Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 580 van 26 maart 2003 - KB tot uitvoering van de Art. 47, 56septies en 63 van de SWKL en van Art. 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002 (uittreksel)

  In deze omzendbrief worden, als bijlage1 , drie formulieren toegevoegd in het raam van de toepassing van bovenvermeld koninklijk besluit. U vindt hierover meer informatie onder de punten C en D.

  U zal eerstdaags een brochure ontvangen die zich richt tot de gezinnen (cfr. M.O. nr. 572).

  Een grondige ministeriële omzendbrief die handelt over al de facetten van bovenvermeld koninklijk besluit zal omstreeks begin april worden verspreid.

  Hetzelfde geldt voor een uitgebreide brochure die zich richt tot de professionelen. Hierin zullen zowel medische als juridische aspecten uitgebreid aan bod komen.

  A. KINDEREN GEBOREN NA 1 JANUARI 1996

  Bovenvermeld koninklijk besluit voert ten aanzien van kinderen die geboren zijn na 1 januari 1996 een nieuwe regeling in vanaf 1 mei 2003.

  De gevolgen van de aandoening van het kind worden voortaan in aanmerking genomen op drieërlei wijze:

  - Op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind (pijler 1);
  - Op het vlak van de activiteit en participatie van het kind (pijler 2);
  - De gevolgen voor de familiale omgeving (pijler 3).

  Aan de hand van de medisch-sociale schaal worden de gevolgen van de aandoening van het kind uitgedrukt in een aantal punten.

  Terwijl vroeger het instapcriterium 66 % ongeschiktheid bedroeg, wordt in de nieuwe regeling voortaan voorzien in twee instapcriteria:

  - ofwel behaalt men minstens 6 punten in de drie pijlers samen;
  - ofwel behaalt men minstens 4 punten in pijler 1.

  Onder bepaalde voorwaarden zal ten aanzien van een kind dat geboren is na 1 januari 1996 toch het koninklijk besluit van 3 mei 1991 (oude regeling) worden toegepast.

  Dit is het geval wanneer een aanvraag wordt ingediend voor 1 mei 2003, terwijl de medische beslissing die hieruit voortvloeit een ambtshalve herziening plant op een datum na 30 april 2003.

  In dergelijke gevallen kan desgevallend de oude regeling gedurende een periode na 30 april 2003 worden toegepast en dit maximaal tot drie jaar na de datum van deze geplande herziening.

  Belangrijke opmerking:

  Aanvragen voor een kind, geboren na 1 januari 1996, die worden ingediend in de loop van de maand april 2003, dienen te worden beschouwd als aanvragen ingediend op 1 mei 2003, met dien verstande dat vanaf 1 mei een dubbele evaluatie dient plaats te vinden, namelijk enerzijds een evaluatie volgens het koninklijk besluit van 3 mei 1991 en anderzijds een evaluatie volgens de nieuwe regeling (de nieuwe formulieren dienen te worden gebruikt).

  B. KINDEREN GEBOREN UITERLIJK OP 1 JANUARI 1996

  Ten aanzien van de kinderen geboren uiterlijk op 1 januari 1996 blijft het koninklijk besluit van 3 mei 1991 van toepassing.

  C. PROCEDURE

  Aanvragen voor kinderen geboren na 1 januari 1996
  Ten aanzien van de aanvragen ingediend vanaf 1 april 2003 zal de kinderbijslaginstelling, na te hebben vastgesteld dat aan de andere toekenningsvoorwaarden is voldaan, voortaan 3 formulieren (zie bijlagen) toezenden aan de aanvrager:

  - a) het aanvraagformulier (AANVRAAG TOT MEDISCHE VASTSTELLING) dat reeds door de kinderbijslaginstelling volledig is ingevuld;
  - b) het MEDISCH FORMULIER dat het gezin verplicht door zijn behandelende geneesheer dient te laten invullen;
  - c) het MEDISCH-SOCIAAL FORMULIER dat door het gezin of een door het gezin aangeduide derde mag worden ingevuld. Het betreft een vragenlijst waarin gepeild wordt naar informatie die betrekking heeft op de pijlers 2 en 3.
  Het invullen van dit formulier is facultatief.

  De aanvrager wordt in principe geacht deze formulieren rechtstreeks toe te zenden aan de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap.

