van het Relanceplan werd op 1 januari 2013 een contingent van 10.000 plaatsen voor werkplekleren gecreëerd voor laaggeschoolde schoolverlaters. Door middel van een instapstage van maximum 6 maanden kan de laaggeschoolde schoolverlater tijdens zijn beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd) kennismaken met de arbeidsmarkt. De schoolverlaters ontvangen tijdens deze instapstage een vergoeding, die wordt beschouwd als een looncomponent. De stagiairs zullen een stage-uitkering ontvangen van 26,82 euro per dag van RVA, en een maandelijkse vergoeding van maximum 200 euro van de werkgever.

  De werkgevers melden de indiensttreding van deze stagiairs via Dimona-attesten (D051-attesten in de terminologie van het Kadaster). Deze stagiairs worden aangeduid met de nieuwe waarde TRI in de zone KindofWorker. Deze waarde is beschikbaar via consultatie- en distributiestroom. Vanaf 01/04/2014 zullen de mutatieberichten D051 alle instapstages vermelden en kunnen via de consultatiestroom P051 ook alle instapstages sinds 01/01/2013 worden op gezocht. Ook wordt er voor deze stagiairs een D042-attest verstuurd naar aanleiding van de stage-uitkeringen die RVA hen uitkeert. Uit de zone NrOfControlledDays in deze attesten kan worden afgeleid hoeveel dagen deze stagiairs vergoed werden. Deze gegevens zijn tevens beschikbaar via de con sultatiestroom P042.

  b) Toepassing in de praktijk

  Rechtsvaststelling vanaf de datum van de ontvangst van de Dimona-berichten met vermelding TRI (1 april 2014)

  Vanaf 1 april 2014 wordt bij ontvangst van het Dimona-bericht met de vermelding van de waarde TRI in de zone KindofWorker de gebruikelijke procedure beschreven in de dienstbrief 999/c.153 van 1 juli 2009 toegepast. De betalingen worden onmiddellijk geschorst, en er wordt een formulier P20 met de begeleidende motiveringsmodule 18bis verzonden naar de betrokken sociaal verzekerde. De schorsing van de betalingen wordt opgeheven indien de betrokken sociaal verzekerde aan de hand van attesten van de werkgever kan bewijzen dat hij het toegelaten maximumbedrag niet overschreden heeft.

  De technische documentatie van de berichten D051 en P051 zal worden aangevuld met deze waarde, en zal u later worden overgemaakt.

  FAMIFED verzoekt de kinderbijslaginstellingen hieromtrent het nodige te doen. Voor alle bijkomende inlichtingen of vragen omtrent deze wijziging kunt u steeds contact opnemen met de dienst Monitoring via monitoring.ctrl@famifed.be.

  Vrijwillige militaire inzet

  De wet van 10 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet heeft art. 62 AKBW gewijzigd. Als gevolg daarvan werd de informatie op het formulier P20 aangepast, in de zin dat de soldij als vrijwillige militair tijdens de eerste zes maanden geen beletsel vormt voor de toekenning van de kinderbijslag gedurende de beroepsinschakeltijd (zie circulaire van FAMIFED, CO 1385 van 18 november 2010).

  Topic 8 - De geplaatste kinderen

  Bewijs van plaatsing in een instelling
  De geplaatste kinderen in de Vlaamse gemeenschap

  Vanaf 2014 wijzigen de instructies ingevolge de decreten Integrale Jeugdhulp en Pleegzorg. De wijzingen in de procedure werden per e-mail aan alle kinderbijslaginstellingen meegedeeld voor de kinderen die in een instelling of in een pleeggezin (of beide) zijn geplaatst (cf. e-mail van 24 december 2013 aan alle kinderbijslaginstellingen).

  Evaluatie van de getroffen maatregelen

  Ter verduidelijking:

  Pleegplaatsingen worden aan de kinderbijslagfondsen gemeld door de provinciale plaatsingsdiensten en niet meer door Jongerenwelzijn. Na overgangsmaatregel (cf. mail van 28 februari 2014 aan alle kinderbijslagfondsen) geldt dit voor plaatsingen vanaf 1 april 2014. Een bericht D227 met de einddatum van plaatsing wordt verzonden omdat de hulpverleningsvorm veranderde, de plaatsende instantie wijzigde, de jongere definitief de instelling verliet of de plaatsingsmaatregel in het pleeggezin stopte. Een jongere die verder verblijft in dit pleeggezin is dus niet langer geplaatst maar op vrijwillige basis in dit gezin.

  Voor de pleegplaatsingen in de Vlaamse Gemeenschap is het vanaf 1 januari 2014 niet meer nodig per kwartaal een overzicht van de uitbetaalde bedragen (formulieren D228P) te sturen, noch aan het pleeggezin, noch aan de dienst voor pleegzorg. Het volstaat conform het Handvest van de Sociaal Verzekerde te motiveren aan het pleeggezin bij het begin, het einde van de plaatsing en bij elke administratieve beslissing die een gewijzigd bedrag tot gevolg heeft.  Ingevolge het pleegzorgdecreet van 29 juni 2012 werd het formulier Mod. P3-b afgeschaft.

  Wat betreft de mededelingen van verlengingen van pleegplaatsingen heeft FAMIFED om onderbrekingen in de betalingen te vermijden onderstaande regeling getroffen met Pleegzorg Vlaanderen die deze aan de pleegzorgdiensten zal communiceren:

  • vermelding van de einddatum van de plaatsing bij mededeling van het begin van de pleegplaatsing houdt de mededeling van latere verlengingen in;
  • geen vermelding van de einddatum van de plaatsing bij mededeling van het begin van de plaatsing betekent dat de betaling van de kinderbijslag wordt voortgezet tot bij de mededeling van de einddatum van de plaatsing; tussentijdse verlengingen worden niet meegedeeld.

  Volgens het Decreet Pleegzorg van 29 juni 2012 kan de pleegzorgmaatregel verlengd worden tot de leeftijd van maximaal 21 jaar ( vroeger was dit slechts tot 20 jaar). Als de pleegplaatsing doorloopt tot de leeftijd van 21 jaar, kan dus ook de betaling van de forfaitaire bijslag 70ter onder de gestelde voorwaarden worden voortgezet tot aan het einde van de pleegplaatsing. 

  Welke instantie zendt het bericht?

  In verband met de plaatsingen in een pleeggezin (pleegzorg perspectiefzoekend of perspectiefbiedend hoge frequentie) doet de dienst voor Pleegzorg altijd de melding aan het kinderbijslagfonds, zodat 3/3e kinderbijslag aan het pleeggezin wordt betaald.
  De berichten aangaande het voorbehouden gedeelte van de kinderbijslag worden verzonden door de instantie die de jongere ten laste heeft gekregen. Plaatsingen die ten laste van Jongerenwelzijn zijn worden door JWZ meegedeeld, plaatsingen ten laste van Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of Kind & Gezin worden bericht door de instelling, behalve wanneer de plaatsende overheid een beslissing neemt die de opening van een spaarrekening vereist. In voorkomend geval opent Jongerenwelzijn de spaarrekening en meldt aan het kinderbijslagfonds de bestemming van het 1/3de.

  Op basis van de algemene afwijking van art. 51,§4 AKBW blijft het voorrangsrecht gehandhaafd in het pleeggezin in geval van dubbele plaatsing (MO 521 van 12 maart 1993). Is er een combinatie van 2 maatregelen, nl. ten laste van xxx in een instelling en pleeggezin (bijv. perspectiefbiedend lage frequentie in combinatie met een voorziening van VAPH) dan gaat rechtstreeks de 2/3de kinderbijslag naar de voorziening van het VAPH. Het is dan aan de voorziening van het VAPH om voor die 2/3 de melding bij het kinderbijslagfonds te doen. De toegangspoort of de Jeugdrechter kan beslissen dat de 1/3de naar het pleeggezin gaat. In voorkomend geval wordt de bestemming van het 1/3de medegedeeld door de dienst voor pleegzorg. De melding komt dus altijd van de dienst voor Pleegzorg, niet van het Fonds Jongerenwelzijn en niet van VAPH. Deze dienst wordt ook ingelicht van de betaling van de forfaitaire bijslag 70ter AKBW.

  Crisisopvang heeft eigenlijk geen invloed op de betaling van kinderbijslag. Een melding van de pleeggezinnendienst maakt dat de kinderbijslag verschuldigd is aan het pleeggezin.
  De toepassing van 70ter moet altijd gemeld worden aan de plaatsende instantie, niet aan Jongerenwelzijn.

  De preventieve sociale actie

  In het kader van de vrijwillige dienstverlening voorzien de gemeenschappen in specifieke hulpmaatregelen aan het gezin om de plaatsing van een jongere te vermijden. In de plaats van de preventieve sociale actie (oude PSA) kwam de Specifieke Actie54 . De Specifieke actie werd een vorm van een VIST (Versnelde IndicatieStelling) die aan de orde kan zijn in urgente situaties. Dit zijn geen reguliere plaatsingen in de zin van art. 70 AKBW. Bijgevolg is de bijzondere verdeelsleutel (2/3 voor de instelling of overheid, 1/3 aan een natuurlijke persoon of op een spaarboekje) niet van toepassing. FAMIFED zal het formulier P3-a aanpassen (aanpassing aan de dienstbrief, 999/c.158/sn van 20 december 2010).

  Gesloten centrum De Grubbe in Everberg

  Dit centrum dient te worden beschouwd als een instelling waarin een minderjarige residentieel kan worden geplaatst (toepassing van art. 70 AKBW).
  Dit betekent dus de opsplitsing van de kinderbijslag: 2/3de aan de instelling, 1/3de zoals beslist door plaatsende instantie. Jongerenwelzijn zal ten gepaste tijde de plaatsingen die niet meer ten laste van de federale overheid zijn melden, waarbij het 2/3e van de kinderbijslag aan Jongerenwelzijn zal moeten worden betaald.

