Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1416 van 10 januari 2018 - Aanpassingen van de toeslagformulieren ingevolge het optrekken van de inkomensgrenzen

  In samenhang met de welvaartsenveloppe worden vanaf 1 januari 2018 de inkomensgrenzen voor de toekenning van sociale toeslagen zowel wat betreft eenouder- als partnergezinnen opgetrokken.

  1. De nieuwe inkomensgrenzen

  Vanaf 1 januari 2018 mag het totale maandbedrag van de beroeps- en vervangingsinkomsten, zoals fiscaal bepaald, voor de toekenning van de sociale toeslagen en de eenoudertoeslagen maximaal:

  • 2.452,41 EUR bedragen voor eenoudergezinnen, d.w.z. wanneer de rechthebbende of de bijslagtrekkende alleen woont met de kinderen
  • 2.531,55 EUR bedragen voor tweeoudergezinnen, d.w.z. wanneer de rechthebbende en zijn echtgenote of partner samenwoont met de kinderen.

  Als bijlage vindt u het aan de nieuwe grensbedragen aangepaste formulier Model S voor het aanvragen van een sociale toeslag in de drie landstalen.

  2. Aanpassingen ingevolge verwerking fiscale flux

  Verder worden de formulieren op drie punten aangepast ingevolge de verwerking van de fiscale fluxen. Uit de huidige stand van die verwerking blijkt het noodzakelijk te zijn dat aanvragers, hun partners of gewezen partners die de kinderen gemeenschappelijk opvoeden vermelden dat zij werken voor een internationale instelling (EU, Nato,….).

  Anderzijds is het ook noodzakelijk erop te wijzen dat bij de aanvraag tot voorlopige toekenning van een toeslag, belastbare uitkeringen voor inkomstenverlies ingevolge arbeidsongeschiktheid op basis van een private verzekering voor zelfstandigen en vrije beroepen1 moeten worden vermeld op het formulier. Deze bedragen worden in de fiscale flux opgenomen (code 1269). Het infogedeelte van het formulier bevat nu een dusdanige verwijzing.

  Op meerdere plaatsen op het formulier wordt verwezen naar de bijzondere berekeningswijze voor zelfstandigen, nl. het netto belastbaar inkomen x 100/80. Voorheen was dat maar op een plaats het geval (bij algemene info).

  3. Praktische maatregelen

  De eerste referentiemaand waarin de nieuwe inkomensgrenzen van toepassing zijn is januari 2018. Het ontstaan van het recht op een toeslag (eenoudertoeslag of sociale toeslag) op 1 januari 2018 als gevolg van de verhoging van de inkomensgrenzen dient voor de toepassing van Art. 48 AKBW als een nieuw voordeel te worden beschouwd. Bijgevolg kan de toeslag worden toegekend vanaf 1 januari 2018 (geen vertragingseffect van een maand). De vroegere inkomensgrenzen blijven dus onverminderd van toepassing voor alle referentiemaanden vóór 1 januari 2018. Dit zowel voor de vaststelling van de provisionele betaling van de toeslag als voor de definitieve vaststelling van de toeslag voor 2018 bij ontvangst van de fiscale gegevens op een later ogenblik.

  Het aangepaste formulier model S dient onmiddellijk in gebruik te worden genomen voor de nieuwe gevallen met een referentiemaand vanaf januari 2018.

  Ook in het kader van de jaarlijkse verzending van de formulieren aan gezinnen in het buitenland/ gezinnen met een internationaal ambtenaar worden aangepaste versies uitgewerkt. Deze aangepaste formulieren worden u eerstdaags per dienstbrief bezorgd. De verzenddatum wordt verschoven van 15 januari 2018 naar 31 januari 2018.

  Een algemene mailing aan alle gezinnen die potentieel in aanmerking komen voor een toeslag, maar aan wie geen provisionele betaling van de toeslag wordt uitgevoerd, is niet nodig. Het volstaat gelet op de zeer geringe respons van de gezinnen op de algemene mailing bij de vorige verhoging van de inkomensgrenzen meegedeeld met de CO 1405 van 16 juli 2015 dat de kinderbijslagfondsen deze verhoging van de inkomensgrenzen met een nieuwsflash aankondigen op hun website. 

  Het aangepaste toeslagformulier model S dat u kan vinden op de website van FAMIFED, zal  u per e-mail worden overgemaakt. Mocht u geen elektronische versie ontvangen hebben, dan kan die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be.

   

  • 1Deze inkomsten worden door de FOD Financiën als belastbare vervangingsinkomsten beschouwd
  Top