Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 949 - bijlage nr. 67/1 van 28 mei 2014 - Vervanging van verordening 1612/68 door verordening 492/2011 - Export van het kraamgeld en de adoptiepremie voor ambtenaren

  In deze bijlage worden twee wijzigingen aan CO 949 bijlage 67 van 13 februari 2006 aangebracht:

  1. De eerste wijziging heeft betrekking op de verwijzing naar verordening 1612/68

  Verordening 1612/68 van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van de werknemers binnen de gemeenschap werd opgeheven en vervangen door verordening 492/2011 van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie, die van kracht werd op 16 juni 2011.

  Telkens naar 'verordening 1612/68' in CO 949 bijlage 67 wordt verwezen, moet dat dus gelezen worden als 'verordening 492/2011 '.

  2. De tweede wijziging heeft betrekking op punt 3.8 van CO 949 bijlage 67

  In de huidige versie van punt 3.8 van CO 949 bijlage 67 staat: "VO 1612/68 is niet van toepassing op ambtenaren of studenten".

  Ambtenaren niet opnemen in het personeel toepassingsgebied van verordening 492/2011 (voordien verordening 1612/68) druist echter in tegen de Europese rechtspraak en de rechtsleer waarbij er unaniem van uitgegaan wordt dat ambtenaren eveneens onder de werknemers vallen. Ambtenaren vallen dus eveneens onder de voormelde verordening (vrije verkeer en niet-discriminatie), waaronder artikel 7, §2, waarin staat dat werknemers die onderdaan zijn van een lidstaat recht hebben op "dezelfde sociale en fiscale voordelen als de nationale werknemers". Daaruit volgt dat het kraamgeld en de adoptiepremie - die in de Europese rechtspraak als socialevoord elen worden beschouwd- waarop werknemers (waaronder ambtenaren) recht hebben voor hun kinderen die in een andere lidstaat worden opgevoed, door de bevoegde lidstaat geëxporteerd moeten worden.

  Ambtenaren moeten dus geschrapt worden uit punt 3.8.
  Het zal als volgt gewijzigd worden:
  "VO 1612/68 is niet van toepassing op studenten".

  Inwerkingtreding van deze bijlage
  Punt 1 heeft uitwerking vanaf 16 juni 2011.
  Punt 2 treedt in werking op de dag dat deze bijlage verspreid wordt. Enkel de aanvragen van na die datum moeten dus op basis van de nieuwe voorschriften onderzocht worden.

  Top