  De beslissing over de bestemming van het 1/3de : wanneer de betalingen schorsen?55

  Voor de gevallen bedoeld in art. 70, 3al. AKBW (de plaatsing ten laste van diensten belast met jeugdbescherming) moet de beslissing van de jeugdrechtbank wordt afgewacht, tenzij er reeds vroeger naar aanleiding van een vorige plaatsing een beslissing werd getroffen. Jongerenwelzijn (JWZ) bevestigt aan FAMIFED dat het punt II,1.2. van de MO 509 van kracht blijft wat betekent dat als er vooraf reeds een gerechtelijke beslissing werd getroffen door de jeugdrechtbank over de aanwending van het saldo van de bijslag, de betaling aan de aangeduide bijslagtrekkende dient te worden verdergezet.

  Formeel gebeurt verder een controle met het formulier P3-a om de conformiteit te onderzoeken van de rechterlijke beslissing met de vraag aan de instelling wie er zich nog verder om het kind bekommert.  Indien de conformiteit niet aanwezig is, dan wordt contact opgenomen met JWZ.

  Deze correctie is ook van toepassing voor de op het huidig moment eventueel geblokkeerde betalingen. FAMIFED vraagt aan de kinderbijslagfondsen de nodige rechtzettingen te doen rekening houdende met deze bijsturing.

  Behoud van de vorige bijslagtrekkende als de plaatsing is onderbroken.

  Bij een nieuwe plaatsing na onderbreking van de vorige plaatsing moet de bijslagtrekkende van het saldo opnieuw bepaald worden overeenkomstig artikel 69 AKBW

  De bijslagtrekkende van vóór de onderbreking van de plaatsing kan enkel worden behouden wanneer deze op het formulier P3-b verder wordt aangeduid als de persoon die zich om het kind bekommert. Dit geldt zowel voor de aanduiding van de natuurlijke persoon overeenkomstig artikel 69 AKBW als voor de aanwijzing van de bijslagtrekkende door een gerechtelijke instantie (situaties bedoeld in de MO 509 II,1,1.1). Wordt de plaatsing met toepassing van de reglementering betreffende de jeugdbescherming ten laste van de openbare overheid onderbroken en nadien in dezelfde of een andere instelling ten laste van de openbare overheid met toepassing van de jeugdbeschermingsreglementering verdergezet, dan kan de beslissing van de jeugdrechtbank naar aanleiding van de eerste plaatsing wel worden behouden (situaties bedoeld in punt II, 1, 1.2 van de MO 509).

  Plaatsingen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en door Kind en Gezin

  De instellingen van het VAPH en CKG (Centra voor Kinderzorg en gezinsondersteuning) sturen zelf plaatsingsbericht D227 aan de kinderbijslagfondsen.  Jongerenwelzijn meldt alleen de beslissing voor de bestemming van het 1/3e, indien beslist wordt tot storting op een spaarrekening op naam van de minderjarige (en eventueel de meerderjarige).

  Jongerenwelzijn zal voor de minderjarigen de spaarrekening openen bij de bank en de melding van het 1/3de versturen indien van toepassing. De kinderbijslagfondsen kunnen dus niet terecht bij Jongerenwelzijn voor de D227, maar dienen zich hiervoor te richten tot de instellingen van het VAPH en CKG.

  Bij een plaatsing ten laste van een openbare overheid (VAPH/CKG/CIG ) door de jeugdrechtbank mag het 1/3de doorbetaald worden aan de bijslagtrekkende van vóór de plaatsing als deze zich volgens de P3 nog verder om het kind bekommert en moet er in dat geval niet afgewacht worden of er nog een beslissing zal volgen van de jeugdrechtbank over het 1/3de. Hierover dient geen verdere navraag te worden gedaan bij de jeugdrechtbank. Enkel als uit het formulier P3 blijkt dat de bijslagtrekkende van vóór de plaatsing zich niet meer om het kind bekommert, wordt de jeugdrechtbank bevraagd over de bestemming van het 1/3de.

  Schematisch overzicht : Plaatsingen in Vlaamse Gemeenschap - Wanneer betalingen kinderbijslag opschorten?

  Plaatsing Artikel Betaling 1/3  Opschorten betalingen in afwachten van beslissing Jeugdrechtbank(JRB) Opschorten  betalingen in afwachting van  beslissing Intersectorale Toegangspoort (ITP)
  De kinderbijslag verschuldigd ten behoeve van een kind dat door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid geplaatst is in een instelling Artikel 70, eerste alinea

  het saldo aan de natuurlijke persoon bedoeld bij artikel 69. 
  Cf. D227 (bis) /kennisgeving plaatsing/P3

  Neen, betaling aan wie zich verder om het kind bekommert tot er een beslissing door de JRB genomen is en JWZ dat meedeelt.
  D227P en D227Pbis

  Neen, D227P met vermelding “bijslagtrekkende voor plaatsing is begunstigde van het 1/3de”is voldoende voor betaling

  Ja, wanneer die BT volgens P3 zich niet langer om het kind bekommert?

   -> Beslissing via JWZ vragen.

  Ja, wanneer die BT volgens P3 zich niet langer om het kind bekommert?

   -> Beslissing via JWZ vragen.

  Kind dat met toepassing van de reglementering betreffende de jeugdbescherming in een instelling geplaatst is ten laste van Jongerenwelzijn (JWZ)

  Artikel 70, derde alinea

  Over de aanwending van het saldo ten behoeve van het kind wordt ambtshalve beslist, naargelang het geval:

  1° door de jeugdrechtbank die de plaatsing in een instelling heeft bevolen;

  2° door de overheid, aangeduid door een Gemeenschap
  Cf. D227 /P3

  Ja, behalve wanneer er al voor de plaatsing een beslissing is genomen door de JRB Neen

  Ja, wanneer die BT volgens P3 zich niet langer om het kind bekommert?

  -> Beslissing via JWZ vragen.

  Ja, wanneer die BT volgens P3 zich niet langer om het kind bekommert?

  -> Beslissing via JWZ vragen.

  Kind dat met toepassing van de reglementering betreffende de jeugdbescherming in een instelling geplaatst is ten laste van VFPH, Kind&Gezin, CKG

  het saldo aan de natuurlijke persoon bedoeld bij artikel 69.
  Cf. D227/kennisgeving plaatsing/P3

  Neen.
  Als er een beslissing door de JRB genomen is deelt JWZ de beslissing op spaarrekening minderjarige mee.

  Neen. 
  Als er een beslissing  door de ITP genomen is (opening met spaar-rekening) deelt JWZ dat mede.

  Ja, wanneer die BT volgens P3 zich niet langer om het kind bekommert?

  -> Beslissing via instelling vragen.

  Ja, wanneer die BT volgens P3 zich niet langer om het kind bekommert?

   -> Beslissing via instelling vragen.

  Verwittiging bij overname van dossiers met geplaatste kinderen

  Jongerenwelzijn stuurt de berichten D227 naar de door hen laatst gekende instelling en gaat niet verifiëren of dat nog de actueel bevoegde is, wat in voorkomend geval reeds leidde tot bewijsdiscussies en betalingen te goeder trouw. Om dit te vermijden contacteert het overnemend kinderbijslagfonds Jongerenwelzijn bij ontvangst van het brevet om de overname van de bevoegdheid te signaleren.

  De geplaatste kinderen in de Franse en Duitstalige Gemeenschap

  Er wordt op gewezen dat voor de plaatsing bij een particulier en de betaling aan een particulier een attest / verklaring / beschikking van de rechter of het formulier P3 geldt als begin van bewijs en volstaat voor het aanvatten van de provisionele betaling. De ontvangst van het formulier D227 moet worden opgevolgd.

  Voor wat betreft het bewijs van de betaling van de bijzondere toeslag bedoeld in art. 70ter AKBW wordt verwezen naar de omzendbrief van FAMIFED, CO 1344 van 10 juli 2003, en de dienstbrief II/A/996/45 van 24 december 2003 die onveranderd blijven.

  Voor de kinderen geplaatst in een instelling heeft het formulier D22756 als bijzondere finaliteit de kinderen te signaleren voor wie ten aanzien van de plaatsende overheid een bijzondere (collectieve) betalingsmodaliteit57 geldt. Het formulier is daarom onontbeerlijk.

  Kennisgeving van het bedrag voor een geplaatst kind

  Voor de plaatsingen in een pleeggezin ten laste van het fonds " Jongerenwelzijn" moet het formulier D228P vanaf 1 januari 2014 (afrekeningen vanaf december) niet meer worden gestuurd (cf. de e-mail van 24 december 2013 aan alle kinderbijslaginstellingen). De dienstbrief II/C/999/c.152/SN van 29 juni 2009 wordt vanaf die datum opgeheven.  Volgens Agentschap Jongerenwelzijn blijkt het dat kinderbijslagfondsen nog steeds de formulieren D228P bezorgen. Op vraag van Jongerenwelzijn dringt FAMIFED er bij de kinderbijslagfondsen op aan de overzichten van de uitbetaalde bedragen niet meer te bezorgen.

  Voor de Franse Gemeenschap geldt eveneens een nieuwe betalingsmodaliteit, meegedeeld met de dienstbrief II/C/996/c.94/Wam van 18 november 2011.

  Kennisgeving van een betaling aan de laatste bijslagtrekkende vóór een pleegplaatsing (art. 70ter AKBW)

  De meldingsprocedure wordt geregeld door de omzendbrief CO 1344 van 10 juli 2003. Als bijlage bij de circulaire gaat het model van een brief om de Gemeenschappen bevoegd voor de pleegplaatsing in te lichten over de aanvang van de betaling van het bedrag voorzien bij art. 70ter AKBW.

  Betaling van intresten in geval van een rechterlijke toekenningsbeslissing na een administratieve weigering (advies van de juridische afdeling (II/13/60226/contr./Art.70KBW/SVB van 14 mei 2013)

  Wanneer de rechter de kinderbijslag toekent op basis van art. 70 AKBW stelt zich de vraag of intresten verschuldigd krachtens art. 20 van het Handvest moeten betaald worden zowel aan de instelling (ontvanger 2/3) als aan de bijslagtrekkende van het 1/3. Tevens moet het bedrag bepaald worden waarop de intresten moeten worden berekend.