  Daartoe zal de kinderbijslaginstelling de aanvrager in het bezit stellen van een ruime briefomslag met voorgedrukte adressering als volgt:

  F.O.D. SOCIALE ZEKERHEID
  Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap
  Dienst Attesten (verhoogde kinderbijslag)
  Zwarte Lievevrouwstraat 3 C
  1000 BRUSSEL

  De kinderbijslaginstelling zendt aan de aanvrager bovendien een briefomslag met de voorgedrukte vermelding:

  MEDISCH GEHEIM

  Op het ogenblik dat deze drie formulieren en de 2 voorgedrukte briefomslagen aan de aanvrager worden toegezonden, dient de kinderbijslaginstelling in een begeleidende nota de volgende informatie verstrekken:

  - het medisch formulier dien je te laten invullen door je behandelende geneesheer;

  - het medisch-sociaal formulier mag je zelf invullen of laten invullen door iemand van je keuze. Deze informatie is nuttig voor de onderzoekende geneesheer om zich al wat voor te bereiden op het gesprek en het onderzoek waartoe je later zal worden uitgenodigd. Het geeft al enig beeld over de gevolgen van de aandoening voor je kind en voor de familiale belasting. Neem gerust je tijd bij het invullen ervan. Zo ben je zeker dat de onderzoekende geneesheer zal rekening houden met al deze verschillende aspecten.Vragen waarvan je denkt dat ze geen betrekking hebben op de aandoening van je kind mag je natuurlijk overslaan. Als je dit formulier slechts gedeeltelijk invult of als je verkiest deze inlichtingen mondeling mede te delen bij je bezoek aan de onderzoekende geneesheer, dan zal dit de verdere afhandeling van het onderzoek niet belemmeren;

  - Je mag reeds medische of sociale verslagen toevoegen aan deze formulieren, als je meent dat dit de onderzoekende geneesheer kan helpen bij zijn taak;

  - Het ingevulde medisch formulier en de eventuele verslagen
  dienen in de briefomslag met de voorgedrukte tekst "MEDISCH GEHEIM" te worden gesloten. Deze gesloten briefomslag dient samen met het medisch-sociaal formulier en het reeds door de kinderbijslaginstelling ingevulde formulier " aanvraag tot medische vaststelling" in de bijgevoegde briefomslag met voorgedrukte adressering te worden gevoegd en na frankering in de postbus te worden gestoken.

  Aanvragen voor kinderen geboren uiterlijk op 1 januari 1996

  Ten aanzien van de aanvragen ingediend vanaf 1 april 2003 zal de kinderbijslaginstelling, na te hebben vastgesteld dat aan de andere toekenningsvoorwaarden is voldaan, voortaan 2 formulieren toezenden aan de aanvrager:

  - a) het aanvraagformulier (AANVRAAG TOT MEDISCHE VASTSTELLING) dat reeds door de kinderbijslaginstelling volledig is ingevuld;
  - b) het MEDISCH FORMULIER dat het gezin verplicht door zijn behandelende geneesheer dient te laten invullen.

  De aanvrager wordt in principe geacht deze formulieren rechtstreeks toe te zenden aan de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap in de daartoe bestemde briefomslag met voorgedrukte adressering (cfr. supra).

  De kinderbijslaginstelling zendt aan de aanvrager bovendien een briefomslag met de voorgedrukte vermelding "MEDISCH GEHEIM" (cfr. Supra).

  Op het ogenblik dat deze twee formulieren en de 2 voorgedrukte briefomslagen aan de aanvrager worden toegezonden dient de kinderbijslaginstelling in een begeleidende nota de volgende informatie te verstrekken:

  - Het medisch formulier dien je te laten invullen door je behandelende geneesheer;
  - Je mag reeds medische of sociale verslagen toevoegen aan deze formulieren, als je meent dat dit de onderzoekende dokter kan helpen bij zijn taak;
  - Het ingevulde medisch formulier en de eventuele verslagen dienen in de briefomslag met de voorgedrukte tekst "MEDISCH GEHEIM" te worden gesloten. Deze gesloten briefomslag dient samen met het reeds door de kinderbijslaginstelling ingevulde formulier "aanvraag tot medische vaststelling" in de bijgevoegde briefomslag met voorgedrukte adressering te worden gevoegd en na frankering in de postbus te worden gestoken.

  D. HET INVULLEN VAN HET FORMULIER "AANVRAAG TOT MEDISCHE VASTSTELLING" DOOR DE KINDERBIJSLAGINSTELLING.

  Op de eerste bladzijde dient ondermeer te worden aangekruist en ingevuld:

  -Datum van de eerste aanvraag;
  -Ambtshalve herziening: datum;
  -Datum van de herzieningsaanvraag

  Het is de bedoeling dat slechts één item wordt aangekruist, afhankelijk van de soort van aanvraag die wordt ingediend. De datum van deze aanvraag dient te worden ingevuld.

  Indien nooit eerder een aanvraag tot kinderbijslag, waarvoor een medisch onderzoek was vereist, werd ingediend voor dit kind, dient ?eerste aanvraag? te worden aangekruist.

