21 september 1953 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 34, laatste alinea van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers (BS 26.9.1953)

  Artikel 1. De termijn van dertig dagen, bepaald in artikel 34, lid 1, van de geordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wordt op 60 dagen gebracht.

  Artikel 2. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  Artikel 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het "Belgisch Staatsblad" wordt bekendgemaakt.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top