  Aangezien het Handvest (art. 2, eerste lid, 7°) alleen betrekking heeft op sociaal verzekerden die natuurlijke personen zijn, evenals hun wettelijke vertegenwoordigers en hun gemachtigden, zijn de kinderbijslaginstellingen geen intresten verschuldigd aan de instelling waar het kind geplaatst werd, aangezien deze ontvanger geen natuurlijke persoon betreft. Instellingen waar de kinderen geplaatst worden zijn geen begunstigden in de zin van het Handvest. Het verschuldigde bedrag aan intresten wordt berekend op het saldo uit art. 70 AKBW (1/3) en niet op het gehele bedrag.

  Topic 9 - De ontbrekende of onvolledige formulieren - De ambtshalve beslissing

  3.9.1. Algemene principes

  Het formulier is slechts een hulpmiddel om de onontbeerlijke gegevens in te winnen. Er wordt vooral een beroep gedaan op de sociaal verzekerde om gegevens in te winnen in verband met de inkomenssituatie.

  Het Handvest van de Sociaal Verzekerde bepaalt dat wanneer de sociaal verzekerde niet antwoordt op een eerste herinnering om inlichtingen, de instelling zelf na één maand een onderzoek uitvoert en ambtshalve een beslissing neemt op basis van de gekende gegevens. De gevallen in het buitenland worden herinnerd na verloop van 45 dagen. In functie daarvan wordt maximaal gebruik gemaakt van de gegevens inzake de socio-professionele situatie en de leefsituatie waartoe de kinderbijslagsector toegang heeft.

  Ondanks het gebrek aan medewerking vanuit het gezin, neemt het kinderbijslagfonds ambtshalve een beslissing op basis van voldoende indicaties:

  • via een consultatie van alle (interne) databanken of fluxen (TRIVIA) kunnen voldoende elementen worden bekomen om in individuele gevallen te beslissen;
  • als de vraag naar het gegeven als niet-relevant te beschouwen is, gelet op de socio-professionele of familiale toestand, zoals die blijkt uit de (niet) ontvangen elektronische gegevensstromen of de consultatie van de databanken.

  De ambtshalve beslissing wordt aan de bijslagtrekkende gemotiveerd.

  Het recht mag niet worden afgewezen, omdat het formulier niet werd ontvang en, als alle onontbeerlijke gegevens via elektronische bewijsmiddelen kunnen worden verkregen (cf. de algemene bewijskracht van het elektronisch bewijsmiddel, punt 2.2.).

  Kan het gegeven niet via een elektronisch kanaal worden verkregen, dan blijft verder een formulier noodzakelijk. Deze regel geldt vooral in situaties waarin het inkomen een rol speelt en waaromtrent de gegevensfluxen nog geen uitsluitsel bieden.

  3.9.2. Verzending/opvolging van het controleformulier?

  Principe: (cf. CO 1330 van 21 mei 2001)

  Het formulier wordt in alle gevallen verstuurd, opgevolgd, behandeld en verwerkt door de kinderbijslaginstelling die bevoegd is de kinderbijslag te betalen voor de maand van de verplichte verzending, ook in geval dit kinderbijslagfonds voor die maand provisioneel de kinderbijslag uitbetaalt.

  Stelt deze kinderbijslaginstelling vast dat het behandelde controleformulier informatie bevat die van belang is voor het kinderbijslagfonds waaraan ze haar bevoegdheid heeft overgedragen of waarvan ze de bevoegdheid heeft overgenomen, dan contacteert ze die kinderbijslaginstelling (cf. de voorschriften in verband met het brevet van rechthebbende).

  Geeft de sociaal verzekerde geen gevolg aan een rappel, dan wordt de andere kinderbijslaginstelling daarvan verwittigd.  Elke kinderbijslaginstelling neemt dan een ambtshalve beslissing (desgevallend na een controle aan huis) voor de periode waarover ze provisioneel betaald heeft.

  Formulier P7

   Voorbeeld 1 : KBF A betaalt tot 31 augustus en KBF B betaalt vanaf 1 september.  Er is één rechtgevend kind: een student van 20 jaar.  KBF B verzendt het formulier P7 in september en verstuurt zo nodig ook de herinnering in november.  Komt het formulier binnen en bevat het informatie die ook van belang is voor KBF A, dan verzendt KBF B een bijkomend brevet aan KBF A.  Geeft de sociaal verzekerde geen gevolg aan de rappel, dan deelt KBF B dit mee aan KBF A.  KBF A neemt een (ambtshalve) beslissing over de periode tot 31 augustus en KBF B voor de periode vanaf 1 september.

  Voorbeeld 2 : KBF A betaalt tot 30 september en KBF B betaalt vanaf 1 oktober.  Er is één rechtgevend kind: een student van 20 jaar.  KBF A verzendt het formulier P7 in september, en verstuurt zo nodig ook de herinnering in november.  Wordt het formulier ontvangen, dan stuurt KBF A een bijkomend brevet aan KBF B.  Geeft de sociaal verzekerde geen gevolg aan de rappel, dan deelt KBF A dit mee aan KBF B.  KBF A neemt een (ambtshalve) beslissing over de periode tot 30 september en KBF B voor de periode vanaf 1 oktober

  De nieuwe procedure in de dienstbrief van FAMIFED 999/c.169 van 5 juli 2013 voorziet dat er voor dossiers met taalcode N/D geen formulier P7 meer wordt verstuurd.  In de maand september wordt (eenmalig) informatie aan de student gegeven.  De fluxen worden afgewacht.  Blijft de flux D062 achterwege, dan wordt op 15 december na verwerking van alle fluxen een herinnering gestuurd.

  Voorbeeld 3 : KBF A betaalt tot 30 oktober - en KBF B betaalt vanaf november .  Er is één rechtgevend kind van 20 jaar.  KBF A duidt op het brevet code N aan (“D062 procedure”58 ).  KBF A vermeldt het aantal studiepunten:D062 OK/DO6201/D062/0259 .  Het KBF B wacht gebeurlijk de flux af.  KBF B stuurt de herinnering (module 15 december) na verwerking van alle fluxen.  Wordt geen flux of formulier ontvangen dan deelt KBF B het resultaat van het onderzoek mee.  Op basis daarvan neemt KBF A een (ambtshalve) beslissing over de periode tot 30 oktober en KBF B voor de periode vanaf 1 november.

  Opmerking: alleen relevante studiegegevens voor het lopende academiejaar worden doorgegeven via het Brevet60 .

  Formulier P20

  Voorbeeld : KBF A betaalt tot 30 juni en KBF B vanaf 1 juli.  Het rechtgevend kind is werkzoekende schoolverlater.  De toekenningsperiode loopt tot eind juli (einde van de toekenningsperiode). KBF B verzendt het afsluitend formulier P20C+ P20com en zo nodig de herinnering.  Komt het formulier binnen en bevat het ook informatie die van belang is voor KBF A, dan stuurt KBF B een bijkomend brevet aan KBF A.  Geeft de sociaal verzekerde geen gevolg aan de rappel, dan deelt KBF B dit mee aan KBF A.  KBF A neemt een (ambtshalve) beslissing over de periode tot 30 juni en KBF B voor de periode vanaf  juli.

  3.9.3. Herinnering van niet-teruggezonden formulieren

  Werkwijze voor het jaar 2016: situaties waar nog gegevens worden ingewonnen bij de sociaal verzekerde

  De hiernavolgende richtlijnen gelden voor het jaar 2016.

  In afwachting van een algehele gegevensinzameling met elektronische datafluxen, wordt elk ontbrekend document éénmaal na een maand herinnerd.  De gevallen in het buitenland worden herinnerd na verloop van 45-60 kalenderdagen. De praktijk om in geval van niet-terugzenden, het controleformulier te herinneren en tegelijk reeds te waarschuwen voor een eventuele terugvordering moet worden voortgezet.

  Een tweede en eventueel volgende herinnering moet worden voorkomen door een interactieve consultatie van TRIVIA en de exploitatie van de ontvangen RIP- en DMFA-berichten en de andere fluxen.

  Indien de ontbrekende informatie ingevolge deze consultaties / integraties kan worden bekomen, moet er overeenkomstig het Handvest61 van de Sociaal Verzekerde geen verdere automatische herinnering meer worden verzonden. Deze procedure vervangt het ontbrekende formulier en valideert de betalingen over de periode die het formulier dekt (inclusief de provisionele betalingen62 ). Wanneer geen voldoende gegevens kunnen worden bekomen, moet een controle ter plaatse worden verricht.

  3.9.4. Bijzondere toepassingsgevallen

  3.9.4.1. Het formulier voor d e studenten (P7a) wordt niet teruggestuurd

  Aanpassingen met de dienstbrief 999/c.169 van 5 juli 2013 en 999/c.176 van 3 juli 2015.

  Voor studenten in de Vlaamse Gemeenschap (code N) werd geen formulier meer gezonden, maar wordt de flux D062 afgewacht. In de toekomst wordt eenmaal informatie (infomodule-18+) gestuurd voor de studenten in de maand september van het jaar waarin ze 18 worden.

  Voor alle Gemeenschappen geldt dat bij het ontbreken van de studiegegevens op 15 december de terugvorderingsprocedure van de provisioneel betaalde kinderbijslag wordt opgestart.

  In de omzendbrief van FAMIFED, CO 1374 van 25 september 2008, punt 5.3, werd meegedeeld wat de gevolgen zijn van het niet-terugzenden van het formulier P7-A. In de omzendbrief van FAMIFED, II/C/999/C.154/SN van 15 juli 2009 en 999/c. 176 van 3 juli 2015, werden deze instructies bevestigd.

  Voor jongeren in het buitenland moet het formulier P7-A niet meer worden opgevolgd, zodra het E-formulier of het formulier P7-int werd ontvangen, waardoor de betalingen kunnen worden verdergezet.