  Indien het gaat om een aanvraag die bij toepassing van artikel 120 van de samengeordende wetten een vorige beslissing kan in vraag stellen, dient "" herzieningsaanvraag" te worden aangekruist.

  Op de tweede bladzijde maakt het formulier een onderscheid tussen enerzijds een kind geboren voor 2 januari 1996 en anderzijds een kind geboren na 1 januari 1996.

  a) kind geboren voor 2 januari 1996

  Het gaat hier in principe om de toepassing van de oude regeling, zijnde het koninklijk besluit van 3 mei 1991.

  Het gewenste item dient te worden aangekruist.

  De twee eerste items betreffen "lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid" en "gebrek aan zelfredzaamheid":

  - Het betreft een kind van minder dan 21 jaar: indien "lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid" wordt aangekruist dient automatisch ook "gebrek aan zelfredzaamheid" te worden aangekruist;
  - Het betreft een persoon van meer dan 21 jaar (verworven rechten): er mag alleen "lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid" worden aangekruist.

  De begindatum van de periode dient steeds te worden ingevuld, hierbij rekening houdend met de toepassing van artikel 120 van de samengeordende wetten.

  De einddatum van de periode dient slechts ingevuld te worden ten aanzien van "onmogelijkheid om lessen te volgen";
  - ofwel heeft de jongere bijvoorbeeld inmiddels de lessen reeds hervat. In dit geval dient de datum van de hervatting van de lessen te worden ingevuld;
  - ofwel is de jongere nog steeds in de onmogelijkheid om lessen te volgen. In dit geval dient het einde van het schooljaar, volgend op het schooljaar in de loop waarvan de jongere het volgen van lessen heeft moeten staken, te worden ingevuld.

  b) kind geboren na 1 januari 1996

  Het betreft de 3 items "onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen", " medisch-sociale schaal" en "periode van mogelijke toepassing van het KB van 3 mei 1991".
  Het gewenste item dient te worden aangekruist.

  Ten aanzien van het item "onmogelijkheid om regelmatig lessen te volgen" kan voor de begindatum en de einddatum van de periode worden verwezen naar punt a).

  Onder "medisch-sociale schaal" wordt begrepen de nieuwe regeling, m.a.w. de gevolgen van de aandoening uitgedrukt in punten.

  Indien het item "medisch sociale schaal" wordt aangekruist, heeft het geen zin "Totaal aantal punten:" of "Aantal punten volgens P1" aan te kruisen.

  De begindatum van de periode dient steeds te worden ingevuld, hierbij rekening houdend met de toepassing van artikel 120 van de samengeordende wetten. Deze datum is ten vroegste 1 mei 2003.

  De einddatum van de periode dient nooit te worden ingevuld.

  Indien het item "periode van mogelijke toepassing van het KB van 3 mei 1991", zijnde de toepassing van de oude regeling,wordt aangekruist, dienen " licham elijke of geestelijke ongeschiktheid" en "gebrek aan zelfredzaamheid" niet te worden aangekruist.

  De begindatum van de periode dient steeds te worden ingevuld, hierbij rekening houdend met de toepassing van artikel 120 van de samengeordende wetten.

  De einddatum van de periode dient eveneens steeds te worden ingevuld:

  - Indien er reeds een lopende beslissing is op 30 april 2003 is deze einddatum deze van drie jaar na de ambtshalve herziening die hieruit voortvloeit ;
  - Indien er ten vroegste op 1 mei 2003 een nieuwe aanvraag wordt ingediend, is deze einddatum 30 april 2003.

  IN 'T KORT

  - Aanvragen ingediend in de loop van de maand april 2003: Vanaf 1 mei 2003 dient een dubbele evaluatie te worden doorgevoerd.

  - De gezinnen zenden voortaan de formulieren rechtstreeks naar de Dienst Attesten (verhoogde kinderbijslag).

  - Nieuwe formulieren in het raam van de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.

  Met de omzendbrief nr.580 van 26 maart 2003 werd u, in het raam van de toekenning van kinderbijslag voor kinderen met een aandoening, in kennis gesteld van ondermeer het medisch formulier.

  Ten einde de Nederlandstalige tekst en de Franstalige tekst - op het vlak van de gehanteerde concepten, inhoudelijk zijn er geen wijzigingen - nauwer op elkaar te laten aansluiten, werd dit formulier aangepast.
  U vindt, als bijlage2 , een aangepaste versie van dit formulier.

  Gelieve voor al de aanvragen die u bereiken nadat u in kennis bent gesteld van deze omzendbrief, dit aangepast formulier te willen gebruiken.

  IN 'T KORT

  Nieuwe versie van medisch formulier

  • 1
  • 2Niet opgenomen.
  Top