CO 949 bijlage 66/1 van 24 maart 2006 - Toetreding van 10 nieuwe lidstaten tot de EU: relatie met Zwitserland

    Met bijlage nr. 66 van 28 april 2004 bij de CO 949 werd u in kennis gesteld van de gevolgen op de toepassingsmodaliteiten van Verordeningen 1408/71 en 574/72, van de toetreding, op 1 mei 2004, van 10 nieuwe lidstaten tot de EU/EER.

    Daarin werd gepreciseerd dat er ten aanzien van Zwitserland niets veranderde op deze datum daar er met betrekking tot de erkenning door Zwitserland van de nieuwe lidstaten nog één en ander diende goedgekeurd te worden door het 'Gemengd Comité'.

    De FOD Sociale Zaken deelde ons mee dat het Akkoord tussen Zwitserland en de Europese Unie omtrent het vrij verkeer van personen werd uitgebreid tot de nieuwe lidstaten.

    Bijgevolg zijn de Verordeningen 1408/71 en 574/72 met ingang van 1 april 2006 van toepassing op de relaties tussen Zwitserland en de 10 nieuwe lidstaten.

    Top