  3.9.4.2. Het formulier voor de ingeschreven werkzoekende (P20) wordt niet teruggestuurd

  In de omzendbrief van FAMIFED, II/C/999/C.153/SN van 1 juli 2009, werden de instructies verschaft voor het geval het formulier P20 ontbreekt.  Dienstbrief 999/173 van 12 mei 2015 bevat de instucties voor de verzending en opvolging van de formulieren tijdens de verlengde beroepsinschakelingstijd.

  De ambtshalve beslissing - toepassing van de vijfdagenregel (= 38 uren)

  Wanneer het formulier P20 na een eerste herinnering niet wordt teruggezonden, beschikt het kinderbijslagfonds over de mogelijkheid om toepassing te maken van de vijfdagenregel. Deze modaliteit maakt een controle ter plaatse overbodig.

  De toepassing van deze regel veronderstelt de omkering van de bewijslast. Er kan automatisch een onverschuldigde betaling worden opgemaakt vanaf een tewerkstelling van 5 arbeidsdagen of 38 uren of met arbeid gelijkgestelde dagen (bijv. jaarlijks verlof, wettelijke feestdagen, gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval,...). Zijn er minder dan 5 arbeidsdagen of 38 uren dan mag de geldigheid van de provisioneel uitgevoerde betaling worden aanvaard.

  Tijdens de duur en op het einde van de toekenningsperiode (beroepsinschakelingstijd) kunnen er geen betalingen op basis van deze regel worden verricht. De voorschriften van de dienstbrief 999/c.153 moeten strikt worden nageleefd. Deze regel staat los van de ambtshalve toekenning van de geschorste kinderbijslag op basis van het DMFA-bericht van het derde kwartaal (hoogstens 240 uren) of de hervatting van studies na de zomervakantie (kind met dubbele hoedanigheid van student en werkzoekende tijdens de zomervakantie). Op basis van een RIP-bericht ontvangen na 15 augustus kan evenwel worden afgzien van een preventieve schorsing voor de maand augustus (zomervakantie student in het niet-hoger onderwijs) of augustus en september (zomervakantie van het kind in het hoger onderwijs).

  Deze regeling wordt eveneens toegepast tijdens de verlengde beroepsinschakelingstijd (CO 1395 van 14 november 2014).

  3.9.4.3. De gegevens in verband met het co-ouderschap63 en de gelijk verdeelde huisvesting

  Overeenkomstig de ministeriële omzendbrief, MO 555 van 26 februari 1998, moeten de kinderbijslagfondsen nagaan welke ouderschapsregeling van toepassing is, wanneer de ouders gescheiden zijn en wanneer de fondsen weet hebben van een echtscheidingsvonnis. Bij afwezigheid van een overgeschreven echtscheidingsvonnis en bij gebrek aan tegenbewijs door de belanghebbenden, mog en de kinderbijslagfondsen veronderstellen dat de gescheiden ouders de kinderen in co-ouderschap opvoeden.

  Concreet betekent dit dat naar aanleiding van een ontvangst van een mailbox met een bericht van echtscheiding dat de kinderbijslagfondsen zich tot de bijslagtrekkende richten om de ouderschapsregeling te kennen. Een maand na de eerste verzending wordt in een tweede brief nogmaals aangedrongen op het vonnis of de akte (passages in verband met de opvoedingsregeling).

  Wanneer de betrokkene hierop niet reageert wordt in afwijking van de bepalingen van de omzendbrief van FAMIFED, CO 1345, punt 6 van 10 juli 2003, de betaling niet meer geschorst, maar neemt het kinderbijslagfonds een ambtshalve beslissing op basis van de al vroeger meegedeelde gegevens inzake de ouderschapsregeling in het dossier of het veronderstelde co-ouderschap over eenkomstig de ministeriële omzendbrief, MO 555.

  Formulier L

  Wat betreft de regeling van de gelijk verdeelde huisvesting (bilocatie) en het in dit verband ontworpen formulier L wordt verwezen naar de circulaire van FAMIFED, CO 1356 van 9 juni 2006.

  Met de circulaire van FAMIFED CO1404 van 7 september 2015 werden de te volgen instructies herzien in geval van onenigheid tussen de ouders over de gelijk verdeelde huisvesting bij meederjarigheid van het kind of wanneer van een van beide geen reactie wordt ontvangen.

  3.9.4.4. Het formulier voor de sociale toeslagen (P19Fisc A en B) wordt niet teruggestuurd

  Voor de gevallen waarop de fiscale flux niet van toepassing is, blijven oude procedures van CO 1386/2014 gelden in geval het serieel controleformulier niet wordt teruggestuurd.

  • Herinnering van de controleformulier Pfisc A voor de gezinnen in het buitenland na verloop van 45-60 kalenderdagen
  • Herinnering van controleformulier Pfisc B na een maand.

  • De praktijk om in geval van niet-terugzenden, het controleformulier te herinneren en tegelijk reeds te waarschuwen voor een eventuele terugvordering moet worden voortgezet.

  • Stopzetting van de provisionele betalingen van de toeslag vanaf maart tot ontvangst controleformulier.

  • Een maand na de herinnering: ambtshalve beslissing tot recuperatie van de betaalde toeslagen voor het voorbije jaar, (rekening houdend met de trimestrialisering op basis van november ), alsook de maanden januari en februari van het lopende jaar.

  Topic 10 - De procedure alvorens de terugvordering van onverschuldigd betaalde kinderbijslag in te zetten

  3.10.1. Algemene principes

  Met de CO 1360 werd uiteengezet in welke gevallen een schuld ontstaat door een fout van het kinderbijslagfonds (debet A) of door toedoen van de bijslagtrekkende (debet B).
  In het verlengde hiervan stellen de kinderbijslagfondsen onverschuldigde betalingen op ook al treft de sociaal verzekerde geen enkele schuld. Er is een constante rechtsspraak ontstaan dat deze vorderingen worden afgewezen. Het is dus voortaan overbodig nutteloze procedures op te starten bij de arbeidsrechtbank, behalve wanneer aan de sociaal verzekerde een gebrek, een fout, een tekortkoming kan worden verweten.
  Met de CO 1402 van 26 februari 2015 werden gedetailleerde richtlijnen gegeven over de toepassing van het begrip "goede trouw".

  Debetpreventie

  Om het aantal onverschuldigde betalingen te verminderen wordt op elk formulier vermeld: "elke wijziging in de gezinssituatie of in de situatie (werken, stoppen studeren, buitenland,...) van de kinderen moet u ons zo snel mogelijk melden. U kan dat doen per brief, telefoon, fax, email,...". Voor de handtekening wordt de tekst opgenomen: "Ik heb de informatie bij dit formulier gelezen". FAMIFED past de formulieren aan en zal de gewijzigde versie aan de kinderbijslagfondsen meedelen (cf. dienstbrief 999/c.168 van 2 mei 2013).

  Het louter ontbreken van een formulier is nooit een voldoende rechtsgrond voor een procedure tot terugvordering van de betaalde kinderbijslag. Dergelijke vorderingen riskeren vrijwel zeker door de rechtbanken ongegrond te worden verklaard. De kinderbijslagfondsen moeten bijgevolg alle mogelijke hen ter beschikking zijnde middelen aanwenden om te voorkomen dat procedures voor terugvordering van de kinderbijslag gesteund op ontbrekende formulieren voor de arbeidsgerechten worden gebracht (door sociaalverzekerden of door de fondsen zelf).

  3.10.2. Praktische richtlijnen voor het opmaken van debetten

  Het is uit den boze dat een debet wordt betekend zonder een consultatie van de beschikbare databanken (TRIVIA) of zonder de ontvangen fluxberichten in het onderzoek van het onverschuldigd bedrag te betrekken. De kinderbijslagfondsen kunnen bij de evaluatie van de inkomensnorm het arbeidsvolume als voldoende indicatie of parameter in aanmerking nemen.

  Aan de debiteur wordt kennis gegeven van de onverschuldigde betaling met een gewone brief of met een controle aan huis. Overeenkomstig het Handvest van de Sociaal Verzekerde wordt het debet aangetekend verzonden of herinnerd, telkens wanneer de verjaring dreigt (CO 1360 van 1 augustus 2006). Met de dienstbrief II/C/996/83/BH van 19 maart 2008 werden er bijkomende instructies gegeven voor het opmaken van debetten.

  Een voltijdse of voldoende tewerkstelling toont, tot bewijs van het tegendeel, aan dat de inkomensnorm is overschreden (enkel voor kinderen onderworpen aan de inkomensgrens).
  Voor de ingeschreven werkzoekende wordt overeenkomstig punt 3.9.3.2. toepassing gemaakt van de vijfdagenregel (=38 uren).

  Voorbeeld :

  Op 5 september werd de inschrijving als werkzoekende ontvangen. Het formulier P20 wordt niet teruggestuurd, ook niet na één herinnering. Uit TRIVIA blijkt dat het kind een winstgevende activiteit heeft verricht. De gegevens uit TRIVIA ton en voldoende aan dat de inkomensgrens is overschreden, bijgevolg neemt het fonds aldus een beslissing over de uitgevoerde betalingen van de kinderbijslag. Men houdt er rekening mee dat voor het derde kwartaal de DMFA moet worden verwerkt (max. 240 uren). De gegevens inzake de reactivering van de werklozen (bijv. IBO-contracten / instapstage) kunnen aangevraagd worden bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling.

  Wanneer de gegevens die via de verschillende gegevensbanken64 ter beschikking staan, toch geen uitsluitsel bieden en er bovendien informatie ontbreekt (bijv. over het inkomen naar aanleiding van een tewerkstelling in de loop van een kalendermaand) of twijfel bestaat, wordt aan de kinderbijslagfondsen gevraagd om, als ondanks de dreiging met terugvordering het formulier niet wordt teruggezonden, de ontbrekende gegevens op te vragen via een controle met een bezoek aan huis. De geschetste werkwijze geldt vanzelfsprekend ook voor het aanvatten van een procedure tot terugvordering voor het arbeidsgerecht.

