CO 949 bijlage 68 van 5 februari 2007 - Toetreding van twee nieuwe lidstaten tot de EU/EER

  Op 1 januari 2007 traden Bulgarije en Roemenië toe tot de Europese Unie1 .

  Overeenkomstig Verordening 1791/2006 zijn de Verordeningen 1408/71 en 574/72 op beide landen van toepassing met ingang van deze datum2 .

  Met betrekking tot de nationaliteit van de gerechtigden dient gewezen op VO 859/20033 die Verordeningen 1408/71 en VO 574/72 op het grondgebied van de EU van toepassing maakte op niet-EU-onderdanen. Hierdoor zijn deze verordeningen ook in relatie tot de nieuwe lidstaten van toepassing op onderdanen van derde landen4 .

  De twee nieuwe lidstaten worden op 1 januari 2007 niet alleen lid van de EU maar ook van de Europese Economische Ruimte, (EER5 ).

  Gezien de geciteerde Verordeningen 1408/71 en 574/72 in relatie tussen de EU-lidstaten enerzijds en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland anderzijds, enkel van toepassing zijn op EER-onderdanen6 , blijft dit vanaf 1 januari 2007 ook zo voor de tot 27 lidstaten uitgebreide EU.

  Vb. de Verordeningen 1408/71 en 574/72 zijn wel van toepassing op de Bulgaar wiens kinderen in Liechtenstein wonen en die zelf in Engeland tewerkgesteld is, maar niet op de in dezelfde situatie verkerende Amerikaan.

  Zwitserland zal de twee nieuwe lidstaten niet automatisch beschouwen als 'EU-lidstaten'. Eén en ander moet immers goedgekeurd worden door het 'Gemengd Comité'. In de relatie tussen de 25 andere lidstaten van de EU en Zwitserland verandert er niets op 1 januari 2007.

  • 1Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden tot de Europese Unie voor de Republiek Bulgarije en de Republiek Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Luxemburg, 25 april 2005; PB. L nr. 157 van 21 juni 2005.
  • 2Verordening 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006, PB. Nr. L 363 van 20 december 2006
  • 3Zie bijlage 65 van 19 september 2003, bij de CO 949.
  • 4Dit is ook zo in de relatie met Denemarken. Zie bijlage 65 van 19 september 2003 bij de CO 949.
  • 5Artikel 6, lid 6 van de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de kandidaat-lidstaten tot de Europese Unie, cfr. supra
  • 6Zie punt II, van de bijlage 65 van 19 september 2003 bij de CO 949. Gezien VO 859/2003 (inzake de uitbreiding van de personele toepassingssfeer van VO 1408/71 en 574/72 op onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de EU) niet van toepassing is op Liechtenstein, Noorwegen en IJsland zijn de VO 1408/71 en 574/72 enkel van toepassing op EER-onderdanen.
  Top