Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 9 Groeipakketdecreet

  §1. De geboorte van een rechtgevend kind geeft recht op een startbedrag geboorte van 1100 euro.

  De begunstigde kan het startbedrag geboorte aanvragen na minstens vijf maanden zwangerschap. Bij een aanvraag voorafgaand aan de geboorte wordt een geneeskundig getuigschrift gevoegd dat de vermoedelijke geboortedatum vermeldt.

  Het startbedrag wordt op zijn vroegst uitbetaald aan de begunstigde of begunstigden twee maanden vóór de vermoedelijke geboortedatum van het rechtgevende kind dat is opgenomen in het getuigschrift, vermeld in het tweede lid, op voorwaarde dat de zwangere persoon op het ogenblik van de voorafbetaling voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, §1, eerste lid, 1°.

  §2. Ook een kind voor wie een akte van aangifte van levenloos kind overeenkomstig artikel 58, §1 en artikel 59 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, geeft recht op het startbedrag geboorte.

  Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) - hoofdstuk 12 - artikel 54 - inwerkingtreding 31.03.2019

  In artikel 9, §2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “artikel 80bis” vervangen door de zinsnede “artikel 58, §1, en artikel 59”.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top