  3.10.3. Schematische voorstelling van de procedure bij ontbrekende formulieren - Werkwijze alvorens een debet op te maken - Valideren / Betalen / Terugvorderen

   
  Stap Actie Tijdstip/termijn Inhoud van de beslissing
  1 Verzending van het formulier, P20,...... Zie tabellen in bijlage  
  2 Formulier wordt niet ontvangen Herinnering na 30 dagen (buitenland 45-60 dagen);
  Stopzetting van de provisionele betalingen
  de maand volgend op de verzending van het formulier.
   
  3 Zo mogelijk, de (eind)beslissing op basis van consultatie van de databanken. Voor de ingeschreven werkzoekende ambtshalve toepassing van de vijfdagenregel (= 38 uren), zonder P20 (validatie of terugvordering65 ). Binnen de maand na de herinnering
  • regularisatie
  • recuperatie
  • geen actie
  • andere actie
  • motivering
  4 Controle ter plaatse + eindbeslissing Binnen de 4 maand
  • regularisatie
  • recuperatie
  • geen actie
  • motivering
  Stuiten van de verjaring na verdwijnen van de debiteur

  In CO 1363 van 09 november 2006 wordt toegelicht dat de dossiers van debiteuren  die “spoorloos verdwenen” zijn deels op dezelfde manier behandeld moeten worden als dossiers waarin debiteuren in het buitenland wonen:

  • controleren of de debiteur nog bezittingen heeft in België die in beslag genomen kunnen worden en ze in beslag nemen als dat er voldoende zijn,
  • de persoon die verdwenen is in het Kadaster behouden voor een periode die even lang is als de verjaringstermijn en het debet aan het reservefonds aanrekenen wegens technisch onmogelijke terugvordering na die termijn.

  De acties moeten in de periode worden uitgevoerd waarin het debet niet verjaard is (in de zin van art. 120bis AKBW). Die termijn wordt berekend vanaf de laatste ingebrekestelling van het dossier (variabel naargelang de oorzaak van het debet en dus het soort debet). Na die termijn is het debet verjaard en wordt het op het reservefonds aangerekend.

  Topic 11 - Het Rijksregister

  3.11.1. De periodieke actualisering van de identiteitsgegevens via het Rijksregister

  Met het oog op een zo groot mogelijke overeenstemming van de persoonsgegevens in de database van de kinderbijslagfondsen met de identificatiegegevens in het Rijksregister, wordt aan de kinderbijslagfondsen gevraagd bij de overgang van de bevoegdheid, het Rijksregister te consulteren (+ bijhouden van een print(screen) in het elektronisch dossier of elk ander bewijs dat de raadpleging aantoont(bij. checklist van uitgevoerde handelingen)).

  Aanbeveling

  FAMIFED adviseert aan alle kinderbijslagfondsen om daarna elke drie jaar een actualisering "in batch" van bestanden afkomstig van het Rijksregister uit te voeren.

  3.11.2. Het Rijksregister en de lokalisatie van de verschillende rechtsactoren66

  Het thema is het voorwerp geworden van een specifieke dienstbrief 996/109.  Een addendum bij deze diensbrief werd gepubliceerd op 23 december 2015.

  Ter herinnering

  Indien het vermoeden van een feitelijk gezin weerlegd wordt door een huurcontract, moet dit huurcontract geregistreerd zijn67 (eerste voorwaarde). De officiële gezinssamenstelling moet binnen de drie maanden aangepast worden (tweede voorwaarde) (mailbox opvolgen). Is de gezinssituatie in het Rijksregister na drie maanden niet aangepast, dan geldt verder het vermoeden van feitelijk gezin. Als het huurcontract68 niet of niet binnen de vooropgestelde termijn van drie maand wordt geregistreerd, maar de gezinssamenstelling wordt aangepast, dan is het vermoeden van feitelijk gezin afdoend weerlegd vanaf de datum van de gewijzigde gezinssamenstelling, maar niet vanaf de begindatum van de huurovereenkomst.

  Voorbeeld 1: Persoon A en B zijn geen verwanten, maar zijn op hetzelfde adres ingeschreven. De huurovereenkomst (3/6/9) voor een aparte kamer voor B is geregistreerd op 27/03/2013 en de huurovereenkomst is gesloten voor een periode die start op 01/01/2013. De periode van 3 maanden begint te lopen van 1 januari (beide voorwaarden).
  Hypothese 1: adreswijziging in het bevolkingsregister op 31/03/2013: recht op éénoudertoeslag mogelijk vanaf 01/01/2013 (ingangsdatum overeenkomst), met uitwerking op 01/02/2013 (art 48 als verandering bedrag).
  Hypothese 2: adreswijziging in het bevolkingsregister op 10/07/2013: recht mogelijk op éénoudertoeslag vanaf 10/07/2013 met uitwerking op 01/08/2013.

  Voorbeeld 2: Persoon A en B zijn geen verwanten, maar zijn op hetzelfde adres ingeschreven. De huurovereenkomst voor een aparte kamer voor B is geregistreerd op 27/04/2013 en de huurovereenkomst is gesloten voor een periode die start op 01/01/2013. De periode van 3 maanden begint te lopen van 1 januari (beide voorwaarden).
  Hypothese 1: adreswijziging in het bevolkingsregister op 31/03/2013: recht mogelijk op éénoudertoeslag vanaf 31/03/2013, met uitwerking op 01/04/2013 (art 48 als verandering bedrag).
  Hypothese 2: adreswijziging in het bevolkingsregister op 10/07/2013: recht mogelijk op éénoudertoeslag vanaf 10/07/2013 met uitwerking op 01/08/2013.

  Voorbeeld 3: Persoon A, een weduwe en persoon B zijn niet verwant, maar zijn op hetzelfde adres ingeschreven (mailbox van 15 januari), wat het vermoeden van feitelijk gezin doet ontstaan (bijgevolg verval van de schaal art. 50bis). De huurovereenkomst voor een aparte kamer voor B is geregistreerd op 27/02/2013 en de huurovereenkomst is gesloten voor een periode die start op 01/01/2013. De periode van 3 maanden begint te lopen van 1 januari (beide voorwaarden).
  Hypothese 1: adreswijziging in het bevolkingsregister op 31/03/2013: recht op schaal art. 50bis hersteld vanaf 01/01/2013 (ingangsdatum overeenkomst), met uitwerking op 01/01/2013 (geen art 48).
  Hypothese 2: adreswijziging in het bevolkingsregister op 10/07/2013: recht mogelijk op schaal art. 50bis vanaf 10/07/2013 met uitwerking op 01/08/2013.

  Voorbeeld 4: Persoon A, een weduwe en persoon B zijn niet verwant en zijn niet op hetzelfde adres ingeschreven (tweede voorwaarde ab initio voldaan), maar verblijven op hetzelfde adres (cf. een controleverslag van sociale controle dd.13 januari). De huurovereenkomst (3/6/9) voor een aparte kamer voor B is gesloten voor een periode die start op 01/01/2013. De periode van 3 maanden begint te lopen van 1 januari.
  Hypothese 1: de huurovereenkomst voor een aparte kamer voor B is geregistreerd op 27/02/2013, adreswijziging in het bevolkingsregister op 10/03/2013: recht op schaal art. 50bis hersteld vanaf 01/01/2013 (ingangsdatum o vereenkomst), met uitwerking op 01/01/2013 (geen art 48).
  Hypothese 2: adreswijziging in het bevolkingsregister op 10/07/2013: recht mogelijk op schaal art. 50bis vanaf 10/07/2013 met uitwerking op 01/08/2013.

  Minderjarige moeders: het vermoeden en het bewijs van opvoeden

  Bij een gedeeld domicilie van moeder en kind geldt het vermoeden dat het kind door de moeder wordt opgevoed tot bewijs van het tegendeel (cf. dienstbrief 996/109 van 17 april 2014). Wanneer het echter gaat om een zeer jonge minderjarige moeder die met haar kind inwoont bij de grootouders van het kind, is er een gegronde reden om eraan te twijfelen dat de minderjarige moeder het kind zelf opvoedt, omdat in dit geval de opvoeders van de minderjarige moeder waarschijnlijk ook de opvoeders van haar kind zijn.

  Om te vermijden dat kinderbijslag betaald moet worden aan minderjarigen waardoor er afbreuk gedaan wordt aan de finaliteit van art 69 AKBW om de kinderbijslag te laten toekomen aan de persoon die het kind opvoedt, wordt aangeraden dat er systematisch gecontroleerd wordt of minderjarige moeders daadwerkelijk hun kind zelf opvoeden in gevallen waar de minderjarige moeder en het kind nog inwonen bij de opvoeder van de minderjarige moeder, waartoe de consultatie van het Rijksregister een indicatie is voor de dossierbeheerder. Bij twijfelgevallen of tegenstrijdige verklaringen over wie instaat voor de opvoeding van het kind, kan overgegaan worden tot een controle ter plaatse.

  Het kraamgeld voor minderjarige moeders moet aan hen betaald worden (art 69 §1 eerste lid en 73bis AKBW). Wie het kind opvoedt speelt hierbij geen enkele rol; determinerend is hier uitsluitend wie van het kind bevallen is.

  Topic 12 - De electronische gegevensuitwisseling met het buitenland

  3.12.1. De gegevensuitwisseling in het kader van de Europese Verordeningen

  De elektronische gegevensuitwisseling met het buitenland

  Met de dienstbrief II/A/997/78 TL werd meegedeeld dat het systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen de Lid-staten EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) met SED's (structured electronic document) ter vervanging van gegevensoverdracht op papier verschoven is naar onbepaalde datum. De papieren versies van een SED-bericht kunnen evenwel worden gebruikt en hebben dezelfde bewijswaarde als een E-formulier en moeten als rechtsgeldig document worden gebruikt tussen instellingen van verschillende Lid-staten als een van de instellingen er bij een andere instelling om vraagt.

