Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1405 van 16 juli 2015 - Sociale toeslagen en eenoudertoeslagen - Verhoging van de inkomensgrenzen

  In het kader van de herwaardering van bepaalde sociale uitkeringen in het kader van de welvaartsvastheid werden een hele reeks sociale uitkeringen verhoogd of zullen deze binnenkort worden verhoogd. Als gevolg van die herwaardering liep een niet te verwaarlozen aantal gezinnen aldus het risico het recht op een sociale toeslag of eenoudertoeslag te verliezen.

  Om dat te vermijden zullen de inkomensgrenzen geherwaardeerd worden door als basis de nieuwe bedragen die van toepassing zijn in de ZIV-wetgeving te hanteren.

  Die nieuwe maatregelen zijn van toepassing sinds 1 juli 2015. Zonder rekening te moeten houden met de publicatie van de nodige wetteksten betreffende die maatregelen, vinden de kinderbijslagfondsen hierna de instructies om de nieuwe inkomensgrenzen na de voormelde datum toe te passen.

  1. Inkomensgrenzen van toepassing sinds 1 juli 2015

  Vanaf 1 juli 2015 mag het totale maandbedrag van de beroeps- en vervangingsinkomsten, zoals fiscaal bepaald, voor de toekenning van de sociale toeslagen en de eenoudertoeslagen maximaal:

  • 2.338,47 EUR bedragen voor eenoudergezinnen, d.w.z. wanneer de rechthebbende of de bijslagtrekkende alleen woont met de kinderen;
  • 2.414,54 EUR bedragen voor tweeoudergezinnen, d.w.z. wanneer de rechthebbende en zijn echtgenote of partner samenwoont met de kinderen.

  Aandachtspunt

  Het ontstaan van het recht op een toeslag (eenoudertoeslag of sociale toeslag) op 1 juli 2015 als gevolg van de verhoging van de inkomensgrenzen dient voor de toepassing van Art. 48 AKBW als een nieuw voordeel te worden beschouwd. Bijgevolg kan de toeslag worden toegekend vanaf 1 juli 2015 (geen vertragingseffect van een maand).

  2. Praktische maatregelen

  De eerste referentiemaand waarin de nieuwe inkomensgrenzen van toepassing zijn is juli 2015.

  In het kader van het automatisch onderzoek van het recht op kinderbijslag wordt op 15 september 2015 aan alle gezinnen die tot één van de doelgroepen behoren om potentieel recht te hebben op een eenoudertoeslag of een sociale toeslag (werknemers en zelfstandigen), maar geen provisionele betaling van de toeslag ontvangen, een model S verzonden waarop duidelijk de vermelding " verhoging van de inkomensgrenzen vanaf 1 juli 2015" is aangebracht. Deze regel geldt zowel voor de gevallen waar bij het laatste inkomensonderzoek een te hoog inkomen is vastgesteld als voor de dossiers waarin het gezin het model S niet heeft teruggestuurd.

  Aan de gezinnen buiten België wordt het aangepaste model 19_fisc verzonden eveneens met de vermelding "verhoging van de inkomensgrenzen vanaf 1 juli 2015".

  Een exemplaar van het aangepaste model S en model 19_fisc in de 3 landstalen vindt u als bijlage.

  Het formulier P19_fisc zal tegen de volgende seriële zending op 15 januari 2016 worden aangepast.

  De teruggestuurde formulieren worden binnen de maand na ontvangst verwerkt, zodat de gezinnen de toeslag zo snel mogelijk ontvangen. Wanneer het recht ontstaat als gevolg van de verhoging van de inkomensgrenzen kan de provisionele betaling van de toeslag met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden toegepast.

  Aandachtspunt

  De nieuwe inkomensgrenzen gelden vanaf 1 juli 2015. De vroegere inkomensgrenzen blijven dus onverminderd van toepassing voor alle referentiemaanden vóór 1 juli 2015. Dit zowel voor de vaststelling van de provisionele betaling van de toeslag als voor de definitieve vaststelling van de toeslag voor 2015 bij ontvangst van de fiscale gegevens in 2017.

  Een voorbeeld

  Uit de fiscale gegevens in 2017 blijkt dat het jaarinkomen/12 voor 2015 van een bijslagtrekkende die zich in een eenoudersituatie bevindt EUR 2.320 bedraagt, dus hoger dan de inkomensgrens die geldt tot 30 juni 2015, maar lager dan de inkomensgrens die geldt vanaf 1 juli 2015.

  1e mogelijkheid

  De eenoudertoeslag is ononderbroken provisioneel betaald in 2015.
  Gevolg bij de behandeling van de fiscale gegevens: de eenoudertoeslag is pas verschuldigd vanaf 1 juli 2015. Er dient een terugvordering opgemaakt te worden voor de periode van 1 april 2015 tot 30 juni 2015. Op de betaalde toeslag van 1 januari 2015 tot 31 maart 2015 wordt niet teruggekomen omdat die in de vroegere regeling is vastgesteld op basis van de referentiemaand november 2014.

  2e mogelijkheid

  De bijslagtrekkende heeft in 2015 geen provisionele betaling van de eenoudertoeslag aangevraagd.
  Gevolg bij de behandeling van de fiscale gegevens: de eenoudertoeslag is verschuldigd vanaf 1 juli 2015 en kan ambtshalve (zonder aanvraag) worden uitbetaald.

  3e mogelijkheid

  De bijslagtrekkende heeft in 2015 een aanvraag om provisionele betaling van de toeslag gedaan en heeft die vanaf 1 juli 2015 ontvangen.
  Gevolg bij de behandeling van de fiscale gegevens: de betalingen van de toeslag in 2015 kunnen worden gevalideerd.

  Bijlagen

  Formulier P19_Fisc: NL - FR - D

  Model S: NL - FR - D

  Top