  Verzending van de formulieren E411 bij overname bevoegdheid

  Conform bijlage 43 bij CO 949 van 3 juli 1991dient de verschilbetaling tweemaal per jaar plaats te vinden wat impliceert dat telkens na zes maanden een formulier E411 wordt verstuurd.  Bij overname van het dossier dient het nieuw bevoegde fonds het formulier E411 te versturen uiterlijk na zes maanden gerekend vanaf de overname van de betalingen.

  Gegevensuitwisseling voor gezinnen in Polen en in Nederland

  Voor de gegevensuitwisseling met Polen wordt verwezen naar de dienstbrief 996/115 van 28 oktober 2015. De aandacht wordt erop gevestigd dat het kinderbijslagfonds bij de verzending van het formulier reeds de nodige informatie vraagt om de bevoegde ROPS69 te kunnen achterhalen (cf. punt 2. Uitwisseling van gegevens tussen Belgische betaalinstellingen en de ROPS).

  Ook voor het E402-formulier dient het ROPS de inhoud telkens te valideren. Dit is zo omdat het ROPS hierin het overzicht wil bewaren. Daarnaast is het ook zo dat het ROPS instaat voor het toezicht en de controles op de scholen. Bijgevolg is een E402 enkel geldig na validatie van het bevoegde ROPS.

  Ook voor Nederland werd meegedeeld dat de formulieren E401 naar het desbetreffende kantoor van de SVB moeten worden gestuurd. FAMIFED beschikt niet over de bevoegdheid om de formulieren E401 in te vullen, zodanig dat ze via de betrokkenen alsnog moeten worden ingevuld door de Bevolkingsdienst van de woonplaats. Ter informatie kan door FAMIFED wel een print van de gezinssamenstelling aan de buitenlandse instelling worden bezorgd.

  3.12.2. De gegevensuitwisseling in bilaterale context

  Kinderbijslag voor zelfstandigen

  De volgende landen hebben een bilaterale overeenkomst gesloten met België waarbij in het toepassingsgebied de kinderbijslag voor zelfstandigen wordt voorzien:

  • Bosnië Herzegovina (in werking vanaf 1 juni 2009): het bedrag voor zowel de zelfstandigen als de werknemers betreft de basisbedragen van de AKBW, met uitsluiting van alle andere aanvullingen of verhogingen (geen geboortepremie).
  • Macedonië (in werking vanaf 1 juni 2009): het bedrag voor zowel de zelfstandigen als de werknemers betreft de basisbedragen van de AKBW, met uitsluiting van alle andere aanvullingen of verhogingen (geen geboortepremie).
  • Montenegro (in werking vanaf 1 juni 2014): het bedrag voor zowel de zelfstandigen als de werknemers betreft de basisbedragen van de AKBW, met uitsluiting van alle andere aanvullingen of verhogingen (geen geboortepremie).
  • Servië (in werking vanaf 1 september 2014): het bedrag voor zowel de zelfstandigen als de werknemers betreft de basisbedragen van de AKBW, met uitsluiting van alle andere aanvullingen of verhogingen.
  • Turkije (in werking vanaf 1 mei 1968): de verschuldigde kinderbijslag betreft sui generis bedragen, waarbij een onderscheid is tussen de kinderbijslag voor werknemers en de kinderbijslag voor zelfstandigen. De nieuwe bilaterale overeenkomst gesloten met Turkije is nog niet in werking getreden. Dit nieuwe verdrag voorziet eveneens in sui generis bedragen, maar maakt geen onderscheid tussen de werknemers en de zelfstandigen.
  • Tunisië (nog niet in werking getreden): het nieuwe verdrag, dat thans nog niet in werking is getreden voorziet voor zowel de zelfstandigen als de werknemers sui generis bedragen. De huidige geldende bilaterale overeenkomst voorziet niet in gezinsbijslag voor zelfstandigen.
  • Israël (nog niet in werking getreden): het nieuwe verdrag, dat thans nog niet in werking is getreden voorziet voor zowel de zelfstandigen als de werknemers de basisbedragen van de AKBW. De huidige geldende bilaterale overeenkomst voorziet geen regeling omtrent gezinsbijslag, noch voor werknemers, noch voor zelfstandigen.
  Bilaterale overeenkomst en detachering

  Zolang een werknemer op basis van het akkoord tussen België en de overeenkomstsluitende Staat  onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid (wat in de praktijk blijkt uit de DMFA-gegevens van de RSZ) is de algemene afwijking op de verblijfsvoorwaarde van artikel 52 AKBW van toepassing, zodat op basis van de interne Belgische wetgeving kinderbijslag kan worden betaald voor de kinderen die gedurende de detachering van de werknemer samen met de werknemer in het buitenland wonen.

  Wanneer bilaterale overeenkomsten beperkt zijn tot enkele takken van de sociale zekerheid is bij detachering toch steeds de volledige Belgische sociale zekerheid van toepassing. De MO 312 is van kracht. Het is niet nodig een individuele afwijking aan te vragen.

  4. Varia

  4.1. Standpunt van de arbeidsrechtbanken in verband met de informatieplicht

  Gelet op art. 3 (informatieplicht) en art. 6 (het hanteren van een begrijpelijke taal) van het Handvest van de Sociaal Verzekerde70 , worden de laatste tijd meer en meer vonnissen en arresten gewezen waarin de informatie onvoldoende werd bevonden voor het behoud van de rechten. Als gevolg van deze standpunten past FAMIFED de informatie op de formulieren aan.

  4.2. Bewijswaarde van de gescande documenten

  De bewijskracht van de op die manier opgeslagen informatie wordt geregeld door art. 8 van het KB van 22 maart 1993. Het kinderbijslagfonds dat alle juridische procedures heeft doorlopen voor de erkenning van de elektronische archivering der binnengekomen stukken voldoet aan alle wettelijke voorwaarden terzake. De op basis van die erkende procedures opgeslagen, bewaarde en weergegeven informatie evenals de kopieën hebben bewijskracht inzake sociale zekerheid, tot bewijs van het tegendeel.

  Op basis hiervan moet worden besloten dat bijv. een kopie van het geboort eattest dat door het kinderbijslagfonds wordt gearchiveerd, wettelijke bewijswaarde heeft en dus kan dienen als basis voor de regularisatie van de betalingen.

  4.3. Verklaring voor de verzekeringsinstellingen ten behoeve van de volle wezen

  De kinderbijslagfondsen worden eraan herinnerd dat de verklaring die bestemd is voor de mutualiteiten, op tijd moet worden gestuurd (zie omzendbrief van de Minister, MO 605 van 9 oktober 2008). De kinderbijslagfondsen wordt gevraagd een duplicaat van de verzending van het document in het dossier te bewaren of elektronisch op te slaan.

  4.4. De termijn voor de verzending van de ontvangstmelding van het brevet (nieuwe procedure)

  Na overleg met de kinderbijslagfondsen wordt de termijn voor de verzending van het bericht van ontvangst van het brevet veranderd. Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige omzendbrief wordt de mail (ontvangstmelding van het brevet) verstuurd ten laatste uiterlijk op de twintigste dag van de maand na die waarin het oorspronklijke fonds (Fonds A) het brevet van rechthebbende (Mod.Y) heeft verzonden aan het fonds B. De termijn voor het verzenden van een herinnering door fonds A aan fonds B bij het uitblijven van het e-mailbericht wordt in dezelfde zin aangepast. De herinnering is niet meer noodzakelijk wanneer het kinderbijslagfonds A vaststelt dat het kinder bijslagfonds B de rechthebbende, de bijslagtrekkende en de rechtgevende(n) heeft geïntegreerd. Deze termijn- en procedurewijziging hoeft niet onmiddellijk een wijziging van de geïnformatiseerde programma's tot gevolg te hebben aangezien die in een vroegere, striktere termijn voorzien (20 dagen na ontvangst van het brevet).

  Voorbeeld

  Fonds A verstuurt het brevet van rechthebbende op 31 mei aan fonds B met bevoegdheidstransfer vanaf 1 juni. Fonds B bevestigt de ontvangst van het brevet ten laatste op dag 20 van de maand juni. Stel dat dit niet zo is en dat kinderbijslagfonds B de rechthebbende, de bijslagtrekkende, de kinderen en de betaaltermijnen in het Kadaster heeft geïntegreerd dan hoeft kinderbijslagfonds A in principe geen herinnering meer te sturen.

  Het kinderbijslagfonds dat de ontvangsmelding reeds had verstuurd en vervolgens vaststelt dat het niet bevoegd is, staat in voor de eerstvolgende maand van betaling (met inbegrip van de verzending van de formulieren) en maakt het dossier over aan het bevoegde fonds. Elk risico op onderbreking in de betaling moet worden vermeden

  Overdracht van bevoegdheid met brevet van rechthebbende in het geval van een potentieel recht (nieuwe procedure)

  In het kader van een automatisch onderzoek van het recht wordt een bevoegdheidswijziging vastgesteld op een moment dat enkel een potentieel recht o p kinderbijslag bestaat.

  Voorbeeld

  Het kind gaat bij de grootouders wonen. Dit kind is beginnen werken in de beroepsinschakelingstijd. Aangezien de kinderbijslaginstellling van de groot v ader (Fonds B) voor geen enkel kind kan betalen (Kadaster consulteren) behoudt Fonds A het dossier, totdat er opnieuw een effectieve betaling is. Pas dan stuurt het fonds A het dossier met een brevet door naar de bevoegde kinderbijslaginstelling volgens de procedure van het automatisch onderzoek van het recht.

  Overgang van bevoegdheid
  Voorbeelden
  1. De rechthebbende is in dienst bij een werkgever aangesloten bij KBF A en wordt vervolgens werkloos. De werkgever muteert naar KBF B op 1 juli. De rechthebbende begint deeltijds te werken bij werkgever A en ontvangt een inkomensgarantie-uitkering. In de maand juni wordt het inkomensplafond overschreden en ontvangt de deeltijdse werknemer geen supplement van de werkl oosheid. In de maand juli wordt opnieuw een supplement ontvangen: -> de bevoegdheid gaat niet over naar KBF B want op 1 juli bevindt de rechthebbende zich bij zijn werkgever in een geneutraliseerde situatie
  2. De rechthebbende is in dienst bij een werkgever aangesloten bij KBF A en wordt vervolgens werkloos. De werkgever muteert naar KBF B op 1 juli. De rechthebbende begint deeltijds te werken en ontvangt een inkomensgarantie-uitkering bij werkgever A. Voor de maand november wordt geen flux D042 ontvangen omdat geen supplement werkloosheid wordt ontvangen : -> de bevoegdheid gaat op 1 januari over want niet geneutraliseerde activiteit gedurende een referentiemaand
  3. De werknemer is in dienst bij een werkgever (KBF A) en wordt langdurig ziek. Het arbeidscontract blijft bestaan. De werkgever muteert op 1 juli naar een ander kinderbijslagfonds (KBF B). -> Aangezien het arbeidscontract blijft bestaan betreft muteert het dossier mee naar het nieuwe KBF B.
  4. De werknemer is in dienst bij een werkgever (KBF A) en wordt langdurig ziek. Het arbeidscontract wordt ontbonden. De werkgever muteert naar een ander kinderbijslagfonds (KBF B). De zieke werknemer hervat het werk deeltijds bij een werkgever (KBF C) met toestemming van de adviserend geneesheer van het zi ekenfo n ds. -> Het dossier muteert niet van KBF A naar KBF C want de tewerkstelling is geneutraliseerd.

  4.5. De behandelingstermijn van informatie in geval van gegevensuitwisseling met model Y ter

  De termijn van 30 dagen voor de behandeling van de informatie in het kader van de uitwisseling met model Yter heeft betrekking op het geheel van de kinderbijslagfondsen en niet op elk kinderbijslagfonds afzonderlijk dat betrokken is bij de behandeling van een gegeven. Om te vermijden dat door een aanzienlijke verlenging van de behandelingstermijn ongelijkheid ontstaat tussen de sociaal verzekerden, is het essentieel dat een identieke behandelingstermijn wordt gehanteerd voor de sociaal verzekerden ongeacht het aantal kinderbijslagfondsen dat dient tussen te komen bij de vaststelling van het recht. De kinderbijslagfondsen vormen een gemeenschap (cf. CO 1402 van 26 februari 2015).

  De kinderbijslagfondsen worden eraan herinnerd de informatie onmiddellijk over te maken.

  4.6. De vermelding van de begindatum van de gelijkstelling op het brevet van rechthebbende (Mod. Y)

  Bij de administratieve controle is gebleken dat de kinderbijslagfondsen de begindatum van de "assimilatie" op verschillende manieren invullen op het brevet van rechthebbende Mod. Y, wat een risico op verkeerde betalingen doet ontstaan. Daarom dient voortaan als algemene standaard de begindatum van de eerste activiteit in de ontbrekende periodes op het brevet in het vak "begin assimilatie" te worden vermeld.

  Dit principe blijft onverkort van toepassing in de nieuwe procedure gekoppeld aan de fiscale flux.

  Wanneer er op grond van de procedure inzake provisionele betaling van de toeslag, op datum van de werkhervatting (die de gelijkstelling meebrengt) effectief provisioneel toeslag betaald wordt, dient het brevet ingevuld te worden zoals hierboven aangegeven.

  Wanneer echter bij de definitieve vaststelling van het recht op toeslag op basis van de fiscale gegevens blijkt dat de toeslag niet effectief verschuldigd is bij de werkhervatting, dan vervalt ook de gelijkstelling en dient het kinderbijslagfonds de betalingen te herzien en een verbeterd brevet aan de volgende kinderbijslaginstelling op te sturen.

  4.7. Aanrekening van de betaalde gezinsbijslag aan de deelentiteiten

  In de loop van 2014 hebben de kinderbijslaginstellingen van FAMIFED de nodige richtlijnen ontvangen om vanaf 1 januari 2015 aan elk rechtgevend kind een regiocode toe te kennen.

  Deze regiocode71 dient vanaf 1 januari 2015 altijd op het brevet van rechthebbende vermeld te worden.

  4.8. De opvang van kinderen uit Tsjernobyl in Belgische gezinnen

  In bepaalde gevallen en voor een beperkte duur is het mogelijk om kinderbijslag toe te kennen aan gezinnen die kinderen opvangen ongeacht het kinderbijslagfonds van de werknemers- of de overheidsregeling dat voor dit gezin bevoegd is.

  De betrokken vereniging "Accueil Santé asbl Enfant de Tchernobyl" en de kinderbijslaginstellingen werden van de voorwaarden en de procedure op de hoogte gebracht.

  Het kind moet jonger zijn dan 12 jaar (MO 599 van 16 juli 2007)

  • Het gezin moet een aanvraag indienen bij het fonds dat al kinderbijslag betaalt als het gezin andere kinderen telt. Als dit gezin geen andere rechtgevende kinderen heeft, moet het een aanvraag indienen bij het fonds waarbij de werkgever van het oudste gezinslid is aangesloten. In beide gevallen gebeurt dit aan de hand van het formulier AA, beschikbaar op de website van het betrokken fonds.
  • Bij het aanvraagformulier moet de kopie van het "Visum kort verblijf" gevoegd worden waarop het adres van de voorlopige woonplaats van het rechtgevend kind vermeld staat, evenals de precieze verblijfsdata.
  • Om met terugwerkende kracht kinderbijslag te kunnen genieten (maximaal vijf jaar) moet men een historiek aanvragen van de "Visa kort verblijf" bij de gemeente of de Dienst Vreemdelingenzaken (World Trade Center II, Antwerpse steenweg 59B, 1000 Brussel, ter attentie van de dienst Publicité, mevrouw Deval), met vermelding van de naam en de voornaam van het rechtgevend kind.

  Opgelet: Art. 48 van de Algemene Kinderbijslagwet bepaalt da t kinderbijslag maar verschuldigd is vanaf de maand na het openen van het recht. Dit betekent dat als het verblijf van het kind geen twee maanden bestrijkt, er geen recht op kinderbijslag mogelijk is.

  Voorbeeld

  Een kind is ingeschreven bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het onthaalgezin op 30 juni. De kinderbijslag is verschuldigd vanaf de maand juli en betaalbaar vanaf 10 augustus. Als het kind echter aankomt op 3 juli en vóór 1 augustus weer vertrekt, is er geen recht op kinderbijslag.

  4.9. Het brevet aan de gewaarborgde gezinsbijslag - Herinnering aan de regel

  In functie van het automatische onderzoek van het recht dienen de kinderbijslagfondsen ambtshalve een brevet af te leveren aan de dienst " gewaarborgde kinderbijslag" wanneer het kinderbijslagfonds geen recht meer kan vaststellen ingevolge een sanctie in de werkloosheid die een beletsel voor de kinderbijslag betekent, stopzetting van activiteit, OCMW-uitkering,.... Het gezin enkel informeren over het mogelijk recht op gewaarborgde gezinsbijslag zonder een brevet aan die dienst af te leveren, volstaat niet.

  4.10. De einddatum arbeidsongeschiktheid in de flux D046 (A020)

  De datum die als einddatum van arbeidsongeschiktheid bij genezing in de flux D046 (A020) wordt ingevoerd is de laatste dag van de erkenning als arbeidsongeschikte en niet de eerste dag van de genezing (de dienstbrief 997/35sexies van 6 november 2012).

  4.11. Regularisatie met de dienst Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap

  De dienst Jongerenwelzijn dringt erop aan dat onverschuldigd betaalde kinderbijslagen voor geplaatste kinderen die "voor rekening en in de plaats van " een andere kinderbijslaginstelling werden betaald, bij voorrang onderling word en vereffend tussen de kinderbijslaginstellingen zelf, zonder een beroep te doen op een terugstorting bij de Vlaamse Gemeenschap.

  4.12. De verdeling in afdelingen van de hoven en rechtbanken

  Het KB van 14 maart 2014 bepaalt de verdeling van de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in afdelingen. Het adres van de bevoegde arbeidsrechtbank is één van de verplichte vermeldingen in het kader van de artikelen 14 en 15 van het Handvest betreffende de motivering aan de sociaal verzekerde van de to ekennings- of weigeringsbeslissingen en de beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen. Het KB werd per email van 3 april 2014 aan de kinderbijslaginstellingen bezorgd.

  De gevolgen van de oprichting van de familierechtbanken voor de kinderbijslag werden toegelicht in de circulaire CO 1399 van 18 november 2014.

  4.13. Overdracht van de bevoegdheid aan de dienst Gewaarborgde Gezinsbijslag

  De kinderbijslaginstellingen worden eraan herinnerd het dossier maar over te maken aan de dienst Gewaarborgde Gezinsbijslag als zij hebben onderzocht en vastgesteld dat er geen enkel ander recht op kinderbijslag in de AKBW bestaat72 . 997/67 van 16 maart 2007.

  De geactualiseerde formulierentabellen

  Als bijlage vinden de kinderbijslaginstellingen de tabellen met de aangepaste formulieren- en controleprocedures voor 2016.

  Bijlage I : De aangepaste formulierentabel

  Bijlage II : Overzicht van de onderzoeks- en formulierenprocedures

  Bijlage IIIa en IIIb : Fiche "De student en de schoolverlater in de beroepsinschakelingstijd "

  • 1Van elke consultatie wordt een print(screen) in het (elektronisch) dossier bewaard als bewijsmiddel.
  • 2Geen bewijswaarde inzake begin en einde van de plaatsing ingevolge decreet Integrale Jeugdhulp (enkel Vlaamse Gemeenschap).
  • 3Afgeschaft ingevolge decreet Integrale Pleegzorg vanaf 1 januari 2014 (enkel Vlaamse Gemeenschap).
  • 4Overeenkomstig artikel 42, §1, al. 2 wordt, wanneer er verschillende bijslagtrekkenden zijn, voor de rangbepaling rekening gehouden met het geheel van de rechtgevende kinderen, wanneer de bijslagtrekkenden verklaren een feitelijk gezin te vormen. Die verklaring geldt tot bewijs van het tegendeel. Voor de dossiers overgenomen van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen wordt toepassing gemaakt van de continüiteitsregel. Op basis van de gegevens op het brevet worden de kinderen verder gegroepeerd zonder verklaring van feitelijk gezin totdat er een wijziging zich voordoet die een weerslag heeft op de feitelijke gezinsvorming. Alsdan moet een mod. J worden opgezonden.
  • 5Hetzij het geregistreerd huurcontract, hetzij de arbeidsovereenkomst (een inwonend persoonslid huispersoneel).
  • 6Cfr de ministriële omzendbrief, MO 588 van 17 maart 2005. Het Model J (verklaring van de betrokkene) is als bewijs van de scheiding niet dienstig.
  • 7Dienstbrief 996/109 van 17 april 2014 en addendum bij dienstbrief 996/109 van 23 december 2015
  • 8cf. CO 1404 van 7 september 2015
  • 9Dienstbrief 996/114 van 9 april 2015
  • 10Vanaf 1 oktober 2008.
  • 11Dienstbrief 999/177 van 17 november 2015
  • 12Omzendbrief van FAMIFED, CO 1376 van 8 september 2008.
  • 13Niet beschikbaar via DMFA, wel via RIP (Zie: Dienstbrief 996/64 van 07 augustus 2006).
  • 14Zie dienstbrief 996/110 van 4 juni 2014.
  • 15Vijfdagenregel staat gelijk met een week van 38 uren.
  • 16Zie: ministeriële omzendbrief, MO 393 van 9 november 1981 en addendum van 20 mei 2011.
  • 17Het formulier P16com moet alleen worden verzonden als de overlevende ouder een feitelijk gezin vormt of hertrouwd is.
  • 18cf. CO 1393 van 19 september 2013 en dienstbrief 996/113 van 27 februari 2015
  • 19Goedgekeurd in de Ministerraad van 23 juni 2006. Dit Charter is een aanvulling op het Handvest van 4 december 1992 van de gebruiker van de openbare diensten. De bedoeling is om in dit Handvest een aantal nieuwe principes van een goede openbare dienstverlening toe te voegen.
  • 20KB van 19 maart 2008; BS van 15 april 2008.
  • 21Dit onderwerp was al het voorwerp van een onderrichting: Cf. punt 3, van de omzendbrief van FAMIFED, CO 1352 van 20 december 2004 - Een "goed leesbare kopie" in de plaats van een authentiek document volstaat.
  • 22Cf. bijv. het speciaal geboorteattest: zie rubriek 3.2.2. van deze omzendbrief (na de geboorte).
  • 23>Omzendbrief van FAMIFED, CO 1360 van 1 augustus 2006 en de CO 1393 van 19 september 2013.
  • 24De authenticiteit kan in geval van twijfel altijd worden geverifieerd op de website van de overheid.
  • 25De bank mag een vergoeding aanrekenen, waarvan de som wettelijk beperkt is tot hoogstens 14,96 euro per jaar (bedrag geldig vanaf 1 januari 2015). De maximale prijs voor de basisbankdienst wordt jaarlijks aangepast rekening houdend met de evolutie van de consumptieprijzen op basis van het indexcijfer van november. De informatie over de aanpassing van het bedrag vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. + adres van de website.
  • 26Wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder - CO 1403 van 27 februari 2015.
  • 27De Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) bevestigde de bestaande principes en verzocht FAMIFED ze te herinneren in de inleidende teksten op de formulieren A en E (aanvragen om kraamgeld en kinderbijslag).
  • 28Zie: dienstbrief 999/c. 168 van 2 mei 2013.
  • 29De kinderbijslag en het kraamgeld worden provisioneel betaald. Het ontvangen van de mailbox inzake de geboorte moet opgevolgd worden.
  • 30In de zin van de MO 599 van 16 juli 2007.
  • 31Met inbegrip van de regeling die geldt voor de openbare sector.
  • 32Zie tabel in bijlage bij de dienstbrief 997/52bis van 13 mei 2011.
  • 33Wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder
  • 34Cf. dienstbrief 999/177 van 17 november 2015.
  • 35Cf. de dienstbrief 999/c.169 van 5 juli 2013.
  • 36De daartoe voorziene Koninklijke besluiten van 22 mei 2014 worden ingetrokken
  • 37Gelijkaardige regeling is van toepassing voor de eenoudertoeslag (artikel 41 KWB) en de gezinstypes bedoeld in de art. 1, 3°en 4°(de rechthebbenden zijn de ex-partner gezinstype III en gezinstype IV de andere ouder buiten het gezin) van het KB van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.  Zie ook de regeling van dienstbrief 996/119 van 29 september 2015
  • 38Zie omzendbrief van de Minister van Sociale Zaken, MO 588 van 17 maart 2005: verklaring van een officiële instantie, bijv. van de bevolkingsdiensten.
  • 39De vzw CIMIRe is ontbonden. Voor loopbaangegevens gelieve voortaan de dienst loopbaanbeheer van de Rijksdienst voor Pensioenen te contacteren (loopbaanbeheer@rvp.fgov.be).
  • 40Het principe wordt onmiddellijk toegepast zonder verdere explicitering in een dienstbrief af te wachten.
  • 41Cf. dienstbrief 996/21 van 19 november 2001.
  • 42Zie de dienstbrief 996/2 van 28 oktober 1997.
  • 43Art. 4. § 1 van het KB van 12 augustus 1985
  • 44Bij het “werkplek-leren” volgen de studenten halftijds onderwijs en halftijds een stage. De inkomstennorm is van toepassing.
  • 45IFAPME =  l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises, SFPME = Le Service Formation PME.
  • 46CEFA = Centre d'Education et de Formation en Alternance.
  • 47Cf. onze mail aan alle kinderbijslagfondsen van 10 april 2013. De doctoraatsopleiding geeft evenwel recht op kinderbijslag onder de gewone voorwaarden (27 studiepunten).
  • 48Het betreft studies bedoeld in artikel 1 van het KB van 10 augustus 2005.
  • 49Loopbaangegevens aanvragen bij RVP.
  • 50Voor 2013 geldt een dagmaximum van 32,71 euro en een jaarmaximum van 1.308,38 euro.
  • 51Cf. mail van het departement Controle aan alle kinderbijslagfondsen van 10 april 2013.
  • 52Staat gelijk met een tewerkstelling van 38 uren.
  • 53Hoewel elk gegeven op zichzelf aanvaard wordt als bewijs, wordt indien meerdere gegevensbronnen elkaar tegenspreken deze rangorde in de bewijskracht vooropgesteld.
  • 54cfr. Het artikel 28,4° van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp en artikel 43, §3, Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2013 betreffende de integrale jeugdhulp
  • 55Cf. mails van 24 december 2013 en van 10 november 2015 aan de kinderbijslagfondsen
  • 56Zie de bijlagen bij de CO 1025 van 23 juni 1976.
  • 57Zie dienstbrief van FAMIFED II/C/996/c.94/wam van 18 november 2009.
  • 58Op het brevet van rechthebbende wordt gemeld “D062procedure”, wat impliceert dat de procedure van omzendbrief 999/c.169 is gevolgd. Ook te vermelden als KBF B een brevet aflevert aan KBF C.
  • 59Geen vermelding betekent dat D062 nog niet werd ontvangen  voor het lopende academiejaar
  • 60Bijv. thesisstudent in rubriek “ Diversen” indien relevant voor het lopende academiejaar
  • 61Het Handvest voorziet in een termijn van 4 maanden om te beslissen.
  • 62Het artikel 9 van het KB van 12 juni 1989 tot uitvoering van art. 71, §2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders bepaalt in algemene zin dat de instelling verder provisioneel de kinderbijslag uitbetaalt voor de kalendermaand na die waarin zij om periodieke formulieren heeft verzocht die de hoedanigheid van rechtgevend kind, bijslagtrekkende of rechthebbende moeten bevestigen.
  • 63Ook voor de verlengd minderjarig verklaarde kinderen.
  • 64Er wordt evenwel op gewezen dat voor bepaalde uitkeringen een voorafgaandelijke integratie in het Kadaster nodig is.
  • 65Ook op basis van een gesigneerde nota aangaande een telefonisch gesprek met de betrokkene ka een terugvordering plaats vinden (999/c.153).
  • 66Een technische dienstbrief is in voorbereiding.
  • 67Wie zijn huurcontract online registreert kan een ontvangstbewijs met hoofding van de FOD Financiën afprinten. Dat bewijs mag aanvaard worden.
  • 68Twee of meerdere personen huren één kamer (contracten van mede-huur) of arbeidsprestaties in ruil voor kost en inwoning vallen hier niet onder.
  • 69Op beleidsniveau is het Ministry of Labour and Social Policy bevoegd, dit is vergelijkbaar met de FOD Sociale Zaken. De 16 regionale bureaus (ROPS = Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej) situeren zich op het beslissingsniveau van de gezinsbijslag en komen overeen met het verbindingsorgaan en de Belgische betaalinstellingen. De gemeenten in Polen staan in voor de betaling van de gezinsbijslag. Dit behelst louter het uitvoeren van de beslissing van de ROPS.
  • 70De instellingen van sociale zekerheid zijn verplicht aan de sociale verzekerde die daar schriftelijk om verzoekt, alle dienstige inlichtingen betreffende zijn rechten en verplichtingen te verstrekken en uit eigen beweging de sociaal verzekerde alle bijkomende informatie te verschaffen die nodig is voor de behandeling van zijn verzoek of het behoud van zijn rechten. Conform artikel 6 moeten de instellingen van sociale zekerheid zich in hun betrekkingen met de sociale verzekerde, in welke vorm deze ook plaatsvinden, in een voor het publiek begrijpelijke taal uitdrukken.
  • 711= Vlaamse Gemeenschap
   2= Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   3= Franse Gemeenschap
   4= Duitstalige Gemeenschap
  • 72Cf. richtlijnen van bijlage 2 bij CO 1348 van 11 februari 2004 en van dienstbrief
  Top